Rabo band KORT Postduif J Cijfers en Trends op diskette Goede Raad Nieuwe reeks Promconcerten Motorrijders naar Assen? Joure monument van de maand Bijna 44 jaar bij de bank Nummer 11/12 augustus 1988 Op 3 juli werden in Hannut in België duiven gelost. Het weer was die dag erg slecht. De heer W. Jennen, bijkantoor houder van het kantoor Linden- heuvel van de Rabobank Lutte- rade, verloor in het noodweer 19 duiven. Bijna waren het er 20 geweest. Een jonge duif streek neer in Ossenisse in Zeeland. Door de kenmerken op de ring en een stempel op de vleugel was de eigenaar te achterhalen. In de weten schap, dat in vrijwel elke Ne derlandse plaats een Rabo bank staat, leek de oplossing voor de hand te liggen. Er werd gebeld met Ossenisse. Een collega daar haalde de duif op bij de vinder en verzond hem - voorzien van het opschrift 'Voorzichtig, in deze doos zit een duif' per interne post aan de rechtmatige eigenaar. 1 Cijfers Trends 1 88/89 De brochure Cijfers en Trends, waarin de ontwikkelin gen, kengetallen en perspec tieven van 50 branches wor den beschreven, krijgt een nieuw jasje. De vormgeving wordt aangepast aan die van de brochures die voor beta lingsverkeer worden gebruikt. Ook de deelbrochures, die zo als gebruikelijk ook voor groe pen van branches worden ver vaardigd, zullen hetzelfde 'ge zicht' krijgen. Cijfers en Trends zal bovendien in een andere, nog niet eerder uitgebrachte verschijningsvorm worden ge presenteerd. Speciaal voor ac countantskantoren en boek- houdbureaus komt de informa tie over 50 branches ook op diskette beschikbaar. De bro chures en de diskette zullen in november verschijnen. Tussen 29 augustus en 2 september wordt het nieuwe nummer van Goede Raad be zorgd. De scholen zijn dan weer begonnen. Aan de hand van een paar voorbeelden wor den daarom de kosten van een middelbare scholier op een rijtje gezet. Er wordt geat tendeerd op het Kinderspaar- plan en de Tienerrekening. Ook aandacht voor verant woord lenen. De persoonlijke lening en het doorlopend kre diet zijn de bekendste moge lijkheden. Onder de kop 'Euro- en Betaalchequenieuws' aan dacht voor de nieuwe Euro- chequepas en het eigen risico bij verlies. Dan een verhaal over jeugdige rolstoeltoeristen op Texel, een project gesteund door de Stichting Steun door Rabobanken. Een reportage over biologisch-dynamisch tui nieren op een bedrijf in de Fle- vopolder. Daarnaast tips voor 60+-ers over reizen met een NS 60+ seniorenkaart met een coupon waarmee een proefkaart kan worden be steld. Ook is er een coupon voor korting bij het avonturen- park Hellendoorn. Voor een verre huwelijksreis kan worden gespaard, zeker als men die pas na 25 jaar onderneemt. De rubriek 'Wetenswaardig' ver telt wat te doen met bescha digd bankpapier en komt terug op een artikel over Mexicaanse koffieplanters. Ook wordt gewe zen op de verkrijgbaarheid van WSF-formulieren bij de Rabo bank. De puzzel staat in het te ken van een collecte voor het Prinses Beatrixfonds. (Zie ook pagina 16) In september gaan twee nieuwe series Promconcerten van start. Deze concerten wor den georganiseerd door de Ra bobank. Een deel van de op brengst komt ten goede aan het Rode Kruis. Op 7 septem ber bijt Groningen de spits af met een concert waarin optre den violist Jaap van Zweden en pianist Louis van Dijk. Zij concerteren samen met het J. van der Lubbe van de Ra bobank Assen vindt het leuk dat er in Rabobankverband vele sporten worden beoe fend. In Raboband-kolommen wordt daar regelmatig aan dacht aan besteed. Tot nog toe wordt er, voor zover de heer Van der Lubbe weet, aan zijn sport - motorrijden - nog niets in Rabobankverband ge daan. Hij wil daar graag veran dering in brengen. Indien er voldoende belangstelling be staat, wil de heer Van der Lubbe eind september een toertocht naar en/of rond het TT-circuit in Assen organise ren voor motorrijders. Elke motorrijdende collega of colle ga met een motorrijdende partner, die belangstelling heeft, wordt verzocht een briefje te sturen aan: J. van der Lubbe, Rabobank Assen, code 30.28. Friesland wijst acht keer per jaar een gebouw, plaats of eiland aan als 'monument van de maand'. Dat 'monument' wordt dan eens extra in de schijnwerpers gezet met expo sities, concerten en andere activiteiten. Op die manier wil len de organisatoren de aan dacht vestigen op het rijke mo- numentenbezit van Friesland. De Friese Rabobanken steu nen deze activiteit. In augustus staat de hele plaats Joure in het middelpunt van de belangstelling. Bezoe kers kunnen een kijkje nemen in de Hervormde kerk, het mu seumcomplex en Penninga's molen en bij andere monumen ten, die op de wandelroute van de VVV staan. Over Joure verschijnt ook een boek in de monument van de maand-reeks. Dit is onder an dere verkrijgbaar bij de Rabo banken in Friesland en bij de VW's en kost f 12,50. Op 14 augustus 1944 trad de heer J.B. van Oort (I) in dienst van de toenmalige cen trale bank. Na diverse functies werd hij in 1952 assistent in specteur en in 1960 inspec teur. In 1967 werd hij 'uitge leend' aan de toen kersverse afdeling automatisering. Na een jaar moest hij kiezen, bij Noordelijk Filharmonisch Or kest. Hetzelfde concert wordt een dag later gegeven in Em- men. De tweede serie Promconcer ten vindt plaats in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Het Noordhollands Philharmonisch Orkest geeft daarin acht uit voeringen met Caroline Kaart en Marco Bakker die beiden de zang en presentatie verzor gen. Het eerste concert uit deze serie wordt gegeven op 27 september in de Utrechtse Jaarbeurscongreszaal. automatisering blijven of niet? Hij bleef en maar liefst tot 1 juli 1988. Op die datum ging hij in de VUT. Van de heer C.L. Dekking kreeg hij bij zijn af scheid de gouden Rabospeld uitgereikt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 2