De bijzondere en gewone praktijk in Friesland Zeg maar dat de Friesen inderdaad stug zijn... Dan blijven we lekker onder ons... Rabo band Oranjekoek, elfstedentocht, skütsjesilen, fierljeppen (met behulp van een stok over een sloot springen) en niet te vergeten de Frie se taal. Friesland is en blijft een bijzonder stukje Nederland. We za ten rond de tafel met vijf echte Friesen. Onder elkaar spraken ze Fries, met de redactie gelukkig 'Hollands'. Rond de tafel Nummer 12/2 september 1988 Judith Rijpkema, assistent bank-adviseur bij de Rabobank Drachten en Bernard van de Wal, balie adviseur op verschillende kantoren van de Rabobank Bergum en Omstreken. Is de Friese taai onmisbaar in het werk? Etsje Dijkstra uit Anjum: 'Ja, als je Hol lands praat wordt het je wel eens kwa lijk genomen. Vooral door ouderen. Staat er een Hollander aan de balie, dan ga je auto matisch over in het Hollands. Maar ik begin altijd in het Fries.' Sjoerd Keizer van de Ra bobank Bergum verklaart: 'Er is Fries en Fries, Stadsfries klinkt heel anders, maar natuurlijk verstaat iedereen elkaar wel.' Ju dith Rijpkema uit Drachten: 'Je past je aan aan het deel van de provincie waar je zit. In het Fries zeggen de mensen meer, laten meer vertrouwelijke dingen los. Vooral de ouderen en vooral in een dorp.' Peter Vergo- net: 'Laten we even duidelijk stellen dat Friezen dus niet stug zijn. Als er een elfste dentocht op TV is zegt de rest van Neder land: Goh, de Friezen kunnen ook losko men, 'als het vriest, dan ontdooien ze'. Het is een misvatting dat Friezen stug zouden zijn. Ze voelen zich alleen onzeker, als ze zich in het Hollands uit moeten drukken. Hoe voelt iemand anders zich als hij zich in het Frans moet uitdrukken...' Judith Rijpke ma: 'Er zijn klanten, die hun post in het Fries geadresseerd willen hebben. Maar het gebeurt ook, dat iemand het onbeleefd vindt als de telefoon in het Fries wordt op genomen.' In principe nemen alle banken de telefoon in het Nederlands op. Ook for mulieren en dergelijke zijn gewoon in het Nederlands. Sponsoring Jarenlang hebben de Frie se Rabobanken het Skütsjesilen gespon sord, vorig jaar gebeurde dat voor het laatst. Nu sponsort men de typisch Friese sport fierljeppen en 'Het monument van de maand'. Sjoerd vertelt: 'Sponsoring gebeurt grotendeels op plaatselijk niveau. Het gaat vaak om jaarlijks terugkerende dingen. Een bank bij ons in de buurt heeft een sponsor- pot van f 10.000,-. Gemeentelijke verenigin gen kunnen daarop inschrijven. Doe je het niet, dan krijg je niks. Bij ons in Kollum wordt elke aanvraag afzonderlijk bekeken. Bernard van de Wal van de Rabobank Ber gum: 'Zolang er maar een verenigingsge dachte achter zit, is de kans dat bij ons een aanvraag wordt gehonoreerd zeer groot.' Ju dith vult aan: 'Een passief beleid is het bes te, anders passeer je misschien verenigin gen.' Bernard: 'Veel mensen verwachten elk jaar weer geld van de bank. Het aantal aan vragen neemt toe, het beschikbare geld echter niet.' Bankadviseur Peter Vergonet: 'Je moet goede afspraken maken over de periode, datje iets sponsort. Ik heb dit jaar voor het eerst een klein eigen budget ter be schikking, f 1000,-. Dat mag ik naar eigen goeddunken invullen. Elke bankadviseur heeft voor het werkgebied van het eigen kantoor een budget gekregen van f 1000,- tot f 5000,-. Tot dit jaar werd alles centraal geregeld. Ik vind dit een goede ontwikke ling.' Bernard vertelt: 'Vroeger ging bij ons elke aanvraag schriftelijk naar het hoofd Particulieren. Twee dagen later kreeg je een briefje terug met ja of nee. De uitslag mocht je doorgeven aan de cliënt. Nu hebben we per kantoor een eigen potje gekregen.' Onder de titel 'Rond de tafel' doen we verslag van gesprekken over actuele on derwerpen. Medewerkers van verschil lende banken nemen rond de tafel plaats. Een volgende keer wordt hun plek ingenomen door anderen. De re dactie luistert, de collega's praten met elkaar. Na Haarlem, Raalte, Beek (L) en Eede (Zld) gingen we naar Leeuwarden. Concurrentie Volgens Bernard is de Friesland Bank duidelijk de grootste concur rent van de Friese Rabobanken. Peter is het daar mee eens: 'We bieden overal tegen el kaar op of gaan onder elkaar door. Beide zijn we coöperatieve banken. In 1962 is de Friesland Bank ontstaan, doordat de Zuivel- bank Leeuwarden uit de Rabobankorganisa- tie stapte. Het is een bank, die stevig aan de weg timmert en sterk groeit.' Sjoerd voegt er aan toe dat de Friesland Bank zelfs al op de STER adverteert: 'Volgens mij wil len ze over de Friese grenzen gaan.' De collega's rond de tafel ervaren alle vijf de concurrentie.' Etsje merkt dat de mensen steeds vaker roepen dat ze bij de Friesland Bank 'dit of dat' kunnen krijgen... Er wordt steeds meer vergeleken door de cliënten. Peter: 'De Rabobank heeft in Friesland zo'n 300 kantoren en zittingen, de Friesland Bank heeft 52 kantoren. Net als onze bank zijn ze diep geworteld in de samenleving.' Judith merkt duidelijk, dat de Friesland Bank er veel aan doet om hun marktaandeel te vergroten: 'Je kunt er bijvoorbeeld geld halen met een Eurocard, iets dat bij ons niet kan, en cheques zijn er gratis. Maar hypotheken etc. moeten centraal worden goedgekeurd en ze hebben bijvoorbeeld geen GEA's.' Peter weet te melden: 'De pasjes van de Friesland Bank passen nog niet in onze GEA's.' Judith: 'Cliënten wilden om die gra tis cheques wel eens overstappen, maar bleven bij ons onder meer doordat wij wel GEA's hebben.' Over de GEA zijn de vijf rond de tafel positief. Bernard: 'Er komt duidelijk tijd vrij aan de balie. Ook de klanten reage ren positief. De mogelijkheid om 24 uur per dag geld te kunnen halen vinden ze prach tig. De kosten nemen ze op de koop toe. Ik hoop dat we door de komst van de GEA niet op zaterdag hoeven te gaan werken... Men sen gaan nu soms naar de Postbank, om dat die op zaterdag open is. Met een GEA ondervang je dat probleem. Ook is de druk te op vrijdagavond beter op te vangen. Er zijn veel klanten die op die tijden zijn aange wezen.' Hoe is de introductie van de GEA gere geld? Judith: 'Wij hadden via een uitzendbu reau twee dames, die het opstarten van de GEA helemaal in handen hadden. Ze deden dat al eerder in Franeker en gaan nu nog naar andere banken. Dat is ons prima be vallen. Na twee maanden hadden we al

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 3