ra ra I 71 7 IN G G O E Rabo band De Nederlandse taal KUNST BANK De opgaande lijn als kunstwerk Nummer 12/2 september 1988 aanslagbiljet waterschapslasten I rnnPERATIEVE RABOBANK B A SSSSSSSS18SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 2964 Z6 GROOT AMMERS Hoezo vereenvoudigd door automatisering, zeggen ze in Groot- Ammers over dit nieuwe posssstbusnummer. Collega Rob zag deze foto in Schipholland en vond dat de Rabo bank wel een heel duidelijk stempel heeft gezet op het nieuwe KLM-gebouw. 'tl .„„„non- De collega's van Stellendam Goedereede vragen zich af of de hoeveelheid 'jonge' bij de opening wat te maken heeft met de zetfout in het bedankje van Nieuwe Tonge en hebben nu spijt niet met het voltallige personeel Tongewaarts te zijn getrokken. Trouwens, een andere collega uit die omgeving vond dat ze er een redelijk lang feestje van hadden gemaakt... Rabobank Nieuwe Tonge S Wegens heropening gesloten: Vrijdag 10 iunl 1988 vanaf 12 uur .„O; iSgiïSZfrMm,,.Hf, 1 Vakkkennis ook en dan kennelijk in grote hoeveelheden. Accenten en trema's. Wanneer gebruik je ze, wanneer niet? Wie een PC bezit, heeft het vaak een tijd helemaal zonder A, en moeten doen. De printer en programma's kenden deze tekens meestal niet. Nu ze in de modernste versies van tekstverwerkings-programma's wél voorkomen, gebruiken veel mensen ze nog steeds hele maal niet of juist te vaak. We kennen in het Nederlands drie accenttekens: A (accent circonflexe), v (accent grave) en (accent aigu). Dit zijn Franse namen; de accenten worden dan ook voornamelijk toegepast op woorden van Franse herkomst, zoals enquê te, crèche en employé. De te kens staan altijd op de e. Soms zien we een A op een o. Dat is fout, dat kennen we niet in het Nederlands. Het is con trole en niet controle. Accenten worden ook gebruikt als we een bepaald woord wil len beklemtonen. We kunnen dat doen door de accent grave O en de accent aigu te ge bruiken. De gebruiken we bo ven kort uitgesproken klin kers: Dit is dè methode. De gebruiken we boven lange klin kers: Dat heeft hij niét gezegd. Heeft een lange klinker twee letters, dan gebruiken we ook twee accenten: je kunt méér dan dat. Op een hoofdletter komt nooit een accent: Eén en niet meer. De dubbele punten op een let ter noemen we trema of deelteken. Een ezelsbruggetje is dat de trema alleen gebruikt wordt bij woorden, die anders verkeerd kunnen worden uitge sproken: naapen en reële bij voorbeeld. Zo'n trema gaat echter niet automatisch bij het woord horen. Op definiëren en financiële hoort hij wel, maar op gedefinieerd en financieel weer niet. Soms is het beter om in plaats van een trema een lig gend streepje (koppelteken) te gebruiken, omdat een woord er anders onduidelijk uitziet: zeeëgel wordt dan zee-egel en diplomaüitreiking wordt diplo ma-uitreiking. Als deze woor den aan het eind van een re gel moeten worden afgebro ken, vervalt de trema ook: na- apen. Gewapend met boven staande wijsheid, kan een nog beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die tekstverwerkingsprogramma's bieden. TMF Het Rabobanklogo, de opgaan de lijn, is al op veel manieren uitgebeeld. Nu ook in een kunstwerk van textiel. Janny Salverda, cliënt van het bijkan toor Hoogzandveld van de Ra bobank Nieuwegein, deed een cursus bloemschikken. Eén van de opdrachten tijdens de cursus was het maken van een creatie, nu eens niet met bloemen, maar met textiel. Het moest een werk worden, geschikt voor een bepaalde bedrijfsruimte. Mevrouw Sal verda vroeg en kreeg toestem ming om iets te doen voor de hal van het Rabobankkantoor. Het werk zou daar even wor den opgehangen om een foto te maken. Toen het blauw/wit te werkstuk eenmaal klaar was en de foto gemaakt, was men in Nieuwegein zo enthousiast, dat men het graag wilde hou den. Het werd dan ook aange kocht. Naast het werk hangt een korte verklaring, door me vrouw Salverda zelf opgesteld. 'Met het gemêleerde blauw heb ik de gewone man willen aanduiden (ik dacht aan boe renbont en boerenleenbank). Maar de bank is er ook voor de wat chiquere mens, van daar: wit, kant, lint en parels. Verder heb ik de schuine lijn van de vloerbedekking in stof en lijnvoering terug laten ko men. De witte opgaande lijn is het vignet, maar ook de lijn van de balie en verlichting. Rit sen deden me denken aan beurs, portemonnee, opber gen, aan geld dus in relatie tot de bank. In het totaal zijn de kleuren van het interieur ver werkt en is de strakke lijn aan gehouden. De kronkelige lijn geeft de mensen aan, die zwierigheid geven aan het strakke geheel.' TMF Het pensioenreglement is net een wasmiddel! Weer Nieuwer! Weer Beter! Reinigt Nu met Opbouwkracht..

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 10