Grote respons van onderwijs bij de Rabobank Scholenkwis Kassier in beeld Ratio band Woensdagmiddag in Tilburg. Voor de schouwburg stoppen bussen. Honderden kinderen stappen uit en rennen naar bin nen. Onderwijzers en enkele ou ders volgen. Trappen op, zaai in. Binnen is het een vrolijke boel. De nieuwste hits denderen door de zaal. Even voor het doek open gaat, zit de zaal barstens vol. Spandoeken gaan op en neer. De kinderen laten horen dat ze er zijn. Ze zijn wat zenuwachtig, want ze weten dat op het podi um achter het grote rode gordijn, klasgenootjes wachten. Het zijn de uitverkorenen, die de eer van de school zullen verdedigen in de Rabobank Scholenkwis. De kasbox bij de Rabobank Norg staat niet in de bankhal, maar bevindt zich op de eerste etage. Daardoor was het nood zakelijk om beneden een apar te snelkasbalie te hebben. Nummer 10/22 juli 1988 regelen kwam gingen veel Nederlanders naar banken in België. Maar zij houden het bij Nederlandse guldens.' Ko: 'Er is best veel geld weggehaald toen'. Marlies: 'Wij probeerden de mensen te overtuigen, dat het niet nodig was hun geld weg te halen.' Peter: 'Het was een geluk, dat de rente toen laag was, de mensen mochten wel tus sen de 40 en 60 duizend gulden hebben. Daarmee kon je ze vaak wel overtuigen.' Langzaam komt het gesprek op het dis tributiebeleid. Niet iedereen heeft de Bank in Beeld over dit onderwerp gezien. Ook de Raboband, waarin over dit onderwerp wordt geschreven, is nog niet door iedereen gele zen. Ko verwacht dat er meer fusies zullen komen. Volgens Peter zijn ook andere vor men van samenwerking mogelijk. 'Het gaat de banken hier erg goed, ik zie ze niet zo gauw fuseren.' Zeeuws-Vlaanderen is erg af hankelijk van wat 1992 zai brengen. Blijven de Belgische cliënten weg? Gaan de Neder landers naar de Belgische banken? Het is afwachten. Connie: 'Ook de toeristen hier is toch iets aparts. Ook wat dat betreft ver schillen we van andere delen van het land.' Typisch Rabobank De mogelijke fu sies houden de gemoederen aan de tafel Connie Versprille, groepsleider, werkt onder andere op het bijkantoor Hoofdplaat van de Rabobank Biervliet-Breskens. Peter Aarssen, chef kas hoofdkantoor bij de Rabobank Wesf- Zeeuws-Vlaaderen in Oostburg. duidelijk bezig. Enkelen hebben er ervaring mee. Marlies werkte in Terneuzen. Daar za ten de banken Axel en Terneuzen in één gebouw, met één bankhal en twee balies. De cliënten konden niet zomaar bij de ene of de andere balie terecht. In Oostburg wa ren er twee banken in één straat. Zie dat de cliënten allemaal maar eens uit te leg gen. Een Rabobank is toch een Rabobank? Inmiddels zijn deze zaken door fusies op gelost. Ko: 'Onderlinge communicatie is heel belangrijk, alles is oplosbaar. Ook communicatie van Rabobank Nederland naar aangesloten banken is heel belang rijk. Dat gaat de laatste tijd erg goed. Ik heb het idee dat de centrale bank vroeger wat bedacht en dat naar de plaatselijke banken stuurde. Nu gaan ze eerst naar de aangesloten banken, dan terug naar de centrale bank en dan komt er een goed produkt naar de aangesloten banken.' De informatiestroom van Rabobank Nederland naar de aangesloten banken vinden de col lega's rond de tafel wel erg groot. Circulai res, Bank in Beeld, Raboband, Baliescoop, etc., etc. Het lezen en kijken kost veel tijd. In Eede is Baliescoop onbekend. Marlies is er benieuwd naar. Ze is blij te horen dat iets dergelijks bestaat. Na de communica tie binnen de oranisatie nog even aan dacht voor de automatisering. Ervaringen worden uitgewisseld. De ene bank is ver der dan de andere, de een weet er meer van dan de ander. Ko adviseert iedereen om naar de cursussen van Rabobank Ne derland te gaan. Het is tijdens dit gesprek weer geble ken, dat onderlinge contacten tussen ban ken belangrijk zijn. Op elk niveau. Je hoort nieuwtjes en leert. Uren later nemen we af scheid. Dat was opnieuw een gesprek rond de tafel en we hebben weer veel gehoord en kennis gemaakt met vier enthousiaste Ra- bobankmedewerkers. TMF Het gevolg daarvan was, dat zowel de kassier als de snelkas-mede- werker slechts de helft van hun tijd effectief benutten. Om dit probleem op te lossen zag men twee mogelijkheden: de kasbox moest naar beneden, of de cliënt zou zelf het werk van de snelkas-medewer- ker moeten doen met behulp van buizen post. De verhuizing van de kasbox zou een ongewenste en dure ingreep zijn. De cliënt zelf bepaalde handelingen laten verrichten bleek vrij eenvoudig te realiseren. Het te investeren bedrag kwam neer op f 4000,-. De cliënt vult - in een afgeschermd gedeel te van de bank - een kasopname-formulier in en stuurt dit, samen met zijn pasje, via de buizenpost naar boven. De kassier stuurt het gevraagde geld en het pasje op dezelfde manier weer naar beneden. Via een intercom is doorlopend mondeling con tact mogelijk en de kassier en de cliënt zien elkaar ook permanent via een TV- scherm. Het Norgse snelkassysteem lijkt - vol gens eigen zeggen - op de GEA, maar de cliënt wordt toch nog persoonlijk bediend. De snelkas kent geen storingen en is erg gebruikersvriendelijk. Zowel cliënten als per soneel zijn zeer tevreden met deze oplos sing. Het systeem kent slechts één nadeel: Het is niet 24 uur per etmaal geopend. Achter het podium in de artiesten foyer ploft Charles Stroek even neer op een ongemakkelijke stoel. Hij is adviseur publiciteit en PR in de regio Eindhoven en organisator van de Scholen kwis. Het gedeelte voor de pauze is vlekke loos verlopen. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Het is de vijfde en laatste middag uit een serie, die in de regio Eindhoven veel scholen, kinderen en ouders met de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds in contact bracht. De mensen van het team achter de kwis zijn op elkaar ingespeeld. Dat was duidelijk. Presentatrice Conny Vink zong en praatte de kwis met grote vakkundigheid aan elkaar. De acht scho lenteams, keurig opgesteld in een decor dat zo uit een televisiestudio zou kunnen zijn weggehaald, deden het prima. Ook de deskundige jury nam streng maar recht vaardig de juiste beslissingen. Het kon niet meer stuk. Bijna duizend basisscholen De heer Stroek is tevreden over het resultaat van het project, dat die middag bijna is afge rond. 942 basisscholen in midden en oost Noord-Brabant zijn erbij betrokken ge weest. Zij ontvingen een brief van de Rabo bank en het Wereld Natuur Fonds, waarin zij werden uitgenodigd deel te nemen aan de Scholenkwis. Met een algemene schrif-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 6