pasklaar Nieuw pensioen- reglement Samenwerking in China uitgebreid 3 Nieuwbouw Best 6 Vrouwen en de bank 8 Op zoek naar Raiffeisen 10 Interim management Meer geldauto maten beschikbaar Ir. Hoekstra algemeen secretaris KNOV Fe. Pasklaé Pasklaar Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie In acht artikelen in Rabo- band hebben de heren W. Beekman en H.M.J. Janssen het nieuwe pensioenreglement belicht. In de volgende uitga ve, die op 4 november ver schijnt, volgt nog een artikel over de kosten die verbonden zijn aan het vervroegen van de pensioendatum of het individu eel inkopen van pensioenen. Dat artikel wordt gepubliceerd midden in de statutaire goed keuringstermijn van het nieu we reglement, die loopt van 20 oktober tot en met 14 de cember. In de inmiddels ver spreide pensioenkrant wordt nog eens ingegaan op het hoe en waarom van dit nieuwe pen sioenreglement. Alle deelne mers ontvangen uiterlijk 19 ok tober het nieuwe reglement ter goedkeuring. Een begeleiden de brief geeft alle informatie over de goedkeuringsprocedu re. Het pensioenreglement zal vergezeld gaan van de algeme ne toelichting daarop en van de door het bestuur van de SPR reeds genomen beleids beslissingen inzake dit regle ment. Daarbij gaat ook een zo geheten populaire versie van het nieuwe reglement. Honderden medewerkers van de Rabobankorganisatie uit het hele land kwamen op zaterdag 24 september naar Utrecht om een kijkje te nemen bij de activiteiten van de Nederlandse Filmdagen. Zij werden ontvangen op het hoofdkantoor van Ra bobank Nederland, waar men de kaartjes voor de gratis film voorstelling in ontvangst kon nemen. Een dia-serie die daar werd vertoond, gaf een indruk van het imposante gebouw. De opkomst viel de organisatoren iets tegen. Waarschijnlijk als gevolg van het slechte weer, de Olympische Spelen en de wat tegenvallende recenties van de vertoonde premièrefilm 'the Shadowman', bleven nogal wat mensen thuis. Zij die wel kwa men, maakten er een leuk dagje Utrecht van. Als extraatje werd ook nog een drankje aangeboden in een van de vele Utrechtse café's. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Rabobank Nederland en de landbouwbank van de Chinese Volksrepubliek, de Agricultural Bank of China (ABC), gaan de in 1985 begonnen samenwer king opvoeren. Na te zijn ge start met samenwerking op het terrein van opleidingen, zal nu de relatie op bancair gebied worden geïntensiveerd. Zo zul len betalingsverkeer en finan ciering van handelsstromen ten dienste van wederzijdse rela ties, die tot dusverre alleen via de ABC-kantoren in Shenzen en Shanghai konden worden ge leid, voortaan ook via andere kantoren van de Chinese bank mogelijk zijn. Het gaat daarbij vooral om kantoren in andere grote Chinese kuststeden en in steden in de speciale economi sche zönes van de Volksrepu bliek. Vervolg op pagina 2 De Bondsspaarbanken zijn begonnen met het openstellen van geldautomaten voor gast gebruik door cliënten van an dere banken. De automaten zullen herkenbaar zijn aan het 'Via de bank'-vignet. Het is nog niet bekend wanneer alle geldautomaten van de Bonds spaarbanken zijn aangesloten. Cliënten van Bondsspaarban ken kunnen vanaf 1 septem ber bij de geldautomaten van de Rabobank terecht. Het bestuur van de grootste centrale werkgeversorganisatie, het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV), heeft besloten ir. A.K.J. Hoek stra (45) voor te dragen als al gemeen secretaris. De heer Hoekstra is momenteel plaats vervangend regiodirecteur op het regiokantoor Arnhem. Van 1975 tot 1979 was hij waarne mend districtsdirecteur in het toenmalige district Zwolle. De heer Hoekstra zal op 1 januari in dienst treden van het KNOV. is er alles over F Typ Revolutionair Behoudend Typisch Rabo IK. KWAM,,,. IK ZAG „,.£N IK BEGON "INTER/K NANA6EMENT" 'ORSUILING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1