Activiteiten Journaal band Aandacht voor vrouwelijke (mede)- ondernemers in Brummen-Eerbeek Nummer 12/2 september 1988 Selectie van berichten geknipt uit dag- en weekbladen. Bijdragen kunt u zenden aan de redactie van Raboband. Drie plaatselijke verenigin gen te Nootdorp ontvingen een letterlijk en figuurlijk grote che que van f 5.000,- ter gelegen heid van de opening van het nieuwe pand aan het Dorps plein van de Rabobank Noot dorp. De Rabobank Badhoe vedorp/Sloten/Osdorp jubi leert en stelt een prijs in voor bedrijven of personen die zich onderscheiden met econo misch succes en maatschap pelijke betrokkenheid. De prijs is genoemd naar mr. J.P. Amersfoordt, de eerste burge- Vervolg van pagina 9 De banken worden overigens geïnformeerd over wanneer de bedrijfsgeneeskundige teams op de regionale vestigingen aanwezig zijn. De directeur wordt verzocht deze informatie door te spelen aan de perso neelsleden. Vertrouwelijk Als je een beroep wilt doen op de BGD en je werkt bij een aangeslo ten bank kan dat dan zomaar? Dokter Hageraats: 'Er kunnen zich situaties voordoen waarbij men, buiten zijn baas om, met de bedrijfsarts moet kunnen praten. Dat kan. Afhankelijk van de aard van het gesprek zal in een heleboel situaties de conclusie zijn, dat het goed is om het probleem ook met de chef eens te bespreken. Of de betrokkene dat dan zelf doet, of dat er een driege- sprek nodig is, of dat de BGD aan de bel trekt, is vers twee. Het kan ook wel eens gebeu ren, dat men bij de bank maar beter niet kan weten dat er een gesprek plaatsvindt. Of de betrokkene eist dat. Dan zal er geen informatie aan de betref fende bank wordt gegeven en zal er ook geen doorbelasting van de kosten plaatsvinden.' In principe worden de kosten wel doorbelast. Daardoor kan de werkgever op de hoogte zijn van een bezoek aan de bedrijfsarts. Hageraats: 'We willen daarmee de drempel niet nog eens extra verhogen. Bij spreekuren kun je iemand met ernstige problemen op zijn werk tegenkomen. Dat hoeft niet per sé verband te houden met een slechte rela tie met een chef. Hij kan bij voorbeeld met een ernstige meester van Haarlemmer meer. Genemuiden heeft de 7.500ste inwoner. Het ge meentebestuur bood de moe der bloemen aan en de jonge plaatsgenote een spaarbank boekje met f 75,-. De plaatse lijke Rabobank verdubbelde dit bedrag. Op de jaarlijkse bra derie in Achterveld was de plaatselijke Rabobank aanwe zig met speciale fietsen. Het is bijna onmogelijk daarop 100 meter te rijden, ledereen die minstens 200 meter fiet ste kreeg een fietsrijbewijs. ziekte worstelen, waarvan hij uit wil sluiten dat anderen daarvan op de hoogte zijn. Ie mand zou bijvoorbeeld aids kunnen hebben en over de consequenties willen praten. Als je hem niet duidelijk kunt maken, dat het wel nuttig kan zijn om die zaken in vertrou welijke zin met de chef te be spreken, dan moet je de wens respecteren om het be zoek aan de BGD vertrouwel ijk te houden.' Arts als adviseur Als arts ben je de vertrouwens persoon van de medewerker die een beroep doet op de BGD. Maar je bent ook in dienst van de Rabobank, hoe verhoudt zich dat? 'Als BGD zal je op een verstandige ma nier om moeten gaan met de belangen van beide partijen,' aldus Hageraats, 'je moet na tuurlijk wel oppassen om je ei gen rol niet te overschatten. Je blijft hoe dan ook slechts adviseur, of je nou arts bent of niet. De afhankelijkheid van de bedrijfsarts wordt onder ande re bepaald door de organisatie waarin hij werkt. Ik moet zeg gen dat ik binnen onze organi satie, in alle jaren dat ik er werk, nog nooit problemen heb ervaren. Er zijn nooit, vanuit welke hoek dan ook, activitei ten ontplooid om informatie over mensen boven water te krijgen. Men heeft het altijd zeer gerespecteerd dat er een medisch beroepsgeheim be staat en ook dat de psycholo gen een aparte code hebben met betrekking tot geheimhou ding. In dat kader worden wij ook heel duidelijk door de Hoofddirectie ondersteund.' SP Deze winter start de Rabobank- organisatie een voorlichtings campagne voor vrouwelijke on dernemers en mede-onderne mers. De campagne wil meer duidelijkheid geven over de verschillende aspecten die bij de financiering van vrouwelijke (mede)ondernemers een rol spelen. Daarbij komt ook de relatie met het huwelijksgoe derenrecht aan de orde. Het fi nancieringsbeleid van onze or ganisatie heeft als uitgangs punt, dat voor vrouwelijke (mede)ondernemers dezelfde criteria gelden als voor manne lijke ondernemers. De voorlichtingscampagne werd aangekondigd door Christien Lucassen tijdens de jaarverga dering van de Rabobank Brum men-Eerbeek, die op 22 augus tus werd gehouden. Mevrouw Lucassen is sinds april bij de afdeling Public Relations van Rabobank Nederland bezig met de voorbereiding van de cam pagne. Voor een gehoor van zo'n 75 personen - mannen en vrouwen - zette zij de plannen uiteen. 'De campagne is het re sultaat van overleg met organi saties, die de belangen van vrouwelijke (mede)onderne- mers behartigen. Er is onder andere gesproken met de orga nisaties van plattelandsvrou wen en de NCOV-vrouwenraad. In dat overleg is vastgesteld, dat er een grote verscheiden heid bestaat in de betrokken heid van vrouwen bij bedrijven. Zij zijn vooral betrokken bij de gezinsbedrijven in de agrari sche sector en in het midden- en kleinbedrijf. Er zijn vrouwen die de volledige leiding heb ben over een bedrijf en er zijn bedrijven, waar de vrouw in meer of mindere mate mee werkt en meebeslist. Daar naast komt het ook regelma tig voor, dat de vrouw van een boer of middenstander be wust kiest voor een eigen loopbaan en er daarom de voorkeur aan geeft niet direct bij de financiering van het be drijf te worden betrokken. Deze pluriformiteit vraagt van de bank om maatwerk in de benaderig van vrouwelijke (mede)ondernemers', aldus mevrouw Lucassen. In de voorlichtingscampagne zal worden ingegaan op de vraag wanneer en waarom een vrouw mee moet tekenen dan- wel goedkeuring moet geven voor de verplichtingen, die haar partner als ondernemer aangaat. De campagne zal onder meer bestaan uit lokale voorlichtingsbijeenkomsten. Daarbij zullen de vrouwen ook worden gewezen op de moge lijkheid om als (mede)onder- nemer lid van de coöperatieve bank te worden en zodoende mee te praten over het beleid van de plaatselijke bank. Meer vrouwelijke leden kan voor de toekomst betekenen, dat er ook meer vrouwen in de besturen en raden van toe zicht van plaatselijke banken gekozen kunnen worden. Tot nog toe hebben zo'n 100 vrouwen zitting in de besturen en raden van toezicht van de aangesloten banken.

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 11