Reizende tentoonstelling presenteert geschiedenis van het sparen Rabo band Door Nederland reist een bijzondere expositie, die op veel plaat sen al te zien is geweest: de spaarpottencollectie van Flabobank Nederland. Drie vitrines tonen een groot aantal interessante spaarpotten. Deze reizende tentoonstelling wordt gebruikt door banken, die bijvoorbeeld iets te vieren hebben en een open huis organiseren. De spaarpotten vormen in de bankhal een decora tief element en geven de bezoekers wat meer informatie over de manier waarop vroeger en nu werd en wordt gespaard. Spaarpotten in drie vitrines Nummer 11/12 augustus 1988 Sinds de mensen op aarde leven is er gespaard. Eerst was dat voed sel, want munten en papiergeld wa ren er toen nog niet. Grote vangsten en oog sten maakte het mogelijk wat opzij te zetten voor tijden waarin wat minder beschikbaar is. Het bijbelse verhaal over Jozef in Egypte laat een voorbeeld van georganiseerd spa ren zien. Van staatswege werden grote graanschuren gebouwd. Daarin werden tij dens de zeven vette jaren de overvloedige oogsten van vruchtbare Nijldelta bijeenge bracht, om in de jaren met mislukte oog sten toch voldoende voedsel voor de gehele bevolking te hebben. De reizende spaarpottententoonstelling kan worden gehuurd bij de afdeling Pu- bliciteitsprodukties van Rabobank Ne derland. De tentoonstelling wordt bij de bank opgebouwd in drie vitrines en is verzekerd. De huurprijzen bedragen f 750,- (exclusief BTW) voor de eerste drie dagen. Voor iedere dag meer wordt f 100,- in rekening gebracht. Reserverin gen en informatie: 040-343935. Sparen van edele metalen Overtolli ge voorraden werden ook geruild tegen zaken waaraan behoefte was. Bij deze ruilhandel deden weldra edele metalen als brons, zilver en goud hun intrede. Die metalen, in de vorm van platte, meestal ronde schijfjes konden niet bederven, wa ren gemakkelijk mee te nemen en behiel den hun waarde. Met deze ruilmiddelen in omloop, was het niet zo verwonderlijk, dat de dienaren van de tempels offerkis ten onder de vloer lieten aanbrengen. Via een gleuf offerde men de waardevolle schijfjes in de kist. Zo'n schatkist was dus eigenlijk een spaarpot van groot for maat en bovendien de voorloper van de hedendaagse kluis. Scherven brengen geluk Zowel bij de Grieken als bij de Romeinen kwam het sparen met gemunt geld veelvuldig voor. Van hogerhand werd de bevolking gewe zen op het nut van spaarzaamheid. De munten spaarde men in stenen spaarpot ten. Dat bij opgravingen slechts scherven werden teruggevonden, lijkt logisch om dat de eigenaar zijn spaarpot stuk moest slaan voor hij zijn geld weer tevoorschijn kon halen. Wellicht komt daar de uitdruk king 'scherven brengen geluk' wel van daan. In latere eeuwen was er minder be langstelling voor sparen. Dat leidde her en der tot honger en gebrek. Slechts woe keraars profiteerden daar enigszins van. In het midden van de 15e eeuw werd hen tegenspel geboden, door de eerste leen banken, die toen werden opgericht. Het vruchtbare spaarvarken Aan het eind van de 18e eeuw ontstonden de spaarbanken. De spaarzin werd weer aan gewakkerd en spaarpotten in talloze vari aties verschenen op de markt. Het var ken, symbool van de vruchtbaarheid, stond model voor het spaarvarken. Een varken was belangrijk en vaak onderdeel van de buidsschat. De boer slachtte zijn varken in de slachtmaand november. Daarmee vulde hij zijn provisiekast en kweekte op die manier een reserve voor de koude, lange winter. Die vorm van spa ren heeft ook invloed gehad op het ont staan van het spaarvarken, zoals we dat nog steeds kennen. Symbool van vruchtbaarheid Een oudere vorm van een spaarpot was de bol of peervorm, die vooral in Zuid-Europa en Zuid-Amerika voorkwam. Deze vorm werd ook wel moederborst genoemd en dus ook symbool van de vruchtbaarheid. Met behulp van nieuwe technieken werden al lerlei materialen als grondstof gebruikt, zoals ijzer koper en tin. Maar er versche nen ook nog exemplaren van steen en hout, zowel geschilderd als ongeschil- derd. De ontwikkeling van de techniek zorgde ervoor dat er luxe spaarpotten, voorzien van fijne mechaniekjes, werden gefabriceerd. Bizarre modellen De reizende spaarpot tencollectie van de Rabobank telt ook zeer bijzondere en bizarre modellen. Iedere spaarpot op zich is een kleine studie waard. De bezoeker kan z'n eigen fantasie de vrije loop laten om zodoende de oorsprong en het gebruik van de spaarpot en de karakteris tieken van de oorspronkelijke eigenaar zelf te bedenken. Dit verleent een extra dimen sie aan de tentoonstelling. SP Ook boerderijencollectie Naast de spaarpottententoonstelling is er een collectie beschikbaar van ma quettes van oude boerderijen uit geheel Nederland. Ze worden opgesteld in drie vitrines. De modellen zijn gebouwd door de heer J. Harberink en kunnen via de afdeling Publiciteitsprodukties van Rabo bank Nederland worden gereserveerd (telefoon 040-343935). De kosten voor de huur bedragen f 1.125,- (exclusief BTW) voor de eerste drie dagen. Iedere dag meer kost f 240,- per dag. Als toe lichting bij de maquettes is een brochu re beschikbaar, die in samenwerking met de stichting Historisch Boerderij-on derzoek is vervaardigd. Daarnaast is nog een boek beschikbaar, dat inzicht geeft in het onderzoek naar en de inrich ting van oude boerderijen in Nederland. Eén van de vitrines met maquettes van oude boerderijen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 9