Aanbieding Nederlandse film dagen succesvol Proef telebankieren Samenwerking met Russische banken 3 Rond de tafel in Friesland 5 Rabobank Apeldoorn actief in effectenmarkt 8 Contacten tussen bank en school 9 De BGD decentraliseert 10 Voordeel voor tweeverdieners Netto winst stijgt met 15% De Lage Landen nu 'algemene bank' Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Honderden Rabobandle- zers stuurden de coupons op uit de filmbijlage van het vori ge nummer van Raboband. Al de dag na het verschijnen van het blad druppelden de eerste inschrijvingen binnen. De colle ga's van de afdeling Represen tatie troffen elke morgen gro tere stapels enveloppen in hun postbak aan. De voorstelling van 16.00 uur was als eerste volgeboekt. Veel mensen stel len ook prijs op toezending van de door Hugo Claus ontworpen filmposter. Bij het ter perse gaan van dit blad - op vrijdag 26 augustus - waren er 500 posters besteld. 400 collega's hadden zich al aangemeld voor de voorstelling van 14.00 uur en 600 voor die van 16.00 uur. De film die vertoond zal worden is The Shadowman, met onder andere Jeroen Krab bé en Thom Hoffman. De defi nitieve keuze voor de voorfilm is nog niet gemaakt. Dat blijft dus een verrassing. In de maand juni 1988 bereikte onze organisatie een belangrij ke mijlpaal. Voor het eerste werden meer dan 1.000.000 GEA- transacties per maand gerealiseerd. Dat betekent een stijging van 100% ten opzichte van eind 1987. Het aantal transacties werd bereikt met iets meer dan 300 Rabobankgeldautomaten. Het aantal transacties per GEA is gemiddeld ook gestegen. Van 2900 eind 1987 naar 3400 medio 1988. Rond de jaarwis seling verwacht de organisatie de 500ste GEA in gebruik te nemen. Geleidelijk wordt de mogelijkheid geïntroduceerd tot fi attering op het rekeningsaldo. Deze ontwikkeling heeft zeker bijgedragen tot de groei van het aantal transacties, met name in de stedelijke gebieden. De Rabobank is onbetwist marktlei der in Nederland op het gebied van het electronisch betalings verkeer in het algemeen en van geldautomaten in het bijzonder. De Rabobankorganisatie heeft meer geldautomaten dan alle andere bankinstellingen in Nederland samen. In Rusland zijn kort gele den twee nieuwe banken opge richt: de Agroprombank voor de agro-industrie en de gehele voedselsector en de Promstroj Bank voor de technische en chemische industrie. De ban ken hebben een tekort aan ge schoold personeel. Vooral de Agroprombank oriënteert zich in het westen, om bij banken die gespecialiseerd zijn in de landbouwfinanciering, trainings mogelijkheden te krijgen. Ra bobank Nederland is bereid deze mogelijkheid te bieden. Ook zal wil men komen tot een vorm van samenwerking met deze Russische bank op het gebied van de agribusiness. De opleiding van Russisch per soneel biedt een goede basis voor deze samenwerking. De gang van zaken bij de Rabobankorganisatie in de eerste zes maanden van 1988 was voorspoedig. De krediet verlening steeg met f 3,4 mil jard tot f 102,4 miljard en de toevertrouwde middelen ste gen met f 5,9 miljard tot f 114,1 miljard. De netto winst steeg met 15% tot f 374 mil joen. De Lage Landen, dochter van Rabobank Nederland, is met ingang van 1 augustus al gemene bank geworden. De nieuwe status zal geen wijzi gingen in de activiteiten met zich meebrengen. De Nederlandsche bank heeft na onderzoek vastgesteld dat De Lage Landen voldoet aan de criteria van een algemene bank volgens de Wet Toezicht Kredietwezen (aantrekken van kortlopende middelen en het verlenen van krediet). De Lage Landen zal het woord 'bank' niet in haar naam op nemen. f MET AL DIE ZOMERSE W MENSEN VOOR BE BALIE, MOET Dit najaar zal bij een aantal plaatselijke banken een proef worden gehouden met teleban kieren. Volgend jaar zal dit nieuwe produkt in de markt worden geïntroduceerd. Op de Algemene Vergadering, die eerder dit jaar werd gehou den, konden de banken voor het eerst kennis maken met deze vorm van betalingsverkeer waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie. Deze biedt mogelijkheden voor een verfijning van de dienstverle ning aan de bedrijvenmarkt. VAKANTIE BANK.i JE ZoRSEN BAT JE ER 2ELF OOK KI BEETJE (SEZOND UITZIET

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1