BGD gaat naar de mensen toe: dienst verlening in de regio's Rabo band In 1981 werd bedrijfsarts Jan Hageraats hoofd van de BGD. Hij kreeg als opdracht mee, te kijken of de gezondheidszorg ten behoeve van de plaatselij ke banken professioneler kon worden uitgevoerd. De resulta ten worden zo langzamerhand zichtbaar. Inmiddels zijn er en kele regionale vestigingen van de BGD-Rabo. Er komen er meer. Twee artsen en twee be- drijfsgezondheidskundige me dewerksters bemensen de ves tigingen. Wij spraken met dok ter Hageraats over de decen tralisatie van de eigen bedrijfs gezondheidsdienst. Tien vestigingen van de BGD-Rabo in de regio Nummer 12/2 september 1988 Enkele jaren geleden bestond het medische deel van de BGD-Rabo uit drie artsen met ondersteuning, een bedrijfspsycholoog, een bedrijfshygië nist, een personeelsbegeleider en verder een stukje administratie. De activiteiten werden uitgeoefend vanuit Utrecht en Eind- t Team Noord: links arts Margreet Bakker en rechts Gea Horlings hoven. De dienstverlening voor de aange sloten banken werd vanuit Eindhoven geor ganiseerd. Daar is nu verandering in geko men. De dienstverlening wordt meer en meer naar de regio's gebracht. Naar de mensen toe Gesprekken met de regionale BGD's leverden niet het gewenste resultaat op. Men kon het niet eens worden over een pakket waar de or ganisatie tegen een redelijk tarief behoefte aan had. Dokter Hageraats: 'De behoefte aan uitgebreidere activiteiten van de BGD was er wel. Dat bleek uit de toenemende belasting van het eigen apparaat. Er is een discussie ontstaan met onder andere de Hoofddirectie en de CAAR over de meest wenselijke opzet van de bedrijfsgezond heidszorg, maar dan voor de hele organi satie, inclusief de aangesloten banken. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de keus voor een mengvorm. De aangesloten banken kunnen nu kiezen tussen uitvoe ring door de eigen BGD of door een van de regionale BGD's. Zo'n 600 banken hebben gekozen voor de BGD-Rabo, zo'n 300 voor één van de regionale BGD's.' De CAAR hechtte volgens Hageraats aan het zoveel mogelijk gedecentraliseerd werken van de BGD-Rabo, om dichter bij de 'klant' te komen. Ook vindt de CAAR, dat meer dan voorheen moet worden uitge dragen wat bedrijfsgezondheidszorg in houdt en hoe die binnen onze organisatie is georganiseerd. Over het algemeen heeft men maar weinig weet van wat de eigen BGD, waar men op kan terugvallen, doet. Meer vrouwkracht Dokter Hageraats over de aanpassing van de BGD: 'Dit jaar zijn we bezig de boel op op poten te zet ten. Er is mankracht geworven. In dit geval is het 'vrouwkracht' geworden, want er zijn twee vrouwelijke artsen en twee bedrijfsge- zondheidskundige medewerksters bijgeko men. Verder hebben wij gezocht naar de mogelijkheid om op regiokantoren en bij grotere aangesloten banken ruimte te vin den om op semi-permanente basis een stuk dienstverlening te realiseren. Dat is ook aardig gelukt. Voor de zomervakantie zijn we gestart in Zwolle, daarna in Henge lo en Apeldoorn. Na de vakantie beginnen we ook in Amsterdam en Alkmaar. Dat zijn de noordelijke regio's. In het zuiden star ten we begin september in Nijmegen op het bijkantoor Maasdorp. Verder op het re giokantoor Roermond, Bergen op Zoom en Rotterdam. In de om geving van Den Bosch zijn we nog zoekende naar een passende accommodatie. Dan zijn we waar we wezen willen: twee hoofdves tigingen in Utrecht en in Eindhoven en tien semi-permanente ves tigingen, waar over het algemeen één dag per week iemand aanwezig is. Daar ge beuren de meest voorkomende werk zaamheden, zoals pe riodiek medisch on derzoek, spreekuren, aanstellingskeuringen en werkplekonder- zoek. De hoofdvesti- Team Zuid: achter de microscoop arts Frances Roks en Therèse Sparidaens gingen hebben een permanente bezetting en wat meer faciliteiten, omdat die ook wat meer ruimte en mogelijkheden heb ben.' Vertrouwen noodzaak Twee medische teams zullen de vestigingen van de BGD in het land bemensen. Het ene team werkt op de BGD-kantoren in het noorden van het land, het andere op die in het zuiden. Er komen dus vaste mensen op hun eigen vestigingen. Dokter Hageraats: 'Ik denk dat bedrijfsgezondheidszorg afhankelijk is van het vertrouwen dat de mensen moeten krijgen. Het moet niet zo zijn, datje iedere keer dat je bij de BGD komt, met andere gezichten wordt geconfronteerd. Dat bevor dert de vertrouwensrelatie beslist niet. We hechten aan een bezetting waarmee we de continuïteit in de hand kunnen houden.' Altijd bereikbaar De twee medische teams werken vier dagen in de week in de periferie en één dag zijn ze op de hoofd standplaats in Utrecht aanwezig voor over leg en het afwerken van een aantal zaken. De vestigingen in de regio zijn altijd bereik baar. Als er niemand van de BGD op de re gionale vestiging aanwezig is, zal de telefo niste doorverwijzen naar de administratie van de hoofdvestiging van de BGD in Eind hoven. Dat is het coördinatiepunt en daar weet men waar de betreffende arts bereik baar is. Vervolg op pagina 11 Industriële bedrijven met meer dan 500 medewerkers in dienst, zijn verplicht een BGD te hebben. Ook stuwadoorsbe- drijven, de chemische industrie en der gelijke met minder personeelsleden in dienst, hebben die verplichting. De rest is vrijwillig. Net ais andere grote bedrij ven zoals Philips, Shell en DSM hebben ook de banken dus, met uitzondering van de spaarbanken, een eigen BGD. Daarnaast zijn er regionale bedrijfsge zondheidsdiensten. Deze regionale BGD's zijn verenigingen of stichtingen die door een aantal bedrijven in het le ven zijn geroepen. Ze hebben een min of meer industriële achtergrond en over het algemeen een wat oudere organisa tievorm.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 9