Rabo band Wereld Natuur Fonds con tent met samenwerking Conny Vink door jeugd op handen gedragen Nummer 10/22 juli 1988 De deelnemers aan de scholenkwis luisteren gespannen naar de volgende vraag. telijke voorronde plaatsten 16 scholen per kring zich voor de halve finales. Dat bete kende dus 5 feestelijke woensdagmidda gen in Brabantse schouwburgen. 'Het initiatief kwam van ons. Wij heb ben contact opgenomen met het Wereld Natuur Fonds om te komen tot deze Scho lenkwis. leder jaar organiseren we in de re gio Eindhoven zo'n kwis, steeds weer met een ander thema. We hebben in het verle den al Veilig Verkeer Nederland gehad en het Rode Kruis,' aldus Stroek. Dit thema is opnieuw een schot in de roos. Meer scho len dan voorheen haakten op de activiteit in. 'Het is een wederzijdse dienst. De jeugd is onze doelgroep maar ook hun doelgroep. Het Wereld Natuur Fonds brengt met deze kwis haar activiteiten on der de aandacht van veel scholen en wij manifesteren ons er ook. Vroeger haakten veel scholen niet in. Aan commerciële stunts had men geen behoefte. Nu gaat dat eenvoudiger, zeker ook met zo'n onder werp als dit'. Grote respons van scholen Alle ba sisscholen in de regio Eindhoven ontvingen een pakket over de Scholenkwis. Met dit pakket was het voor de groepen zeven van die scholen mogelijk aan de kwis deel te nemen. Stroek enthousiast: 'Niet alle scholen haakten in, maar de respons was hoog. De kring Maasland had het meeste succes. 51% van alle scholen daar deed mee. In de andere kringen lag het percen tage tussen de 40 en 45. Dat is toch ook niet slecht'. De reacties van de scholen zijn goed. Veel hebben er een project van gemaakt. Er zijn scholen bij, die allerlei vragen over de natuur hebben gerepeteerd om er later goed mee voor de dag te kun nen komen. Stroek: 'Er is hier een school aanwezig die eigenlijk voor vandaag een schoolreisje had gepland. Dat hebben ze verplaatst om maar te kunnen deelnemen aan de Scholenkwis. En kijk eens naar al die spandoeken in de zaal. Die hebben ze spontaan op school gemaakt om de deel nemers op het podium enthousiast te kun nen aanmoedigen. Het lijkt wel een voet balstadion'. De pauze is bijna voorbij. De deelne mers aan de kwis en de grote groep jonge supporters hebben dorstig de flesjes limo nade geleegd. Ze moeten er weer tegen aan De tweede groep van acht scholen teams zal aantreden. Voor het doek weer open, gaat heerst er in de coulissen een wat nerveuze sfeer onder de deelnemers. De juryleden zoeken hun plaatsen op het podium weer op. Het zijn vrijwilligsters van het WNF in Brabant. Kantoormanagers aktief Ook de Ra bobank is in de jury vertegenwoordigd. Het is Gerrie Remmers van de Rabobank Til burg. Als secretaresse van de publiciteits- commissie in de kring Tilburg heeft zij de werkstukken gezien, die door de scholen zijn ingezonden. Aan de hand daarvan is bepaald welke klassen aan de finalemid dag mochten deelnemen. Uiteraard telden ook de juiste antwoorden op vragen in de schriftelijke kwis. 'Er is veel aandacht en tijd besteed aan die werkstukken. Dat ligt voor een belangrijk deel ook aan het en thousiasme van de leraren,' vindt mevrouw Remmers. Zelf heeft ze geen contact ge had met de scholen. 'Daar zijn de tien kan toormanagers van de Tilburgse bank actief mee geweest. Ze hebben de scholen bin nen hun eigen werkgebied bezocht, waar ze de lespakketten persoonlijk overhandig den. Daaraan voorafgaand ontvingen alle scholen een algemene brief waarin de acti viteit werd aangekondigd. Telefonisch hiel den de kantoormanagers contact met de scholen voor de follow-up. We hebben in Tilburg overigens een veel grotere respons gehad dan voorgaande jaren. Die was drie keer zo groot. In het kader van het WNF zijn ze veel fanatieker'. Mevrouw Remmers gaat snel het podium weer op, naar de an dere juryleden. Het tweede deel van de middag gaat beginnen. Groot bereik per gulden De kosten van het project zijn relatief laag. Volgens de heer Stroek kost de hele produktie on geveer f 120.000,-. Daarmee bereiken de gezamenlijke publiciteitscommisies uit de regio Eindhoven bijna duizend scholen, waarvan er ruim vierhonderd actief inha ken. Met tachtig scholen is het contact nog intensiever tijdens de feestelijke fina lemiddagen. Omgerekend per school en sterker nog per kind, is dat een heel ac ceptabel bedrag. De kosten worden omge slagen over de vijf commissies, die hier voor jaarlijks een post op de begroting re serveren. In dat bedrag zitten alle kosten, van drukwerk tot de huur van de zalen en van de gage van de artiesten tot de bouw van het decor. Het doek gaat open. Toeters maken een oorverdovend lawaai. De kinderstem men komen zelfs daar weer bovenuit. Con ny Vink komt op. De eerste vraag voor de nieuwe kandidaatjes: 'Wie is de president van het Wereld Natuur Fonds in Neder land? Is dat André van Duijn, Prins Bern- hard of Koningin Beatrix. Is het een, twee of drie? Doe de juiste bordjes omhoog.' De zoemer gaat. Alle deelnemers op het to neel hebben het bordje 'twee' rechtop ge zet. Alle scholen een punt erbij. De hele zaal juicht. Ongelooflijk hoe Conny Vink de zaal enthousiast én in de hand houdt. Na de prijsuitreiking door de voorzitter van de Kring nog een attractie, die bij de jeugd blijkt aan te slaan: Circus Custers. Twee rasartiesten, die de zaal gewoon op z'n kop zetten. Als zij het podium hebben ver laten, is de show voorbij. Vermoeid van het zingen, aanmoedigen van klasgenootjes en de spanning zoeken de kinderen de bus sen weer op. Ze zijn zichtbaar tevreden. De organisatoren ook. SP Conny Vink presenteert met vriendelijke maar straffe hand

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 7