üüa B L*m VAN G G Rabo band KUNST E BANK De Nederlandse taal Nummer 14/14 oktober 1988 Guyken, beheer- oor beide luncties bij d dienen schriftelijk te worden gericht tie van de Rabobank, Postbank 106, 178CVAC Den Helder. Van Den Helder in 't noorden tot aan Mierlo-Hout in 't zuiden.. hoofdpostkantoor van de bank voor de leden ter Het bestuur J.H. Huijbers, Rabobank fZi kijken sommigen onbewust toch nog anders aan tegen dat toe komstig samengaan. Maar meneer American, u weet toch wel dat mevrouw al jaren is gehuwd met de heer Eurocard en bovendien nog in verwach ting is van Rabocardje? Aan de ouders/ SPAARDEPOTBEWYS DEC 5 JR 11.00 X 43-981942 60-985921 Maar bij ons kunnen ze d'r ook wat van. 'Ze vertroetelen bij de Rabobank Waalwijk de toevertrouwde middelen als hun eigen kinderenschreef de inzender. ,ü8 10 011 0008 BIJBOEKING OP ZILVERVLOOT VAN OMA MEIJER 1988 Die spaarrekening zal zo langzamerhand toch wel uitgerijpt zijn, denken wij... Van 6 tot en met 26 decem ber organiseert de Stichting Onderneming en Kunst in de Beurs van Berlage in Amster dam de tentoonstelling 'Kunstzaken'. Twintig Neder landse bedrijven - waaronder de Rabobankorganisatie - zullen aan deze expositie deelnemen. Steeds meer bedrijven zijn zich de afgelopen jaren bezig gaan houden met beeldende kunst. Er zijn zo langzamer hand vele interessante be- drijfscollecties opgebouwd. In 1985 werd in Zevenaar de tentoonstelling 'Kunstwerk' gehouden. Daar was onze or ganisatie met een selectie uit de grote kunst-collectie van Rabobank Nederland aanwe zig. De komende tentoonstel ling 'Kunstzaken' is hierop een vervolg. Het is de eerste keer dat het bedrijfsleven op deze schaal met haar kunst bezit naar buiten treedt. De tentoonstelling wordt door de deelnemende bedrijven zelf gefinancierd en dient een tweeledig doel: een overzicht geven van de verschillende manieren, waarop het Neder landse bedrijfsleven zich met hedendaagse kunst bezig houdt en het publiek de kans geven kennis te nemen van kunstwerken, die in de be drijfspanden doorgaans al leen voor personeel en cliën ten te zien zijn. Er zal onder meer een retro spectief te zien zijn van de in 1986 overleden schilder Kees van Bohemen. Dit overzicht zal worden samengesteld uit het bezit van de deelnemende bedrijven. Ook de Rabobank stelt hiervoor werk beschik baar. Tot de deelnemende be drijven behoren naast Rabo bank Nederland onder meer AEGON Verzekeringen, NMB Bank, PTT Post, Volvo Car en Océ-van der Grinten. TMF De directeur van de Rabobank vertelt zijn onder-direkteur, dat collega Jansen problemen heeft met kollega Pietersen. Welke spelling is correct (kor- rekt), de c of de k? Geen van beide is fout, laten we dat voorop stellen. Wel is het zo dat de 'c' de voorkeur heeft. In officiële termen heet direc teur met een 'c' dan ook de voorkeurspelling. Dat wil dus niet zeggen dat direkteur met een 'k' fout is. Hoe weet je nu welk woord met een 'c' moet, of met een 'k' mag of zijn beide spellingen even goed? Het beste hulpmiddel dat we bij dit soort vragen kunnen hanteren, is de 'Woor denlijst van de Nederlandse taal'. Dit boekje is in 1954 samengesteld in opdracht van de Nederlandse en de Belgi sche regering. Het is geen woordenboek, maar een spel- lingsboek. Er wordt dus geen verklaring van de woorden ge geven, alleen de schrijfwijze. Een voorbeeld. Zoeken we het woord directeur op dan zien we: directeur, m. -en en -s; ook direkteur. We kunnen hieruit leren dat directeur met een 'c' de voor keur heeft, maar dat direkteur ook gebruikt mag worden. Verder zien we dat het meer voud zowel directeuren als di recteurs is. De 'm.' achter het woord betekent dat het een mannelijk woord is. Dit is van belang als er naar een woord verwezen moet wor den. Kijken we bijvoorbeeld naar het woord commissie, dan zien we daar de 'v.' van vrouwelijk achter staan. Wordt er naar dit woord verwezen, dan moet dat dus met het woordje 'haar': de commissie schreef in haar rapport dat de Rabobank goed was voor een triple A-rating. De redactie van Raboband ge bruikt de 'Woordenlijst van de Nederlandse taal' haast dage lijks. Zelfs bij de meest een voudige woorden twijfel je wel eens aan de schrijfwijze. De 'Woordenlijst' wordt in het al gemeen aangeduid als 'het groene boekje'. De reden mag duidelijk zijn: de kaft is groen en de afmetingen zijn bescheiden. Het boekje zou op geen bank mogen ontbre ken. Het is verkrijgbaar in elke goede boekhandel. De prijs is slechts f 27,50. Overi gens is bij Rabobank Neder land gekozen voor de voor keurspelling. TMF Hoezo een andere naam?... Nou, ik hoorde een Hoofd directielid zeggen dat Human Resource Management Gemeengoed moest worden...

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 12