düüÉ BmmmseÊai periode af te wij 4, Ook de CAAR terug van vakantie 3J G G eabo band Fietstocht van jarige Rabobank De CAAR vergaderde op 24 augustus voor het eerst sinds de vakantie. Een groot aantal on derwerpen kwam aan de orde. Op deze pagi na's een overzicht. Autokostenvergoeding dienstreizen Jaarverslag 1987 SPR wezigheid van de directie van de Stichting Nummer 13/23 september 1988 Ik las dat de nettowinst met 15% is gestegen... Goed gedaan zeker, want 't is toch mooi de maximum- beoordelingstoeslag! Aanstelling ,akantie»«Mr"k ,i- en Eurocheques, ike dienst als aUgUStus _-t- s j c werktl De tekstverwerker werd zeker door een vakantiewerker be diend? Of maken ze bij P&O soms gebruik van het onderstaande appa raat? RABOMIXER KRUPS Type: 737. 170W MIXT OP 3 STANDEN Adv. prijs leciinische stuoius. Goede contactuele eigenschappen Ondernemersgerichte ins'®' In teamverband kunnen werken. In bezit zijn van "lbe™'|s dj6 voldoen aan de Bijzonderheden a hebbe„ een functie-eisen, en woonachtig zijn in ge'noemde^egiogenieden genieten Minderjarige ervaring geldt zeker niet? Vanwege het 170-jarig bestaan organiseert de Bonds- tnnhMoani°I Züte?ag 30 aprU voor het hele 8ez'n een fiets- kete 2S?nt «n if? ?n d®bank' De fietstocht is naar k L ol..6(? kllomter lan8- De start is tussen 9 en 11 uur wL'^er W^eo .e^g kantoor van de Bondsspaarbank. De per persoon- Tiidens de tocht dient ge stempeld te worden en er moeten enige vragen beantwoord worden. Clienten van de bank kunnen gratis meedoen. En de eerste prijs is natuurlijk weer die gratis voettocht naar Rome. Maar dan wel af te halen bij de spaarbank. 6' £o£0Stba?)<Card geeft de cardhouderh." recht om b,j aangesloten bedrijven (kenbaar aan het Eurocard-, Access- en/okMasterGird- vignet, eventueel in samenhang met andere vignetten, zoals Carte Bleue), goede- tetoalen"5'6" VerkrijBen zonder hiervnnr Ter voldoening van de transactie dienen de gegevens die op de PostbankCard staan En dat zinnetje blijft ons (en vele anderen) uitermate boeien. Naar aanleiding CAA" van enige op merkingen in een vorige CAAR-vergadering over het niveau van de auto kostenvergoeding voor dienst reizen, werd een toelichting gegeven over de wijze van be rekening en samenstelling van de vergoedingsbedragen. De regeling stemt vrijwel ge heel overeen met de adviezen en normen van de ANWB. Hier op gelden echter enkele uit zonderingen. De indeling in ca talogusprijscategorieën wijkt af van die van de ANWB, terwijl ook geen rekening wordt ge houden met de post rentever lies. Het argument hiervoor is dat de medewerker, ook wan neer hij niet voor de bank zou rijden, toch over een auto zou beschikken. Door de Werknemersdelegatie werd ervoor gepleit om ter be vordering van de duidelijkheid de regeling geheel te confor meren aan de ANWB-normen. Het argument om de post ren teverlies buiten beschouwing te laten werd oneigenlijk ge acht, omdat het immers ook kan voorkomen dat een mede werker de keuze voor een auto mede baseert op het te verwachten aantal voor de bank te rijden kilometers. Voorts achtte men het minder juist dat voor de hoogste functiegroepen een afwijken de categorie catalogusprijzen geldt. Tevens werd de suggestie ge daan met de fiscus te overleg gen over een aantal fiscale aspecten van de autokostenre geling, omdat deze op onderde len wellicht nog enigszins zou kunnen worden verbeterd. In dit kader zou het ook aanbeveling kunnen verdienen de voordelen van het collectieve autoverzeke ringscontract, alsmede de post renteverlies, in de vergoeding te verwerken. Wanneer de fis cus hiertegen bezwaren zou maken, zou de individuele belastingplichtige hierover met zijn eigen inspectie kunnen overleggen. Van de zijde van Rabobank Ne derland werd toegelicht dat de keuze voor de afwijkende cata logusprijzen op pragmatische gronden is gemaakt. Per saldo hebben de hieraan verbonden vergoedingstarieven een gelijke uitkomst als op grond van de ANWB-normen het geval zou zijn. Over de afspraken met de fis cus werd medegedeeld dat er van moet worden uitgegaan dat deze het maximaal haalbare voor de Rabobankmedewerkers bevatten. Zo zal het meenemen van de post renteverlies in de vergoeding ongetwijfeld tot een fiscale bijtelling leiden. Ook dient het redelijk te worden ge acht dat voor functionarissen in de hoogste functiegroepen uit representativiteitsoogpunt een hogere categorie catalogusprij zen in de regeling is inge bouwd. Van de zijde van de Werk geversdelegatie werd opge merkt dat de regeling autokos tenvergoeding voor dienstreizen een reële vergoeding dient te bieden voor de kosten, die wor den gemaakt voor het gebruik van de auto uit hoofde van de functie van betrokkene bij de bank. Vermeden moet echter worden dat de regeling kan wor den gebruikt voor het verkrijgen van een inkomensverbetering. Hierbij werd voorts opgemerkt dat de ANWB haar vergoedings normen recentelijk drastisch heeft moeten bijstellen omdat de fiscus deze niet accepteer de. De CAAR concludeerde dat er op dit moment ook fiscaal ge zien onvoldoende aanleiding bestaat om wijzigingen in de regeling autokostenvergoeding voor dienstreizen aan te bren gen. De CAAR be- mAR Sprak jn aan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 6