Gratis naar de Nederlandse Filmdagen Het Festival programma Utrecht in festivalsfeer 3 Naar de première film 4 Aanbieding: Film poster Hugo Claus Ontvangst in het gebouw van Rabo bank Nederland EXTRA BIJ NUMMER 11/12 AUG. 1988 Van 22 tot en met 28 septem ber vinden de Nederlandse Filmda gen plaats in een groot aantal bio scopen in Utrecht. Op zaterdag 24 september is er voor, in het bijzon der jonge, medewerkers van de Rabobankorganisatie een aantal speciale voorstellingen, waarin de grote première-film van het festi val te zien zal zijn. Met de coupon in deze filmbijlage van Raboband is het mogelijk, gratis in het bezit te komen van toegangsbewijzen voor deze bijzondere gebeurtenis. Samen met de bevestiging ontvan gen de bezoekers aan de Neder landse Filmdagen tijdig een exem plaar van de festivalkrant, die be gin september zal verschijnen. Daarmee is het mogelijk - uiter aard wel tegen betaling - nog meer films te bekijken en andere gebeurtenissen rond dit filmfesti val bij te wonen. Het dage Utrecht begint in het hoofdkantoor van Rabobank Ne derland aan de Croeselaan, dat op een steenworp afstand van het Utrechtse Centraal Station is gele gen. Vanaf 10.00 uur is het ge bouw geopend. Automobilisten kunnen hun auto gratis parkeren in de parkeergarage onder het ge bouw. Na het in ontvangst nemen van de plaatsbewijzen voor de film voorstelling, staat in het grote per- soneelsrestaurant een kopje kof fie klaar. Door middel van een audio-visuele presentatie kan nader kennis worden gemaakt met het 'schitterende' Utrechtse hoofd kantoor van Rabobank Nederland. Na deze eerste kennismaking met Utrecht gaan de deelnemers aan De basis voor het festivalpro gramma van de Nederlandse Film dagen is een overzicht van alle Ne derlandse films, die het jaar er voor gereed zijn gekomen. De lan ge speelfilms, korte films en docu mentaires dingen in competitie mee naar de Grote Prijs van de Nederlandse Film, het Gouden Kalf, dat door een onafhankelijke jury in negen verschillende catego rieën vergeven wordt. Per jaar wor den er rond de honderd films inge schreven voor de competitie, waar van er zo'n veertig in Utrecht hun première beleven. Naast het jaaroverzicht bieden de Nederlandse Filmdagen een uitge breid nevenprogramma, dat be staat uit retrospectieven rond be roemde filmmensen, speciale ver toningen, symposia, talkshows, happy hours, etc. De derde belangrijke poot van de Nederlandse Filmdagen wordt ge vormd door het internationale pro gramma, dat de promotie van de Nederlandse film in het buitenland nastreeft. Hiertoe wordt jaarlijks een zorgvuldig geselecteerde groep buitenlanders (festivaldirec teuren, journalisten, e.a.) uitgeno digd, die de nieuwe oogst aan Ne derlandse films bekijkt. Utrecht heeft alles om een fes tival als de Nederlandse Filmda gen tot een succes te maken. De theaters, fraaie zalen als die van het Polmanshuis, het filmcentrum 't Hoogt, de terrassen en gezellige café's en restaurants, de prachti ge grachten met de unieke wer ven, het is een plezier om er rond te dolen. Het is de moeite waard om naast de première-film nog van wat meer activiteiten rond het fes tival te genieten. De festivalkrant geeft daarover uitgebreide infor matie. Ook is het een genoegen wat van de stad te zien of te win kelen in het oude centrum of in het moderne Hoog Catharijne. Er komt een speciaal telefoon nummer voor informatie over de Nederlandse Filmdagen. Het wordt vermeld in de festivalkrant, die aan iedereen die zich voor '24 septem ber' heeft aangemeld, wordt toege zonden. Via dit nummer kan ook worden gereserveerd voor andere films. Bij Rabobank Nederland kan dus uitsluitend met de reserve ringsbon voor de premièrefilm wor den gereserveerd. Dat kan tot 1 september a.s. Verder loopt alles via het telefoonnummer van de Ne derlandse Filmdagen. Slechts voor bijzonderheden die Rabobank Ne derland betreffen, kan zo nodig contact worden opgenomen met de afdeling Representatie, 030- 902797 (Marleen de Zeeuw/Caroli ne Noordanus). Alle deelnemers aan het film dagje Utrecht worden ontvangen in het makkelijk bereikbare en 'schitterende' gebouw van Rabo bank Nederland aan de Croese laan in Utrecht. Daar worden de toegangsbewijzen uitgereikt en staat er voor iedereen een kopje koffie klaar. Het gebouw is nog geen vijf jaar oud en geniet om z'n bijzondere vormgeving in ieder geval grote landelijke bekendheid. Er werken in dit bijzondere kantoorgebouw ongeveer 2.000 mensen. Door middel van audio-visuele presenta ties kunnen de bezoekers op 24 september een brede indruk krij gen van het gebouw en wat er op werkdagen zoal plaatsvindt. Belangrijke personen én sterren op Filmdagen. Het festival mag zich ieder jaar weer in de belangstelling van belang rijke personen verheugen. Vorig jaar bezocht onder anderen minister president Lubbers de Nederlandse Filmdagen. Op de foto is hij (van links naar rechts) in gezelschap van Monique van de Ven, Nouchka van Brakel en Renée Soutendijk. de filmdag individueel naar de bioscoop, waar de film wordt ge projecteerd. Een plattegrond, die de korte wandeling door onder an dere het Centraal Station en win kelcentrum Hoog Catharijne nog eenvoudiger maakt dan hij al is, wordt aan Rabobank festivalgan gers uitgereikt. Na de filmvoorstelling is iedereen in de gelegenheid nog meer van de festivalsfeer op te snuiven. De festivalkrant is daar een uitste kend hulpmiddel bij. WEES NIET DOM) Ou1 Kom ook naar. utrecht, NEtiERLAMbSe F/LMMtiEN UTRECHT,.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1