Pensioen Reglement 4 november 1988 Voorbeeld We gaan er van uit dat de pensioen leeftijd wordt vervroegd van 65 naar 60 jaar. Op dit moment is er een OP verze kerd van f 20.000,- (bij 65 jaar). Stel dat de pensioenopbouw f 500,- per jaar bedraagt. Op de leeftijd van 60 jaar is dan op gebouwd f 20.000,- verminderd met 5 x f 500,- f 17.500,-. Als ingangs datum van dit OP geldt echter nog steeds de 65 jarige leeftijd. Om dit OP nu op 60 jarige leeftijd te kun nen laten ingaan moet dit bedrag van f 17.500,- vermenigvuldigd wor den met 0,725, zijnde de vervroe gingsfactor behorende bij de pen sioenleeftijd van 60 jaar. Het op 60 jarige leeftijd ingaande pensioen is dan gelijk aan f 12.688,- Het bijbehorende WP/WNP bedraagt 75% van f 12.688 f 9.516 per jaar. Uiteraard kunt u deze pensioenverla ging weer (deels) compenseren door pensioen bij te verzekeren. Ook hier voor gelden de reeds genoemde fisca le normen. Omdat we hierover een an dere pensioenleeftijd dan 65 jaar pra ten, zullen de verschuldigde premies hoger zijn, dan die vermeld in de voor gaande staatjes, met uitzondering van de premies vermeld in staatje 4, deze worden lager. De spelregels bij het sluiten van individuele pensioenovereenkomsten Wanneer u een individuele pensioen overeenkomst wilt afsluiten, moet u een aanvraag bij de SPR indienen. In dien deze aanvraag blijft binnen de fis cale normen, genoemd in PR 1989, zal de SPR een offerte uitbrengen waarin wordt aangegeven welke veran deringen in uw pensioenaanspraken kunnen worden aangebracht en wat dit gaat kosten. De SPR kan in de offerte de voorwaarde stellen dat u aan be paalde medische acceptatie-eisen Dit is een lang verhaal geworden. Het geeft de geïnteresseerde lezer echter een redelijk compleet beeld van de mogelijkheden op het gebied van de individuele pensioenovereenkomst van af 1 januari 1989. W. Beekman H. Janssen moet voldoen. Dit zal in de meeste ge vallen betekenen dat u een uitgebrei de gezondheidsverklaring moet invul len. Een aanvullende pensioenovereen komst komt tot stand, indien de deel nemer de offerte schriftelijk heeft aan vaard en heeft voldaan aan de door de SPR gestelde medische eisen. Met een vervroeging van de pensioenda tum dienen bovendien de echtgenoot en de werkgever schriftelijk in te stem men. De SPR zal de jaarpremie die een werknemer voor een aanvullende pensioenovereenkomst verschuldigd is, bij de werkgever in rekening bren gen. De werkgever zal vervolgens de premie maandelijks op het salaris van de werknemer inhouden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 10