Minibeurs vol informatie Rabo band Uitbreiding internationale activiteiten 13 Praten over sparen in Beek Nieuwe commercial Voetbal en volleybal Amersfoort op bezoek in Zeist Rabovoetbal- toernooi Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Nieuwe ontwikkelingen worden jaarlijks zichtbaar ge maakt op de stands van een minibeurs in de Jaarbeurs. Be zoekers van de Algemene Ver gadering kunnen daar zien hoe een geldautomaat func tioneert. Maar bijvoorbeeld ook hoe telebankieren nu in z'n werk gaat. Allerlei directo raten van Rabobank Neder land laten zien dat ze er zijn. Op verschillende manieren vragen ze aandacht. Net als op een 'echte' beurs 'verleiden' de mannen en vrou wen in de stands de bezoekers met foldermateriaal en relatie geschenkjes. Het directoraat Buitenland lukte dat met echte Amerikaanse sportpetten om het kantoor New York onder de aandacht te brengen. Een ijskar stond er onder het motto 'de Rabobank gaat niet over één nacht Italiaans ijs', doelend op de kortgeleden ingevoerde ex portgarantie Italië. Materiaal voorziening Best deed het ook slim. Dit keer was het relatiege schenkje van Best gratis: een briefopener. Een beetje bank heeft daar echter niet genoeg aan. Zou Best daarmee de af zet van briefopenmachines wil len stimuleren? Rabobank Computer Diensten overhandig de belangstellenden een plas tic tas vol informatie. Daarin ontdekte men later een verras sing in de vorm van een lucifer boekje, dat ook niet-rokers aan sprak. Het bleek een mini-cal culator te zijn. De stands kon den de belangstelling maar nauwelijks verwerken. Zeker in de pauze van de vergadering liep het storm. Na afloop was het iets rustiger. Maar toen wa ren de meeste presentjes al van eigenaar verwisseld. Nummer 8/13 juni 1988 Na afloop van de Algemene Vergaderingen, die op 2 juni wer den gehouden in de Utrechtse Jaarbeurs, praatten vertegen woordigers van aangesloten banken en Rabobank Nederland nog wat na. Raiffeisen kijkt toe. De tekening van de grondleg ger van het coöperatieve bankwezen vervulde een rol bij het af scheid van de heer C.G.A. Mertens, die aftrad wegens het be reiken van de statutaire leeftijdsgrens. Meer nieuws over de belangrijkste vergadering van onze organisatie op pagina 5. Nog voor de nieuwe vesti gingen in San Francisco, Dal las en Sao Paolo zijn gereali seerd, kondigde de voorzitter van de Hoofddirectie drs. H.H.F. Wijffels opnieuw plan nen aan voor nieuwe internati onale activiteiten. Hij deed deze mededelingen op de Al gemene Vergadering. 'De snel toenemende internati onale oriëntatie van het Neder landse bedrijfsleven en het ontstaan van één Europese markt in 1992 zijn drijfveren achter deze ontwikkeling', al dus de heer Wijffels. Het bui tenland en met name Europa wordt voor de Rabobank steeds belangrijker. 'Een snel le ontwikkeling van de econo mie in landen als Spanje en Italië en de sterk groeiende ex port naar deze landen maakt het voor de Rabobankorgani- satie noodzakelijk ook daar een positie te verwerven'. In beide landen zal daarom een eigen kantoor worden geves tigd. Centraal staat de sterke posi tie van onze bank in Neder land. Om die te kunnen behou den moet actief worden inge- De ontknoping moet nog komen. De winnaars van de voetbaltoernooien in Nieuwe- gein en Valkenswaard ontmoe ten elkaar binnenkort. Dan zal worden beslist, wie zich kampi oen van Nederland mag noe men, 'Valkenswaard' of 'Rabo bank Nederland-2' uit Utrecht? Helaas is er voor de dames nog geen landelijke finale. Mis schien volgend jaar? Op pagi na 8 en 9 een verslag van de toernooien, waaraan 158 elf tallen deelnamen. speeld op de nieuwe kansen die zich voor de leden in de agrarische sector en het mid den- en kleinbedrijf aandienen. Daarbij zal onverminderd blij ven gelden dat 'buitenland' binnenland dient. De internationalisering wordt ook gestimuleerd aan de cre ditzijde van de balans. De heer Wijffels op de Algemene Verga dering: 'Voor onze funding doen wij een groeiende beroep op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Dit heeft ons doen besluiten om een vesti ging op te zetten in Zwitser land, terwijl ook naar Luxem burg wordt gekeken'. Een andere opvallende buiten landse activiteit is de samen werking met de Agricultural Bank of China. Met deze bank en met Wereldbankdochter IFC en de Duitse DG-Bank zal vol gend jaar een landbouwontwik- kelingsbank worden opgericht in Xiamen. Deze joint venture zal zich bezighouden met de fi nanciering van de export van agrarische grondstoffen als soja en mais uit China en met de import van agrarische kapi taalgoederen en kennis naar de Volksrepubliek. 'NIET PASSIEF AFWACHTEN MAAR AKTIEF BINNENHALEN,,, wervingscampagne hbo-eRs....

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1