Aanvullende pensioen overeenkomsten en de afkoop van pensioen band Verschillende malen hebben wij in onze artikelen laten door schemeren, dat in het nieuwe pensioenreglement ook pensioenen op maat mogelijk zijn. U kunt met de SPR een overeenkomst slui ten, die een aanvulling geeft op de standaard pensioenvoorziening, waarop u op grond van dit reglement recht heeft. In dit nummer vertellen wij u de spelregels en de procedures en wat u allemaal met de SPR kunt overeenkomen. Om ieder misverstand te voorko men: de kosten verbonden aan deze aanvullende pensioenovereen komsten komen voor uw rekening. Een tweede onderwerp, dat in dit artikel aan de orde komt, is het afkopen van pensioen. We ver tellen u onder welke omstandigheden afkoop aan de orde kan ko men en hoe dit in zijn werk gaat. «T Nummer 10/22 juli 1988 We beginnen met de aanvullende pensioenovereenkomsten. Ach tereenvolgens behandelen we: het verhogen van pensioenrechten en het vervroegen van de pensioendatum. Verhogen van pensioenrechten Wan neer u bij de Rabobankorganisatie geen 40 dienstjaren kunt maken, en u geen of een te laag pensioen bij vorige werkgevers heeft opgebouwd, zult U ongetwijfeld wel eens nagedacht hebben over een aanvul lende voorziening. Uw totale pensioen zal bij minder dan 40 dienstjaren namelijk, sa men met de AOW, afhankelijk van de om standigheden, vrij snel beneden de 70% van uw laatstgenoten bruto inkomen uitko men. Fiscaal is deze norm van 70% als bo vengrens voor een pensioenvoorziening ge accepteerd. Vandaar dat in het reglement de bepaling is opgenomen dat een werkne mer zijn recht op ouderdomspensioen kan verhogen als zijn totale pensioenaanspra ken, dus van vroegere werkgevers en van de SPR tesamen, niet boven 70% van pen sioengrondslag-! uitkomen op het moment dat de aanvullende pensioenovereenkomst wordt gesloten. Pensioengrondslag-Iu weet dat nog van voorgaande artikelen, wordt berekend door van het bruto arbeidsinko men de franchise af te trekken. Als u uw ouderdompensioen verhoogt, kunt u tegelijkertijd de hiervan afgeleide rechten op weduwe- of weduwnaarspensi oen en wezenpensioen verhogen. Het mag, het hoeft dus niet. Uiteraard is het duurder om ook deze nabestaandenpensioenen mee te verhogen. U zult zich dus iedere keer moeten afvragen wat u nu precies wilt bereiken door middel van de aanvullende pensioenovereenkomst. In een drietal gevallen mag u, zonder het ouderdomspensioen te verhogen, het recht op weduwe- of weduwnaarspensioen verho gen. Als u na een echtscheiding hertrouwt, heeft uw ex-echtgenoot recht op een bij zonder weduwe- of we duwnaarspensioen. Hier door is het pensioen van uw huidige echtge noot lager. U mag nu zoveel pensioen inko pen dat het weduwe- of weduwnaarspensioen voor uw huidige echtge noot maximaal 75% be draagt van het ouder domspensioen waarop u op het moment van inkopen bij ongewij zigde omstandigheden op de pensioen datum recht heeft. Wanneer uw echtgenoot meer dan 10 jaar jonger is dan u, wordt er op het wedu we- of weduwnaarspensioen een korting toegepast. U mag in deze situatie maxi maal de korting ongedaan maken. Wanneer u een vrouwelijke deelnemer bent en voor 31 december 1988 in dienst bent getreden, is het weduwnaarspensioen waarop uw man vanaf 1 januari 1989 recht heeft minder dan 75% van het ouderdoms pensioen. Dat komt omdat het weduw naarspensioen niet met terugwerkende kracht over de jaren voor 1 januari 1989 wordt ingevoerd en dus ten opzichte van het opgebouwde recht op ouderdomspen sioen wat achterblijft. Hoe langer u op 1 ja nuari 1989 in dienst bent, hoe meer dit het geval zal zijn. Ook in deze situatie mag u zoveel inkopen, dat het weduwnaarspen sioen maximaal 75% bedraagt van het ou derdomspensioen, waarop u op het mo ment van inkopen bij ongewijzigde omstan digheden op de pensioendatum recht heeft. Een andere mogelijkheid waar wij heel kort over kunnen zijn, is het inkopen van arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook dit is mogelijk, uiteraard als u niet arbeidson geschikt bent. Een verhoging is mogelijk tot maximaal 10% van het bruto arbeidsin komen op het tijdstip dat de aanvullende pensioenovereenkomst wordt gesloten. Vervroegen pensioendatum In het nieuwe pensioenreglement is de pensioen leeftijd standaard op 65 jaar vastgesteld. Een deelnemer of een ex-deelnemer kan dit tijdstip maximaal 5 jaar vervroegen. Uiteraard moet u, als u een werknemer bent, het hier eerst met uw werkgever over eens zijn. Er wordt namelijk een wezenlijk onderdeel van uw arbeidsovereenkomst gewijzigd. Als dit het geval is, worden al uw pensioenrechten, uitgaande van de nieuwe pensioendatum, verlaagd. Pensioenen, die eerder ingaan, zijn lager omdat de opbouw- tijd korter is. Bovendien is de uitkerings duur gemiddeld langer. Deze twee factoren verminderen uw rechten. Zowel het ouder domspensioen als het hiervan afgeleide weduwe- of weduwnaarspensioen en het wezenpensioen worden dus lager vastge steld. Daarom moet de echtgenoot van de deelnemer of de ex-deelnemer schriftelijk met deze verlaging instemmen. Uiteraard is het ook mogelijk om het verlaagde pensioen op de hierboven al omschreven wijze weer in te kopen. U gaat dan eerder met pen sioen, maar u behoudt de rechten, die u op pensioenleeftijd 65 zou hebben gehad. Procedures Wanneer u van één van bovenstaande mogelijkheden gebruik wilt maken, moet u zich schriftelijk tot de SPR wenden. De SPR brengt dan een offerte uit, waarin precies staat omschreven wel ke veranderingen in uw pensioenrechten worden aangebracht en wat dat gaat kos ten. Ook kan de SPR een nader medisch onderzoek verlangen, bijvoorbeeld ais u uw arbeidsongeschiktheidspensioen wiit ver hogen. In bijzondere gevallen kan zij u ver zoeken ook een verklaring van de inspec teur der directe belastingen te vragen, na melijk als er twijfel bestaat of de inspec teur wel met de door u gevraagde pensi oenwijziging instemt. Wanneer u het volle dig met de offerte van de SPR eens bent, kunt u deze getekend terugsturen. De aan vullende pensioenovereenkomst is dan een feit geworden. Uiteraard, we zeiden het al hierboven, dient u hiervoor te beta len. De SPR zal de premie maandelijks via de werkgever op uw salaris inhouden. Om u een beeld te geven wat het inkopen van pensioen kost, zullen wij in het najaar een artikel aan inkoop wijden, compleet met voorbeelden van de meest voorkomende situaties. Dit artikel kunt u dan eerst be studeren, voordat u de SPR om een offer te vraagt. Afkoop pensioen Het meest belang rijke onderdeel van de afkoopbepalingen is ongetwijfeld de mogelijkheid de pensioen rechten bij uw oude werkgever bij wisseling van dienstbetrekking over te dragen aan uw nieuwe werkgever. De pensioenrechten bij de oude werkgever worden dan afge kocht en er worden met de afkoopsom pensioenrechten ingekocht bij de nieuwe werkgever. In voorgaande nummers van deze pensioen-vierdaagse hebben wij u uit gelegd dat op deze manier de pensioen breuk voor een groot gedeelte kan worden opgelost. In een viertal situaties kan een recht op pensioen worden afgekocht. Achter grond van de eerste twee situaties is, dat het niet de moeite waard is hele geringe rechten jaar in jaar uit te handhaven. Lees verder op pag. 10. WANDELEN DOOR t pensioenlAnd ^~W. BEEKMAN H.M.J. JANSSEN

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 9