Nieuwe technische mogelijk heden en behoeften cliënt bepalen het distributiebeleid 'N Rabo band Distributiebeleid lijkt de toverformule voor de toekomst. Het is binnen de Rabobankorganisatie gesprek van de dag. De Kringver gaderingen hebben erover gediscussieerd. Op de banken is het rapport vaak ook al besproken. Waar gaat het nu eigenlijk over en wat zijn de consequenties van het distributiebeleid? Hoe communiceren we in de toekomst met de cliënt? Nummer 9/1 juli 1988 De rol van het bankkantoor wijzigt. eem de ontwikkelingen rond de geldautomaat. Hoe gaan we daar nu mee om?' We zijn te gast bij drs. Jos Tolsma en drs. Kim Egger in hun kantoor in Eindhoven. Vanuit het di rectoraat Bedrijfsvoering Aangesloten Ban ken zijn zij de samenstellers van het rap port 'distributiebeleid', waarover binnen de Rabobankorganisatie momenteel uitvoerig wordt gesproken. Wij zijn nieuwsgierig naar de achtergronden van die studie, waarin adviezen worden gegeven over hoe de or ganisatie in de toekomst haar produkten naar de consument zal brengen. Het vestigingenbeleid voor de jaren tach tig staat niet meer op zichzelf. De heer Tols ma: 'In de beginperiode werd de geldauto maat, dat is een zelfbedieningsapparaat, als een bedreiging voor het kantorennet ge zien. Cliënten komen immers minder in de bankhal en wat zijn daarvan de gevolgen voor de afzet van andere produkten, vroeg men zich af. En wat betekent electronisch bankieren voor onze organisatie? Ook die technologische ontwikkelingen kwamen op ons af. Bovendien maken andere bankin stellingen gebruik van deze nieuwe distribu tiemiddelen', aldus Tolsma. 'Die nieuwe middelen bieden nieuwe mogelijkheden. Zo wel voor cliënten in de vorm van nieuwe pro dukten, als voor de eigen organisatie voor verhoging van de efficiency. De zelfbedie ningsapparaten en de electronische netwer ken moeten dan ook niet als concurrenten, maar als aanvulling op het kantorennet wor den gezien. We hebben geprobeerd die za ken eens op een rijtje te zetten en een sa menhang te vinden'. Zo is het distibutiebe- leid ontstaan. Bij het distributiebeleid moet je van al les betrekken. Zo is het verzenden van een rekeningafschrift er een voorbeeld van. Bij het verzenden maak je gebruik van PTT Post en niet van een balie. Het afzetten en verko pen van produkten gaat nog voor een zeer groot deel via het kantorennet. Maar er is méér. Tolsma: 'Het verkrappen van de rente marge en daarmee de rentabiliteit van de banken zijn zaken, die ook mee hebben ge speeld bij het maken van het distributiebe leid. Het was een extra prikkel bij het kijken naar, gaan wij goed om met het hulpmiddel, het kantorennet met de mensen daarin. Of kan het met behulp van andere hulpmidde len efficiënter?' Z'n collega Egger: 'Er waren allerlei ontwikkelingen aan de gang. De geldauto maat, het mogelijke printen van rekening afschriften in de bankhal, betaalautomaten kwamen. Er waren banken die cliënten an ders gingen bedienen in de bankhal. Bij een aantal banken werden balies per cliën- tengroep ingericht. Daar werd de cliënt ge holpen voor al zijn behoeften. In de praktijk bleek dat een hele dure methode van wer ken te zijn. De relatiebeheerder werd inge zet voor alle handelingen, van het uitbeta len van f 100,- tot een hypotheekadvies. Bij andere kantoren werd weer gezocht naar andere systemen, zoals het invoeren van 'snelle' en van zogenaamde adviesba lies. Door Rabobank Nederland werd er steeds op ad-hoc wijze op gereageerd. Ging het over het printen van rekeningaf schriften, dan werd er alleen daar naar ge keken. De vraag of er samenhang was met andere ontwikkelingen werd maar zelden gesteld. Daardoor ontstond er behoefte aan een samenhangend beleid'. Het nieuwe distributiebeleid is overigens geen revolutionair nieuw plan. 'Dat zou niet best zijn. Je kunt niet van de ene dag op de andere heel anders met je klanten omgaan. Dat is niet haalbaar en niet implementeer- baar. Het distributieplan tracht lijn te bren gen in de ontwikkelingen, zodat projecten die gestart moeten worden en systemen die gebouwd moeten worden daarin passen. En omdat je bewust hebt gekozen, dat het daarin past, hoefje daarom geen zig-zag-be- leid te voeren', aldus Tolsma. Wat zijn nu de belangrijkste lijnen van het distributiebeleid? De heer Egger: 'Voor heen ging de communicatie met de cliënt voornamelijk via de balie. Nu komen er nieuwe distributiemiddelen beschikbaar. De geldautomaat, de betaalautomaat, electronisch bankieren gaan een steeds grotere rol spelen. In het beleid wordt aan gegeven op welke wijze en voor welk soort produkten we gebruik willen maken van die netwerken. Welke de sterke en de zwakke punten zijn en wat de consequenties zijn als we die netwerken gaan gebruiken naast het vestigingennet. Dat betekent dat het aantal kantoren wat zal afnemen. Dat is overigens een ontwikkeling die al een aantal jaren aan de gang is en zich naar verwachting wat sterker zal doorzetten. De kantoren die blijven, gaan geleidelijk een andere rol vervullen. De routinematige werkzaamheden op de kantoren worden steeds meer door andere netwerken overge nomen. Dat betekent dus datje andersoor tig werk krijgt op een kantoor. Het accent komt meer en meer te liggen op advisering. Het werk dat blijft is dus hoogwaardiger'. Egger en Tolsma: de betaalautomaat neemt een steeds belangrijkere plaats in.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 16