Beleggersclubs onderdeel van marktbewerking in Apeldoorn ■f Rabo band Na de krach van bijna een jaar geleden gaat het weer beter op de beurs. Aandelen en opties genieten een behoorlijke belang stelling. Dat wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld Teleac met de cursus Geld- en Effectenhandel. Maar ook de beurs zelf doet er veel aan om de interesse voor beleggen te wekken. Is de beleg ger in spé eenmaal door beleggingskoorts bevangen, dan zoekt hij contact met een beleggersclub om wat praktijkervaring op te doen en om het klappen van de zweep te leren kennen. Een an der stapt meteen naar de bank om, met advies van de beleggings adviseur, iets te doen in aandelen, obligaties of opties. De Rabo bank Apeldoorn heeft ervaring met het begeleiden van beginnen de en ervaren beleggers. Hoofd van de afdeling Effecten Reijer Hulstein vertelt met veel enthousiasme over zijn ervaringen. Nummer 12/2 september 1988 y I n Apeldoorn hebben wij ons in de I eerste plaats op het standpunt ge- I steld, dat we onze eigen effecten klanten moeten bedienen. Zij moeten door middel van mond-tot-mond-reclame vertel len: hé dat is leuk daar bij de Rabobank in Apeldoorn. We hebben daarom lezingen ge organiseerd voor onze eigen klanten. Ook hebben we even gedacht aan een eigen beleggersclub. Een van onze concurrenten, de NMB, heeft die ook. Maar je krijgt dan de verplichting, dat je er iedere maand mee aan de slag moet. Bovendien wordt het al snel een borrelclub, die tot 's avonds laat bij elkaar zit.' Daar wilde men in Apeldoorn niet aan. Er werd voor een ander concept gekozen. Korte clubvergadering De heer Hul stein: 'Ik ben nu adviseur van een beleg gersclub. Mijn voorganger daar was er een van de AMRO-bank.' Hulstein werd ge vraagd naar aanleiding van een artikel van zijn hand in de Apeldoornse Courant. Het is een club die heel praktisch vergadert, van vijf tot half zeven. In korte tijd wordt al les uiterst compact behandeld en vervol gens gaat iedereen weer naar huis. Het is een club van een man of vijftien, een heel gemixed gezelschap. Er zit iemand in uit de papier, electronica, verzekeringswereld, uitgeverij en de gezondheidszorg. Ze heb ben allemaal hun eigen bronnen en idee- en. Hulstein: 'Het gaat als volgt. In een half uur, drie kwartier vertel ik wat er de af gelopen maand zoal is gebeurd, wat de markt in z'n totaliteit heeft gedaan, wat over merkwaardige ontwikkelingen die heb ben plaatsgevonden en wat we voor de ko mende maanden verwachten. Vervolgens gaan de leden van de club met elkaar pra ten over de fondsen. Ik zit dan wat achter over en hoor ailes aan. Zij mogen beslis sen.' Twee al over In de pot van de Apel doornse club zit ongeveer f 50.000,-. Iede re maand wordt een bedrag bijgestort. De leden zijn stuk voor stuk kapitaalkrachtige mensen. Twee zijn er inmiddels klant van de Apeldoornse Rabobank. Die twee zijn overgekomen van een andere bank. De rest bankiert bij een van de andere ban ken in Apeldoorn en heeft daar ook z'n echte' effectenportefeuille ondergebracht. In Apeldoorn zijn er meer clubs. Ze zijn opgestart in de hausse in 1986. 'Op een gegeven moment werden we bijna weke lijks benaderd of ik adviseur wilde worden. Het werd voorgespiegeld alsof het een voorrecht zou zijn', aldus Hulstein. 'We wil den de zaak wel opstarten en twee verga deringen bijwonen om de zaak een beetje op de rails te krijgen. We verwezen ook naar de NCVB, de Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggersstudieclubs. Zij geven praktische tips en hebben informa tiemateriaal beschikbaar voor het oprich ten van clubs. Zo nu en dan treed ik op als gastspreker. Zo'n vijf clubs hebben we op die manier geholpen. Dat is wel aardig, want die mensen kennen wel jouw naam en weten dat de Rabobank actief is op dit gebied. Verder geeft het geen verplichtin gen. Stel je voor dat wij als Rabobank Apel doorn zo'n club zouden opzetten, dan zitje er wel tot in lengte van jaren aan vast. En Iedere maand stuurt de Rabobank Apel doorn naar een geselecteerde groep cliënten een mailing met adviezen over beleggen. Het verhaal bestaat uit een algemeen stuk over de beurs, bedrijfs- berichten van de afgelopen maand en een technische analyse. Dat zijn drie, vier kantjes. Hulstein: 'Op die manier bouwen we ons adressenbestand op. Bovendien weten de mensen, die iedere maand de mailing krijgen, hoe wij als bank erover denken.' Beleggersclubs Een plezierige manier om kennis te ma ken en ervaring op te doen met beleg gen is het deelnemen in een beleg gingsstudieclub. Zo'n club bestaat meest al uit tien tot twintig leden. De leden van de club spreken met elkaar af om maan delijks een bedrag te storten op een re kening, waarmee fondsen worden aan gekocht. Welke fondsen dat zijn, wordt besloten op de bijeenkomsten van de club. Uiteraard gaat aan zo'n beslissing studie en overleg vooraf. In Nederland is er een overkoepelend orgaan van beleggingsstudieclubs, de NCVB. Deze organisatie helpt bij de oprichting van clubs en beschikt over de namen en adressen van bestaande beleggingsstu dieclubs. Daarnaast organiseert de NCVB excursies en bijeenkomsten en geeft zij ieder kwartaal een mededelin genblad uit. Het adres van de NCVB luidt: Postbus 96915, 2509 JH 's-Gra- venhage. Het telefoonnummer is: 070- 281200. als de markt goed gaat, dan is het alle maal prima en aardig. Maar als het ver keerd gaat, dan taant de interesse en moet je iedere maand doorgaan met een paar mensen.' Avonden voor beleggers De Rabo bank Apeldoorn hielp en helpt verschillen de beleggingsclubs. Dat is maar een on derdeel van de totale marktbewerking. Er gebeurt méér. Een enthousiaste Hulstein: 'Drie keer in het jaar organiseren wij een avond voor onze klanten. In beginsel had den we iedere avond een speciaal onder werp. Eén keer per jaar plaatsen wij een advertentie in de Apeldoornse Courant en dan mag iedereen komen, klant of geen klant. Maar men moet zich van te voren

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 5