FestivalFlitsen Originele zeefdruk-affiche van Hugo Claus Met de auto of met de trein Waarom de Nederlandse Filmdagen? nummer 11/12 augustus 1988 Speciale aanbieding Het officiële festival-affiche is ontworpen door Hugo Claus. Het is een echte zeefdruk, die zonder meer kan worden ingelijst. Op de foto laat Hugo Claus zijn ontwerp zien. Aan de boven- en onderzijde worden nog teksten gedrukt, die betrekking hebben op de Neder landse Filmdagen. Het formaat zal ongeveer 50 bij 70 centimeter zijn. Het affiche kan door middel van de bon in deze Raboband worden besteld voor slechts f 7,50. Be stellen kan tot 1 september 1988. Het hoofdkantoor van Rabo bank Nederland is bijzonder goed bereikbaar met de trein en met de auto. Het gebouw ligt vlakbij het Utrechtse Centraal Station. Via de uitgang 'Jaarbeursplein' is het van af het plein linksaf de Croeselaan op. Na een paar honderd meter rijst het opvallende gebouw op. Vanaf de snelweg is het gebouw van Rabobank Nederland ook een voudig bereikbaar. Gewoon de bor den 'Jaarbeurs' volgen. De par keergarage bevindt zich onder het gebouw, waar de auto op zaterdag 24 september gratis kan worden geparkeerd. De garage is het ge hele etmaal geopend, zodat even tueel ook een of meer dagen lan ger van het festival en van Utrecht kan worden genoten. Zaterdag 24 september wor den er heel wat - vooral jonge - Rabobankmedewerkers in Utrecht verwacht om iets van de Neder landse Filmdagen mee te beleven. Toch is het aanbieden van een dagje Utrecht niet het eerste en enige waaraan gedacht is bij de sponsoring van de Nederlandse Filmdagen. 'De tijd dat sponsoring hoofdzake lijk 'iets aardigs doen' behelsde, in de hoop daar wat sympathie en goodwill aan over te houden, is voorbij.' Aan het woord is Wim Louwerse, hoofd van de afdeling Representatie van Rabobank Ne derland. 'Bij de sponsoring is in de eerste plaats overwogen dat het overgrote deel van de bezoekers van de Nederlandse Filmdagen een belangrijke commerciële doel groep van de Rabobank vormt.' Van de 40.000 bezoekers die het filmfestival jaarlijks trekt, bestaat het merendeel uit jongeren onder de 27 jaar; jongeren met over het algemeen een hogere schooloplei ding, veelal op HBO- en acade misch niveau. Voor de Rabobank is dat een interessant marktsegment, waarin zij haar positie wil verster ken. De heer Louwerse; 'Sponso ring van een cultureel evenement dat duidelijk in de belangstelling staat van een doelgroep, verschaft de Rabobank de mogelijkheid zich binnen die doelgroep te profileren. Met de sponsoring van de Neder landse Filmdagen sluiten wij aan bij de 'life style' van een bepaalde ca tegoriejongeren. Dat is ook belang rijk voor het imago van de bank. Juist bij jongeren kan ons imago nog wel een duwtje in de goede richting hebben, want met name zij zien de Rabobank, in tegenstelling tot wat zij is, weieens teveel als be jaard en bedaard. Het is vooral daarom dat naar de Nederlandse De reserverings- en informatiebalie van de Nederlandse Filmdagen in het Utrechtse Polmanhuis. Regiseur Peter Greenaway zal op 25 september een lezing hou den. Van zijn films zal een selectie worden vertoond. Zijn in Cannes bekroonde film Drowning by Num- bers zal zijn Nederlandse première beleven, vi Een extra prijs gaat naar de beste van de traditiege trouw te vertonen Vlaamse speel films. A In het Centraal Museum wordt van 23 september tot en met 6 november een Johan van der Keuken fototentoonstelling ge presenteerd. De tentoonstelling was eerder te zien in het Parijse Centre Pompidou. De toegang is gratis. A Niet eerder vertoonde films uit de Indonesische cinema zullen tijdens het festival te zien zijn. Ir Onder de titel Docu 20-40 wordt een retrospectief overzicht gepresenteerd van de Nederland se documentaire films, die ge maakt zijn tussen de twee wereld oorlogen. De NOS televisie zal de uitzending verzorgen van het op 28 september te houden Gala, waarop de Grote Prijzen van de Nederlandse Film worden uitge reikt. ft De Grote Prijs van de Nederlandse Film, het Gouden Kalf. Er zijn jaar lijks negen van deze beelden be schikbaar voor bijzondere presta ties in de Nederlandse cinema. Filmdagen is gekeken.' Als je vanuit die motieven naar zo'n sponsorproject kijkt, zie je meteen dat je er zoveel meer mee kunt doen. Louwerse: 'En juist dat meer dere, het eruit halen van wat er in zit, is bij sponsoring heel belangrijk. Zo ontstond onmiddellijk het plan ook de eigen medewerkers bij de Nederlandse Filmdagen als spon sorproject te betrekken. Want spon soring heeft ook een interne PR- waarde. Ook ten aanzien van het imago bij de eigen medewerkers: onze bank, die bovendien op zoveel andere maatschappelijke terreinen actief is, doet óók aan kunst en cultuur. Het lag eigenlijk allemaal voor het oprapen: een speciale vertoning voor de eigen medewerkers van de première-film van het festival, de mogelijkheid meerdere films te gaan zien, het verkrijgen van de festivalposter, het dagje Utrecht, de parkeerfaciliteiten in de op zater dag toch lege parkeergarages on der het hoofdkantoor en ter verwel koming een kopje koffie in het per- soneelsrestaurant. Voor vele jonge ren wellicht ook een eerste kennis making met het gebouw aan de Croeselaan. Medewerkers, die daar belangstel ling voor hebben, willen wij op deze manier graag met dit sponsorpro ject laten kennismaken. Om te la ten zien wat de bank zoal doet en hen daar bij te betrekken. iDAGENl In envelop per interne post zenden aan: Rabobank Nederland Afd. Representatie UCB 547 DAGEN In envelop per interne post zenden aan: Rabobank Nederland Afd. Representatie UCB 547

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 4