l11 11 Introductie bankkaart EEN VOORBEELD VAN DE SAMENSTELLING VAN DE MINT-FONDSEN (MEDIO 1987) Cliënten accepteren tarieven betal i ngsverkeer 3 Algemene Vergadering in Terheijden 5 Bank in beeld 10 Spaarweek overal anders 15 Veel werk voor Regio-C AAR 16 Distributiebeleid: wat is dat? Op 24 september naar Filmdagen in Utrecht Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Eurocard biedt sinds kort financiële instellingen de mo gelijkheid een bankkaart, een soort eigen creditcard, op de markt te brengen. Er kan ge bruik worden gemaakt van de faciliteiten van Eurocard Ne derland BV. Onlangs besloot de Hoofddi rectie om als Rabobank een dergelijke kaart in te voeren. Enkele banken, waaronder NMB en Postbank, hebben ook aangekondigd een bankkaart te gaan uitgeven. De kaart, waarvoor elke bank een eigen ontwerp mag gebruiken, is een versoberde vorm van de huidi ge Eurocard, die overigens ge woon blijft bestaan. De jaarlijk se bijdrage voor de nieuwe kaart is f 40,- per jaar. De be langrijkste gebruiksmogelijkhe den zijn wereldwijd betalen en contant geld service bij alle Eurocard/MasterCard accepte rende bedrijven en banken. Ook internationaal geldauto- maatgebruik is mogelijk, net als bij de gewone Eurocard. Houders van een bankkaart ontvangen geen Magazine Mo tief en kunnen geen beroep doen op de aanvullende reis- ongevallenverzekering en GESA- hulpverlening. Door een lagere inkomenseis is de doelgroep voor de bankkaart groter dan voor de Eurocard. De maande lijkse bestedingslimiet is maxi maal f 5000,-. De bankkaart wordt naar verwachting in de herfst geïntroduceerd. Aanvan kelijk zal de kaart passief wor den ingezet. Tot actieve wer ving van kaarthouders wordt overgegaan zodra met de kaart onder meer het gebruik van geldautomaten in Neder land mogelijk is. internationale aandelen indexen internationale rente indexen I 10% 12% metalen 1valuta ÊSè edel metalen overigen granen energie voedingsmiddelen De belangstelling voor het door Rabobank Nederland en Limako Brokerage NV opgezette goederentermijnfonds Mint Guaranteed Nederland NV is overweldigend. Het aanvankelijk tot f 100 mil joen gelimiteerde kapitaal werd verhoogd tot f 160 miljoen. Dat is het totale bedrag waarvoor bij het sluiten van de inschrijvings termijn was ingetekend. Dit betekent dat alle inschrijvingen voor 100% worden gehonoreerd. Door de Rabobanken werd een enor me commerciële bijdrage geleverd. Via de Rabobanken werd door 4800 beleggers voor f 142 miljoen ingeschreven en via Limako Brokerage NV door 400 beleggers voor f 18 miljoen. Met de emissie van aandelen Mint Guaranteed Nederland NV heeft de Rabobank als eerste Europese bank haar cliënten de mogelijk heid geboden deel te nemen in een fonds dat handelt op termijn- markten in goederen en financiële waarden. De groei van het aantal be taalrekeningen bij de Rabo bank is in het eerste kwartaal van 1988 groter geweest dan in dezelfde periode van het vo rig jaar. Het gebruik van che ques in de maanden januari tot en met april is 17% lager uitgevallen dan in de overeen komstige periode van 1987. Naar aanleiding van de tarife ring is het aantal opgezegde rekeningen minimaal. Ook op het openen van nieuwe reke ningen hebben de maatrege len geen invloed gehad. Drs. P.M. Burghouts, lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland, maakte dit bekend bij de opening van het nieuwe Tijdens de Nederlandse Filmdagen, waarvan de Rabo bank één van de hoofdspon sors is, zal er speciaal aan de jongere medewerkers van de Rabobankorganisatie de moge lijkheid worden geboden om een aantal bijzondere voorstel lingen bij te wonen. Dit kan worden gecombineerd met een bezoek aan het hoofdkantoor van Rabobank Nederland aan de Croeselaan in Utrecht. In een speciale uitgave van Raboband, die binnen enkele weken zal verschijnen, worden alle bijzonderheden over dit unieke uitstapje naar Utrecht en de Filmdagen bekend ge maakt. hoofdkantoor van de Rabo bank Vlijmen. In het eerste kwartaal bedroeg de netto groei van het aantal betaalre keningen 28.000 tegen 17.000 in dezelfde periode van het afgelopen jaar. Volgens de heer Burghouts ge ven deze cijfers aan, dat het betalen van tarieven door de cliënten in het algemeen wordt geaccepteerd. Daarbij speelt ongetwijfeld ook mee, dat door de combinatie van tarief- en rentemaatregelen driekwart van de cliënten niet of nauwe lijks duurder uit is of er zelfs op vooruit is gegaan. 'Met te vredenheid kunnen wij consta teren dat onze rekeninghou ders kennelijk met ons van mening zijn, dat het reëel is bepaalde betaalfaciliteiten van een prijskaartje te voorzien', aldus de heer Burghouts. 'Re keninghouders kunnen niet al leen door het betalen van ta rieven helpen om uiteindelijk te komen tot kostendekkend betalingsverkeer. Ook het effi ciënt omgaan met betaalfacili teiten helpt om de kosten te drukken'. NEE, kiV PENSIOEN BREUK, POKTER, arm breuk? BEEN BREUK? WANDELEN PENSIOEN LAN D„„

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1