Nieuwe STER-spot eind juni op i de buis 1 Rabo band Mini-speelfilm de nieuwe tv-commercial Zo'n veertig mensen in touw. Drie dagen hard werken voor zegge en schrijve zestig seconden beeld op de buis. En dat is nog maar het top je van de ijsberg. Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. Re sultaat anderhalve kilometer film, goed voor drie kwartier filmbeeld. Dan volgt nog het geluid en de montage. De preview is op 14 juni in Bank in Beeld. Een week later volgt de première in de zendtijd van de STER. De nieuwe televisie-commercial van de Rabobank is op komst. Nummer 8/13 juni 1988 Repetitie voor de slotscène met regisseur Jurriaan Endhoven. Rond een nieuwbouwwoning in het Noordhollandse Aerdenhout vlakbij Haarlem is er iets aan de hand. Wat, is zo op het eerste gezicht niet hele maal duidelijk. Een toevallige passant staat even stil en kijkt. Er bevinden zich nogal wat mensen in de tuin en er is meer licht waar te nemen dan de zon gewoonlijk in Nederland aflevert. Rond de tuin van de hoekwoning staan allerlei opvallende voer tuigen zoals een bijzondere touringcar, een rustig ronkende generator van groot for maat en verschillende niet-normale vracht auto's. Centraal staat een indrukwekkende filmcamera met een aantal Engels-spre kende mensen er omheen. Een luidruchti ge man kijkt steeds weer naar de lucht en vervolgens naar een groepje mensen, dat iedere keer opnieuw het huis in en uit loopt. Het lijkt of hij acteur is. Nee, hij is de regisseur blijkt later. De opnamen verlopen deze derde en laatste 'draaidag' voorspoedig. Het hele team is al actief geweest in andere plaat sen in de omgeving zoals, Overveen, Hoofddorp en de Velserbroekpolder. 'Alles loopt nog steeds volgens planning', zegt het hoofd Publiciteit Particulieren Joost Hu- venaars tevreden. 'Er kan van alles mis gaan bij de opnamen van zo'n STER-spot. De grootste spelbreker zou de zon kunnen zijn, maar die doet z'n best. Soms moeten we de opnamen even staken als de wolken de zon verbergen'. Verder is niets aan het toeval overgelaten. Werkelijk alles is tot in detail gepland. Als er toch nog iets onver wachts zou gebeuren is dat zo opgelost. Op de 'set' zijn mensen aanwezig die specialist zijn in het oplossen van 'alles'. Er is een vrachtauto vol hulpmaterialen bij de hand. De commercial waar het allemaal om draait is de tweede in een serie van twee. De eerste is al weer een tijdje op de buis. Dat is een kort verhaal waarin kinderen en kleinkinderen op weg zijn naar de (groot-) ouders voor een familiereünie. Het zijn al lemaal mensen het goed hebben in het le ven en die hun financiële zaken prima heb ben geregeld. Het is duidelijk dat ze alle maal één ding gemeen hebben: ze hebben allemaal dezelfde bank, de Rabobank. Dat is ook zo bij de tweede commercial. De heer Huvenaars: 'De commercial die we nu aan het maken zijn is een ander verhaal op hetzelfde thema. Een korte speelfilm zou je kunnen zeggen. Alles draait om een jong stel, dat een huis heeft gekocht en fa milie en vrienden heeft uitgenodigd voor een openingsfeestje. De voorbereidingen zijn duidelijk. De tuin is versierd met slin gers en ballonnen. Vanuit allerlei plaatsen komen de mensen naar het feestje. Vader en moeder met de auto. Ze hebben een kadootje bij zich, een bolconifeer. Een jon gen komt op de fiets. Hij zou een broer kunnen zijn. Of een vriend. Achterop de fiets heeft hij zijn kadootje, een tuinslang. Andere kennissen komen met de bus. Dat alles is te zien in de zestig seconden, die de commercial duurt'. De tv-spot van de Rabobank laat een plezierige uit het leven gegrepen situatie zien, waarin mensen zich kunnen herken nen. De wat emotionele koppeling met de Rabobank wordt gelegd aan het eind van de spot. In vaktermen noemen ze dat ima ge-reclame. 'Wij trachten ons te onder scheiden van wat de andere banken doen. Dat doen we op deze manier', aldus Huve naars. 'Bovendien moeten wij natuurlijk re kening houden met de aangesloten ban ken. Daarom werken we op de televisie juist niet met produktreclame. waarin con crete produktvormen worden genoemd, die door sommige banken bijvoorbeeld niet worden gevoerd. De gekozen aanpak is daarom heel algemeen, maar ook doeltref fend en afgestemd op onze doelgroepen en legt de basis voor de marktbewerking door de collega's van de banken'. Een televisie-commercial moet perfect zijn. Tientallen malen wordt zo'n filmpje vertoond voor een kritisch miljoenenpu bliek. leder detail is belangrijk. Van de mensen die in de commercial optreden tot de keus van attributen. 'Als het maar even kan nemen we artikelen van Nederlands fabrikaat. De auto die we gebruiken is bij voorbeeld een Volvo. Kijkers zijn daar ge voelig voor', weet de heer Huvenaars. 'Overigens in de opnamen zit ook sluikrekla- me', lacht hij. 'Op een stadsplattegrond die waarschijnlijk in beeld komt, staat reklame van de Rabobank. Dat is ook zo met een busbordje. Het zijn kleinigheden, maar aan alles wordt gedacht. De bus, die in beeld komt, hebben we speciaal gehuurd. Tijdens de opnamen merkten we dat voorop de tekst 'buiten dienst' stond. Dat kan natuur lijk niet. Dat is Haarlem-Noord geworden'. De filmcamera is voorzien van een vi deocamera, die alles registreert. Op een videomonitor worden alle opnamen direct bekeken. Is het niet perfect, dan wordt de scène opnieuw gedraaid. Als de zon even verstek laat gaan, ligt alles stil. De kinde ren, die als acteur optreden, gedragen zich opvallend rustig. Ze hebben het al eens eerder meegemaakt. Moeders die meege komen zijn, weten ook al hoe het gaat. In de lokatiebus wordt gewacht, gegeten, ver kleed, gekapt, gegrimeerd en noem maar op. Ook daar is aan alles gedacht. Het is een goed georganiseerd geheel met alle maal profs, dat is duidelijk. De rust die op de set heerst, spreekt boekdelen. De 'baas' van de opnamen, regisseur Jurriaan Endho ven, is de enige die echt opvalt. Met een lol- lie lonkt hij naar één van de kinderen, die er soms even geen zin in heeft. Het werkt. Een tv-spotje als deze is een collage van een groot aantal korte stukjes film, die stuk voor stuk worden opgenomen, leder fragment is vooraf bedacht door reclame bureau Saatchi en Saatchi. Samen met de producent van Liempd/Tewes en de regi- seur is alles tot in den treure besproken. Ook het laatste fragment waarin alle spe lers samen één van de cadeautjes bekij ken, de gele parasol. Daarmee sluit de commercial af. In beeld verschijnt op dat moment de tekst 'Rabobank, geld en goe de raad'. Maar dat is nu nog niet te zien, dat wordt later ingemonteerd. SP

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 13