Voordelig meespelen met het Ondernemersspel band PC PRIVÉ In september gaat voor de vierde keer het SMO Nationaal Onder nemersspel van start. Het is een uniek spel, dat op vrijwel alle gangbare home- en personal computers kan worden gespeeld. De voorgaande jaren hebben al 10.000 deelnemers het spel meegespeeld, individueel of in teamverband. Via de Hocom kan met een gereduceerd inschrijfgeld worden deelgenomen. Denk aan de prijsvraag! Nummer 12/2 september 1988 KdUU Zonder bijtelling was in totaal f 13.358,- verschuldigd. De fiscale bijtelling bij de vrouw, levert voor de man in dit voorbeeld een voordeel op van f 448,-. Daar staat de achteruitgang van het netto inkomen van de vrouw ad f 407,- tegenover. Per saldo bedraagt het voordeel dus f 44,-. Naarma te het verschil in inkomen groter is, zal het voordeel groter zijn. Ook is de hoogte van het rentevoordeel van invloed. Verschil in belastingtarief Om na te gaan of een verzoek tot bijtellen van het rentevoordeel zin heeft, moet nagaan wor den of er een verschil is tussen het belas tingtarief van de partners. Rabobankmede- werkers kunnen uitgaan van het tarief voor bijzondere beloningen dat geldt voor de loonbelasting. Dit is terug te vinden op de salarisafrekening van de maand mei. Daar staat het percentage dat aan loonbelas ting werd ingehouden op de vakantietoe slag. De partner zal een opstelling van het belastbaar inkomen moeten maken, zoals in het voorbeeld. Hierbij kunnen eventuele andere posten (bijtelling in verband met rente-ontvangsten, aftrek in verband met studiekosten en dergelijke) worden meege nomen. Tarief Inkomstenbelasting 1988: tot 9.652 14% van 9.652 tot 17.075 24% van 17.075 tot 31.541 32% van 31.541 tot 44.524 41% van 44.524 tot 65.052 51% van 65.052 tot 91.401 60% van 91.401 tot 120.861 66% van 120.861 tot 229.625 69% hoger 72% In de meeste gevallen is het inkomstenbe lastingtarief, dat voor de echtgenoot geldt over de hoogste schijf (is het deel van het belastbare inkomen dat het zwaarst wordt belast), te vergelijken met het loonbelas tingpercentage voor bijzondere beloningen. In de premie AOW/AWW ontstaat alleen verschil als het premie-inkomen van de partner boven de maximumgrens ligt (voor 1988 f 65.250,-). Als ook na de extra ren te-aftrek (de fiscale bijtelling) het premie- loon boven het maximum blijft, zal geen pre mie worden terugbetaald. Omdat bij de Ra- bobankmedewerker wel 12,8% aan premie AOW/AWW zal worden ingehouden, moet er in deze gevallen een verschil zijn in de belastingpercentages van meer dan 12,8%, wil er sprake zijn van een voordeel. Voor informatie en rekenvoorbeeld: W. Hurkmans, CSPA in Eindhoven, interne adrescode EN B 09 Alle deelnemers krijgen bij aanvang dezelfde opdracht: start een choco ladefabriek en maak zoveel moge lijk winst zonder daarbij het sociale beleid uit het oog te verliezen. Een opdracht die vraagt om inzicht, berekening, intuïtie en niet te vergeten durf. Iedere deelnemer neemt beslissingen over zaken als produktieomvang, kwaliteit, investeringen, afzet, reclame, personeels beleid en financiering. Met behulp van de door de SMO geleverde software kan hij alle mogelijke prognoses maken en de ge volgen daarvan direct op het scherm zien. Hij weet niet wat zijn zes concurrenten doen. Zijn uiteindelijke beslissing stuurt hij naar SMO, waar in de centrale computer het marktmechanisme zit. Na ongeveer een week ontvangt hij persoonlijk bericht over zijn resultaten. Wie aan het eind van het spel binnen zijn poule de meeste winst heeft gemaakt, is poulewinnaar. Winnaar van het spel is degene die van alle poule winnaars het beste beleid heeft gevoerd, ongeacht de hoogte van de winst. De hoofdprijs bedraagt f 2.500,-, de tweede en de derde prijs f 1.000,-. Er wordt ge speeld in een poule, een markt, van 7 wil lekeurige deelnemers, maar het is ook mo gelijk met zeven mensen een poule te vor men. Het spel start op 1 oktober en loopt tot april van het volgend jaar. Aanmelding via de Hocom uiterlijk tot 13 september met onderstaande bon. Het verschuldigde be drag, f 66,50, wordt automatisch van de betaalrekening afgeschreven. De interne adrescode van de secretaris van de Ho com is EW 1106, Eindhoven. Aanmelden met een complete poule van zeven deelne mers is alleen mogelijk door zeven cou pons aan elkaar te nieten. De SMO verstuurt vervolgens de soft ware, de handleiding en 8 beslissingsfor mulieren. Meer informatie over het spel via het telefoonnummer van SMO: 070- 540885. 'Verzin een naam voor alle vormen van bankieren, die de cliënt zelf kan regelen met behulp van een apparaat. Een naam, die we naar buiten toe kunnen ge bruiken en die goed aangeeft wat het electronische bankieren bij de Rabobank omvat.' Dat was de opdracht, die in de vorige Raboband werd gegeven. Als eer ste prijs wordt een wekkerradio beschik baar gesteld met de mogelijkheid zelf een wekboodschap in te spreken, als tweede prijs een koffiezetapparaat voor twee kopjes en als derde prijs een walk man. Er zijn al wat inzendingen binnenge komen, maar de verwachtingen zijn nog steeds hoog gespannen. Denk er nog eens over na en stuur uw hersenspin sels voor 15 september naar H. Segers, Betalingsverkeer, Rabobank Nederland in Eindhoven, code EN 106. Deelname is mogelijk op de volgende computers: Acorn, Apple (II Macintosh), Atari (ST XL)*), Commodore (64/128 Amiga), IBM, MSX, Philips P-2000T**), Spectrum ZX, TRS-80*) en alle onder MS- DOS draaiende computers. Het programma is geschreven in Basic. alleen diskette minimaal 32 Kbyte Ik doe mee aan het Nationaal Ondernemersspel Naam Straat PostcodeWoonplaats Merk en type computer O cassette O 3,5 inch diskette O 5,25 inch diskette Het bedrag voor deelname f 66,50 kan worden afgeschreven van mijn rekening nummer DatumHandtekening Bank/Interne adrescode

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 13