rS Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Overeenkomst met Indonesische bank f Meep. Informatie- j^AZENkSWEL /4aNWEZI<3/ Opleiding HBO-ers gestart 3 Actie consumptief krediet 5 Klachtenbehande ling Reizen 8 MIRA groeit en bloeit Extra in dit num mer: Raboband Internationaal Spaar-Optimaal- hypotheek Nummer 13/23 september 1988 De Rabobankorganisatie zal medewerking verlenen aan een opleidingsprogramma voor de Bank Umum Koperasi Indone- sia (BUKOPIN), een Indonesi sche coöperatieve bank. De opleiding richt zich op mede werkers van BUKOPIN, die de ontwikkeling van de lokale spaar- en kredietcoöperaties in Indonesië ondersteunen en sti muleren. De heren (v.l.n.r.) drs. R.B.J van Eldik, T. Karnadi, drs. H.H.F. Wijffels en drs. I. Abdul- lah tekenden op 2 septem ber de samenwerkingsovereen komst. Er zullen Rabobankdes- kundigen naar Indonesië gaan en er zullen BUKOPIN-medewer- kers naar Nederland komen. De Rabobank is al sinds 1983 betrokken bij de ontwikkeling van kleinschalige spaar- en kre dietcoöperaties op Java. Het systeem gaat uit van het opzet ten van zelfhulporganisaties van met name kleine boeren, om hen zo de beschikking te geven over gemakkelijke finan cieringsmogelijkheden. Via de Stichting Steun door Raboban- ken zijn de afgelopen jaren di verse deskundigen uitgezonden om bij het opzetten van dergelij ke boerenleenbanken te advi seren. De resultaten op Java zijn zodanig, dat de Indonesi sche overheid besloten heeft de ontwikkeling van lokale kre dietcoöperaties in het hele land met kracht te stimuleren. VIDEOTEX-SYSTEEM,,,, Drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Hoofddirectie van Rabo bank Nederland, vertrok op 9 september voor een reis van meer dan twee weken naar het Verre Oosten. Hij reisde naar China om besprekingen te voeren met Chinese autoriteiten en de Chinese Landbouwbank over verdere uitbouw van de weder zijdse samenwerking onder andere in de vorm van een op te zetten joint-venture-bank in China. Verder bezocht hij de kanto ren van de Rabobank in Singapore, Hong Kong en Djakarta. In Indonesië ondertekende hij een contract voor deelname in de Indonesische bank Uppindo. De heer Wijffels werd op zijn reis vergezeld door drs. J.M. Hannaart en R.M. van de Poel van het directoraat Buitenland. Op 1 september begonnen 42 afgestudeerden van het HBO hun carrière binnen de Rabobankorganisatie. Zij vol gen een éénjarige opleiding bij Rabobank Nederland en treden vervolgens in dienst bij plaatselijke banken. Ze wor den opgeleid voor staffunc ties. De eerste dag stond in het te ken van kennismaken met de bank en met elkaar. Verschil lende inleiders gaven een beeld van de organisatie en het opleidingsprogramma dat de dames en heren te wach ten staat. Lees verder op pagina 2 In deze Raboband zit het tweede nummer bijgesloten van de buitenlandse editie van Ra boband. Dit blad is bedoeld voor de medewerkers van de organisatie, die in het buiten land werkzaam zijn. De voertaal is Engels. Raboband Internatio nal helpt de afstanden tussen de buitenlandse vestigingen on derling te verkleinen en de 'band' met het Nederlandse hoofdkantoor te versterken. Ook de medewerkers in eigen land houden wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen buiten de grenzen. Immers, we werken allemaal bij dezelfde grote Rabobankorganisatie. Vanaf 1 oktober heeft onze organisatie er een hypotheek- vorm bij, de Spaar-Optimaal- hypotheek. Het is een combi natie van een hypothecaire le ning en een levensverzekering. Op de hypotheek wordt niet af gelost, wat gunstig is voor de rente-aftrek. In plaats van aflossing wordt er een premie voor een verzekering betaald. Deze premie bestaat uit een ri- sicodeel, inclusief kosten, en een spaardeel. Met het spaar- deel wordt een spaartegoed opgebouwd, waarmee aan het eind van de looptijd de hypo theek in één keer kan worden afgelost. De rentevergoeding over de spaarpremies is gelijk aan de hypotheekrente. Het rendement op het spaardeel is fiscaal onbelast. De verzeke ring keert uit op het moment van overlijden of op de eindda tum. De rente is gelijk aan het percentage van een vergelijk bare annuïteitenhypotheek, ver hoogd met een opslag van 0,2%. Door de lage netto lasten is de Spaar-Optimaal-hypotheek voor alle inkomensgroepen in teressant. De Centrale Kring vergadering ging er op 7 sep tember mee akkoord, dat er vanaf 8 oktober in de landelijke pers met deze nieuwe hypo- theekvorm wordt geadverteerd.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1