3 De Personeels- bank een gewone bank? 5 Bijzondere banken in Zeeuws-Vlaan- deren 7 Scholenkwis in Brabant 9 Verder wandelen door pensioenland Ontwikkeling huisfondsen positief Benoeming Zuid- Amerika Traveller cheques gezien als veilig betaalmiddel Beleggings symposium in Oranjewoud Dealingroom Antwerpen van start Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie f DANKZIJ bE RABöBAnK1^^ Kaakt PSV bis cup hooit r^eef^ -KWIJT,,., De participatiewaarde van het Rabobank Aandelenfonds heeft zich in het eerste halfjaar van 1988 gunstig ontwikkeld. Door een stijging in deze perio de tot f 45,43 per participatie op 30 juni, kwam het beleg gingsresultaat uit op 17,6%. Het relatief zware belang op de Japanse beurs bepaalde voor een belangrijk deel de positieve ontwikkeling. Het resultaat van een partici patie in het Obligatiefonds kwam uit op +3%. Voor het ge hele lopende jaar wordt een rendement van +6% mogelijk gehouden. De participatiewaar de was op 30 juni f 50,38. Deze ontwikkeling werd voor een groot deel bepaald door het renteverloop in Nederland gedurende de eerste zes maanden van het jaar. Hierbij speelde de oplopende dollar en de inflatieangst in de VS een doorslaggevende rol. Beide fondsen namen sterk in omvang toe. Het Aandelen fonds steeg in het eerste half jaar van f 174,8 miljoen tot f 21,7 miljoen, hetgeen een stijging van het aantal par ticipaties betekende met 470.000 stuks tot 4,88 mil joen. Het vermogen van het Obligatiefonds steeg van f 116,4 miljoen naar f 150,0 miljoen, in aantallen participa ties een stijging van 2,25 mil joen tot 2,92 miljoen stuks. Het belang van de Staat der Nederlanden in de portefeuille nam met 17% toe tot 75%. Dr. ir. T. de Boon (46) is benoemd tot Managing Direc- tor Latin America bij Rabobank Nederland. Vanaf 1 september zal hij de leiding hebben over het nieuwe kantoor in Sao Paulo (Brazilië). Meer dan 75% van de Ne derlanders is bekend met tra veller cheques. Met name in de leeftijdscategorie 23 tot 34 jaar is de bekendheid relatief hoog. In de klasse boven mo daal zegt 90% het produkt te kennen. Dit blijkt uit een on derzoek door Burke-Inter/View, dat is uitgevoerd in opdracht van American Express. Veiligheid wordt door 70% van de ondervraagden als belang rijkste reden genoemd om deze cheques te gebruiken, daarnaast noemde men de goede verzekering en het ge bruiksgemak. Bijna de helft van de traveller cheques die men de laatste keer heeft aan geschaft is in US dollars, 15% gaf de voorkeur aan gulden cheques. Veel gebruikers van Traveller cheques bezitten een credit card. Een beleggingssymposium ter gelegenheid van de ope ning van de nieuwe beleggings afdeling van de Rabobank Heerenveen-Grouw trok 250 belangstellenden. Tot de inlei ders behoorden de directeur van de Optiebeurs drs. T.E. Westerterp en F.H.J. Boons, lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland. Zij gin gen in op het perspectief van belegging in effecten, handel in opties en actuele onderwer pen als beschermingscon structies, overnames en intro ducties. Op 17 juni werden de facili teiten op het kantoor Antwer pen van Rabobank Nederland uitgebreid met een dealing room. De ruim honderd geno digden, voor een deel relaties van kantoor Antwerpen, maak ten kennis met de dealers en de nieuwe 'room'. Bij deze gelegenheid atten deerde de heer H.M. Geukers Hoofd Valutazaken van Rabo bank Nederland op het beperk te commerciële gebruik van de ECU. De ministers van finan ciën en monetaire autoriteiten zijn te terughoudend, vindt hij. Er bestaat geen echt stimule rend beleid en de onderne mers worden niet aangemoe digd om de ECU even ernstig te nemen als een andere munt. Maar liefst 10% van het intra-Europese handelsver keer gebeurt nog steeds in dollars. Op dinsdag 5 juli opende de heer F.H.J. Boons, lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, op ludieke wijze de nieuwe beleggingsafdeling van de Rabobank Heerenveen- Grouw. Hij verschaftte zich toegang tot de nieuwe, 200m2 gro te afdeling door een papieren deur te doorbreken, die gemar keerd was door foto's op groot formaat van de Optiebeurs en de Amsterdamse Effectenbeurs. De nieuwe opzet van de beleg gingsafdeling op het hoofdkantoor van de bank in Heerenveen biedt een optimale privacy en een professionele dienstverle ning. Real-time informatie van databanken en andere geavan ceerde systemen behoren tot mogelijkheden. Na afloop van de opening organiseerde de bank een beleggingssymposium. p PSV IN KLUIS RABOBANK.,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1