Rabo band KORT Even afrekenen... Drupsteen ontwerpt nieuwe bankbiljetten RCD steunt Nederlands kampioen Sloten monument van de maand Bijzondere klanten in Gieten Nummer 12/2 september 1988 In de Consumentengids van augustus 1988 staat een artikel met als kop 'lesmateri aal van bedrijven vooringeno men'. Daarin komt ook de Ra- bobankbrochure 'Even afreke nen...' voor. Het enige com mentaar dat men hierop had was '...geven hoog op van het gemak van een betaalauto maat, maar verzwijgen dat je letterlijk en figuurlijk met lege handen staat als het ding ha pert.' Navraag bij het directo raat Betalingsverkeer leert dat onze GEA's, want dat bedoelt men in dit geval waarschijnlijk met 'betaalautomaat', een be schikbaarheid hebben van 99,7%. Dat het geen honderd is komt doordat zo'n apparaat nou eenmaal geladen moet worden en ook zo af en toe een onderhoudsbeurt nodig heeft. Als je een auto koopt staat er toch ook niet in de fol der, dat je langs de weg staat als hij het niet doet? De be doelde folder wordt op scholen veel gebruikt. Hij is informatief en geeft een goed beeld van het betalingsverkeer. Natuurlijk staat de naam Rabobank erin. De organisatie stelt aan scho len de folder beschikbaar. Dat gebeurt natuurlijk mede om onze naam onder de aandacht van de jeugd te brengen. Grafisch ontwerper Jaap Drupsteen heeft van de Ne derlandse bank opdracht ge kregen een nieuwe serie bankbiljetten te ontwerpen. Met het biljet van f 250,- werd de door R. Oxenaar ge maakte serie afgesloten. Het zal nog tot het begin van de negentiger jaren duren voor het eerste biljet van de nieuwe serie in gebruik wordt geno men. Welk biljet dat zal zijn is nog niet bekend. Het huidige briefje van f 100,- komt wel licht in aanmerking, omdat er de laatste tijd veel valse exem plaren in omloop zijn. In totaal zijn er al zo'n 20.000 valse bil jetten opgespoord. De drukke rij is nooit gevonden. Een vals biljet is vooral te her kennen aan het opgedrukte watermerk, en het feit dat de verf niet op het papier ligt. De drukinkt van een echt hon derdje is duidelijk te voelen. Met een ultra-violet lamp is met zekerheid vast te stellen of het aangeboden briefje echt honderd gulden waard is. Wie een vals honderd gulden biljet heeft aangenomen is f 100,- armer. Een eenmaal geaccepteerd vals bankbiljet wordt door de Nederlandse Bank niet vergoed. Wie pro beert iemand anders het valse briefje in de maag te splitsen, loopt kans op een proces-ver baal. In de Belgische Ardennen wordt jaarlijks de autosport- klassieker 'de 24 uur van Fran- corchamps' verreden. In het Tsjechische team reed dit jaar de Nederlandse kampioen Ar- thur van Dedem mee. Met de Tsjech Vanicek en de Belg Van Hooydonk reed hij 24 uur lang rondjes. Van Dedem kon deel nemen dankzij de steun van de Rabobank Computer Dien sten (RCD). Door goede resul taten in de trainingsritten mocht het team zaterdagmid dag om 5 uur als 22e starten. Toen de zon onderging lagen ze in 14e positie. Maar na het invallen van de duisternis kreeg men een lekke band. Vier kilometer met een platte band rijden om naar de pits te komen bleek te veel voor de voorwielophanging. Reparatie kostte drie kwartier. Maar de eindstreep werd gehaald. Als 22e werd zondagmiddag om vijf uur de finishvlag gepas seerd. De sponsoring door de RCD was voorlopig eenmalig. het werk. Zij hadden hun ten ten opgeslagen in het hotel te genover de Rabobank Gieten. Dagelijks liepen de beroemdhe den - bijvoorbeeld Erwin Koe man, John Bosman en trainer Aad de Mos - de Rabobank in en uit. De prettige contacten waren reden voor een groepsfo to van personeel en voetbal lers. Ook werden diverse 'rela tiegeschenken' uitgewisseld. nument van de maand' is uit gegeven, worden ze uitvoerig beschreven. Het boek kost f 12,50 en is te krijgen bij de Friese boekhandels, VVV's en de Friese Rabobanken. De kleinste stad van Ne derland, Sloten, is in Friesland uitgeroepen tot 'monument van de maand' september. Elke maand staat een plaats, eiland of gebouw in de schijn werpers. De Friese Raboban ken steunen deze activiteit. In Sloten ligt op een klein opper vlak een veelheid aan monu menten. In september kunnen deze monumenten allemaal worden bezocht, de Hervorm de kerk, het museum, de ko renmolen, een gerestaureerde boerderij. Ook is er een wan deling uitgezet langs tientallen schilderachtige gevels. In het boek dat in het kader van 'mo- Veel bekende voetbal teams houden trainingsweken in Gieten: FC Antwerp, AEK Athene, Club Brugge en KV Mechelen. Het laatste elftal was onlangs nog in Gieten aan honderd gulde!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 2