band Met dames op stap naar de Optiebeurs Studentenmarkt in beweging Nummer 12/2 september 1988 wel even aanmelden. Dan krijg je een na menlijstje waarmee je kunt werken.' De avonden, waarvan er een met een breed gehoor wordt gehouden in het etablisse ment 'De Keizerskroon', zijn succesvol. Hulstein: 'We hadden zo'n bijeenkomst over het onderwerp chart reading. Dat zijn er zelfs twee geworden met een man of tachtig in de zaal. In de Keizerskroon hadden we een forum van drie man, drie sprekers. Op die grote avond pakken we alles beet: hoe denken we over Nederland, hoe denken we over de rente, hoe denken we over Amerika en hoe ziet het er technisch uit.' Scholieren enthousiast Ook het on derwijs klopt wel eens aan bij de Rabo bank Apeldoorn. Hulstein heeft met ver schillende MEAO's samengewerkt. Mees tal is een leraar economie dan zelf enthou siast: 'Voor examenklassen heb ik in eer ste instantie wat verteld over de effecten handel. Een jaar later organiseerde de school een hele avond. Die avonden waren heel bijzonder. Er kwamen zo'n vijftig jon gens en meisjes, allemaal netjes gekleed, de jongens met een stropdas. De meest slimme vraag die werd gesteld was: hoe lees ik de financiële pagina? Daar begint het natuurlijk mee.' Na afloop wilde de le raar een beleggingsclub oprichten, maar dat heeft Hulstein afgeraden: 'Ik zag dat helemaal niet zitten. Voor ons was dat ook niet interessant. Ze kopen dan 10 aande len Philips, dat kost alleen maar geld. Voor scholieren is honderd gulden een heleboel. Je krijgt dan toch discussie op school en die kan best eens negatief zijn. Daar heeft niemand iets aan. En je krijgt hoe dan ook toch een kleine club die zich afzondert, want de rest heeft op een gegeven mo ment geen belangstelling meer. Bovendien moet die club na een jaar weer worden op geheven. Je kunt ze beter een fictief bedrag geven, een ton bijvoorbeeld en ze daarmee^- op papier aan de slag laten gaan. Maak er maar een competitiestrijd van.' Met de dames op stap Opmerkelijk is de avond die speciaal voor vrouwen wiens man in effecten doet, wordt georga niseerd. Volgens Hulstein zijn die bijzonder gezellig: 'Vorige keer hadden we het over opties. Natuurlijk werd er gezegd: ik wil die Optiebeurs wel eens zien. Daarom zijn we dit jaar met de dames naar de Optiebeurs geweest. We hebben er een hele dag van gemaakt, 's Ochtends weg, eerst naar Schretlen en Co. Daar een verhaaltje ge houden. Vervolgens naar de Effectenbeurs gegaan en daar op de galerij gekeken. Even een hapje gegeten en daarna naar de Optiebeurs. Daar heeft Paulien Zuidgeest een verhaal gehouden over opties. En we hebben natuurlijk naar de vloer gekeken. Tenslotte nog iets gedronken en vervol gens naar huis. Het is heel leuk geweest. Informeel eigenlijk.' Resultaten Is dat nu allemaal effec tief, wat is de zin van zo'n uitstapje en de bijeenkomsten? Hulstein: 'Dat vraag ik me ook wel eens af. Vier jaar geleden zijn we met die lezingen begonnen. Ik dacht bij mezelf, dat is de volgende dag klanten bin nenhalen, orders schrijven. Forget it! Het is pas effectief, wanneer je dat proces Bij de afdeling Effecten in Apeldoorn zijn vier mensen actief. Eén houdt zich bezig met beleggingsfondsen en obligaties, één die zich concentreert op de optie- handel en aandelenmarkt en één die se cretariële ondersteuning geeft. Reijer Hulstein is hoofd van het team. Hij is een jaar of tien bij de Rabobank Apel doorn in dienst en heeft zich vanaf het begin beziggehouden met dit werk. Dat kom je vaak tegen. Hulstein: 'Je wilt er een jaartje mee bezig zijn omdat het je belangstelling heeft. En je blijft er mee bezig. Het is een gigantisch dynamische handel.' continueert, zodat er ritme in zit. Het duurt soms wel een jaar voordat je mensen over de streep krijgt. Het is natuurlijk een stukje entertainment en verder heeft het een wat educatief karakter. Ze laten, wat ze horen, eerst bezinken. Nieuwe mensen die er ko men, vinden het wel aardig, maar op een gegeven moment zijn ze niet helemaal tevre den met hun eigen bankier en denken ze: hé Rabobank, eens even naar toe. Er moet een reden zijn. Ben je tevreden met je eigen bank, dan stapje niet zo gauw over.' Provisie Aan een beleggersclub moet een studiekarakter zitten, vindt Hulstein. Hij gelooft niet, dat mensen in zo'n club zitten om provisies te omzeilen: 'Je hebt mensen die aan beleggen willen ruiken en willen meespelen, maar het geld niet hebben. Dat is voor een bank niet interessant. Aan een transactie van f 5.000,- verdienen we niets. Het wordt bij ons pas interessant boven de f 10.000,-. Ik zou best al die kleine klanten in een beleggersclub willen stoppen, maar dan krijg je een soort huisfonds en dat heb ben we al. Een club met veel kleine beleg gers kost massa's tijd. Daarbij komt dat die mensen heel kritisch zijn. Wanneer een klant een groter vermogen heeft, dan kan hij zijn bezit ook veel beter spreiden en kan hij het verlies op een ander fonds wellicht weer terugverdienen. Een klant, die met drieduizend gulden werkt, kan dat niet sprei den. Door de provisiestructuur verliest hij meer en gaat hij het je kwalijk nemen.' Club voor adviseurs Hulstein voelt wel wat voor een soort beleggingsstudieclub be staande uit collega-beleggingadviseurs: 'Wat wij doen met de beleggingsclubs zou Rabobank Nederland ook moeten doen. Als beleggingsadviseurs zouden we regelmatig mondeling geïnformeerd moeten worden over de marktsituatie, de modelportefeuille moeten doorspreken en alternatieven bekij ken. Je krijgt dan een grote 'beleggingsstu dieclub' bestaande uit adviseurs van plaat selijke banken. Beleggingsonderzoek zou daar een rol in moeten spelen. Je moet dan niet praten over organisatorische proble men, maar over de markt en bij voorkeur over de buitenlandse markt, want daar doen we nog te weinig in. Zie het als een cursus. Papieren informatie en telefonische infor matie is uitstekend, maar je wilt ook wel eens discussiëren om zo een beter advies te kunnen geven.' SP De banken dingen meer dan ooit naar de gunst van studenten bij het Wetenschap pelijk en Hoger Beroepsonderwijs. Dat wordt onder andere in de hand gewerkt door de onlangs ingevoerde Harmonisatie wet. De banken werden min of meer ge dwongen met de onderwijsinstellingen overeenkomsten af te sluiten over een ge spreide inning en afdracht van collegegel den. Voor ongeveer 40% van de studenten is door Rabobanken inmiddels met onderwijsinstellingen een overeenkomst gesloten. De banken zetten de concurren tieslag onverminderd voort. Omdat de concurrentiesituatie het noodzakelijk maakt, is er een advies voor bereid om cliëntenverlies te voorkomen. Dit advies aan de aangesloten banken wordt nader toegelicht in een circulaire die een dezer dagen verschijnt en waarin een viertal situaties met de bijbehorende adviezen worden geschetst. Als de betreffende onderwijsinstelling heeft gekozen voor samenwerking met een of meerdere andere banken en ge spreide betaling via de Rabobank weigert, adviseert Rabobank Nederland de aange sloten bank het collegegeld in één keer over te boeken naar de onderwijsinstel ling en vervolgens gespreid af te boeken van de rekening van de student-cliënt. Het tarief blijft 20,-. Het geringe renteverlies is dan voor rekening van de bank. In een andere situatie heeft de onder wijsinstelling een overeenkomst gesloten met de Rabobank in de studentenstad, maar weigert gespreide betaling van an dere Rabobanken te accepteren. Dan luidt het advies de cliënt over te dragen naar de Rabobank in de studentenstad. Geeft de cliënt er uitdrukkelijk de voorkeur aan bij de 'oude' Rabobank te blijven dan maakt deze bank het bedrag, als in het eerste voorbeeld, in één keer naar de on derwijsinstelling over. Op de vraag welke kredietfaciliteiten de Rabobank op betaalrekeningen voor studenten te bieden heeft, wordt geadvi seerd enige terughoudendheid in acht te nemen en niet zonder meer de trend in de markt (een standaardkrediet van f 2.000,-) te volgen. Een advies voor een verruimde kredietfaciliteit op studentenbetaalreke ningen is in voorbereiding. Daarnaast komt De Lage Landen binnenkort met een nieuwe produkt' het 'Edukatief Krediet'.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 6