De vele kan ten van het sparen Rond de tafel Rabo band Het was de eerste werkdag na het Hemelvaartweekend. Het weekend waarin - zo hoorden we een collega zeggen - in Ne derland de zomer viel. De maan dag dat we naar het zuiden gin gen was een toegift. Wij zaten binnen, op de Rabobank in Beek. Maar de ontvangst met Limburgse vlaai en het enthousi asme van de collega's rond de tafel deed ons het mooie weer buiten al gauw vergeten. Nummer 8/13 juni 1988 werkt heel plezierig. We hanteren de spaar- adviesmap. De mensen kunnen dan zelf zien wat de verschillende spaarvormen in houden. We willen binnenkort elke cliënt eens onder de loupe nemen. Hoe gebruikt hij zijn rekeningen, wat voor spaarrekenin gen heeft hij. Dan kun je tot een heel ge richt advies komen.' Ook in Stein-Urmond- Berg gaat men de standen op de betaalre keningen binnenkort aan een nader onder zoek onderwerpen. Wie een hoog saldo heeft, wordt benaderd over het openen van een spaarrekening. Wat de laatste tijd op alle banken heeft gespeeld is de onduidelijkheid over de nieuwe belastingregelingen. Ingrid: 'Vooral de kleine spaarder, die er niet eens bang voor hoeft te zijn, bleek vaak slecht geïn formeerd. De mensen waren gauw in pa niek.' Jacqueline vult aan: 'We waren extra waakzaam. Als iemand een groot bedrag kwam opnemen of een rekening wilde op heffen, probeerden we er achter te komen waarom. Meestal als we het goed uitleg den was men gerustgesteld en liet het geld staan. Een enkeling geloofde het niet.' Hoe loopt de Rabobank Rendement Re kening? Chris omschrijft het kort maar krachtig: 'Selectief en passief.' Ze voegt er aan toe. 'Je moet aan de verkrijgingsprijs denken. Stel dat iedereen van deposito's naar de RRR gaat... Als je weet dat ie mand anders naar de concurrent gaat, dan breng je de RRR natuurlijk wel te berde.' Over het pakket spaardiensten van onze organisatie is men rond de tafel te vreden. We hebben voor elk wat wils, het is duidelijk en nog te overzien. Het valt de dames op dat de meeste mensen al heel gauw een keus voor een bepaalde spaarvorm maken. Agnes: 'De belangrijkste vraag is eigenlijk hoe lang ie mand een bedrag kan missen.' Chris: De cliënten lezen van te voren onze folders en komen dus goed onderlegd naar de bank. Je maakt de mensen niet veel meer wijs tegenwoordig!' Wat wordt er geadviseerd als een cliënt vraagt: Moet ik nou wel of niet spa ren? Chris: 'Ja, natuurlijk, hoewel ik zelf ook wel eens heb getwijfeld.' Agnes vult aan: 'Je kunt de mensen uitleggen dat de rente laag is, maar de inflatie ook. Spa- Agnes van Geldorp (Rabobank Stein-Urmond- Berg) Onder de titel 'Rond de tafel' doen we verslag van gesprekken over actuele on derwerpen. Medewerkers van verschil lende banken nemen rond de tafel plaats. Een volgende keer wordt hun plaats ingenomen door anderen. De re dactie luistert, de collega's praten met elkaar. Na Haarlem en Raalte nu het derde gesprek. We gingen ervoor naar Beek in Zuid-Limburg. Jacqueline: 'Toen ik de eerste 'rond de tafei' las dacht ik: dat zou iets voor mij zijn. Heel raar toen ik ook werkelijk werd gebeld.' Chris Janssen (Rabobank Beek) Hoe adviseer je cliënten over sparen en hoe stimuleer je cliënten om te gaan sparen? De meeste mensen komen zelf naar de bank om over sparen te praten. Vaak zijn ze al klant, hebben bij voorbeeld al een betaalrekening en vragen om informatie. Agnes: 'Je neemt een cliënt dan apart en probeert uit te vinden wat hij precies wil, wat het doel van het sparen is. Ik leg uit wat de mogelijkheden zijn en sa men bepaal je de uiteindelijke spaarvorm.' Wordt er ook actief, door de bank zelf, ge wezen op spaarmogelijkheden? Agnes: 'Ja, als je ziet dat iemand op z'n betaalreke ning een hoog saldo heeft, kun je daar op inhaken. Je vraagt dan voorzichtig waarom het geld juist op die rekening staat.' Chris: 'Wij hebben in Beek sinds kort een advies balie en een geldhandelingenbalie. Wie snel geld wil, gaat naar de geldhandelin genbalie, wie advies wil weet dat hij naar de adviesbalie kan gaan. Die scheiding Ingrid Driessen (Rabobank Sittard) ren heeft zeker nog steeds zin. Hoge ren te ging gepaard met hoge inflatie. Dat probeer ik duidelijk te maken. En natuur lijk is sparen voor iets bepaalds of ge woon als appeltje voor de dorst nog steeds aan te bevelen.' Ingrid: 'De men sen houden de hoge rentes in hun hoofd.' Agnes: 'Als je zegt dat de hypotheekrente laag is begrijpen ze het vaak wel, ze zien dan het verband tussen rente, hypotheek rente en inflatie.' De belangrijkste sector bij het sparen is misschien wel de jeugd- en jongeren markt. Niet door de bedragen die er om gaan, maar wel omdat de jeugd de spaar ders van de toekomst zijn. Je moet ze bin nen zien te krijgen en binnen zien te hou den. Wat voor acties worden er zoals ge voerd momenteel? Jaqueline: 'Wij zijn druk met de brieven over sparen. Ik vind het handig dat je de brieven zo krijgt aangele-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 3