Rabomakelaardijen in Nederland Rabo band Het beroep makelaar is al oud. In Nederland gaf Graaf Floris V de stad Dordrecht in 1284 al het recht makelaars aan te stel len. De makelaar is iemand, die door een overheidsinstantie wordt aangesteld, maar zijn be roep voor eigen rekening en risi co uitoefent. Ook onze organisa tie is actief in de makelaardij. Zo'n 400 banken zijn daarbij be trokken, waarvan 300 als aan deelhouders. Nummer 8/13 juni 1988 Een stukje geschiedenis. Al in het be gin van de jaren '70 waren enkele plaatselijke Rabobanken actief in de onroerend goed makelaardij. Om met één gezicht naar buiten te treden besloot Rabo bank Nederland in 1975 tot de oprichting van het CMK (Centraal Makelaarskantoor), dat uitgroeide tot een kantoor met 20 bij kantoren. Achter ieder bijkantoor stond een begeleidingscommissie, gekozen door en vanuit de aangesloten banken, die om een bijkantoor hadden verzocht. In 1981 werd het CMK geliquideerd. Voor de 90 werknemers werd een Sociaal Statuut op gesteld, dat inhield dat niemand gedwon gen werd ontslagen. We vroegen de heer R. Tapperwijn, directeur van Rabo Onroe rend Goed Nederland BV waarom het CMK zo'n kort leven was beschoren. 'Het CMK was opgericht door Rabobank Nederland. De begeleidingscommissies hadden slechts een adviserende en geen bestuur lijke taak. Alles werd centraal geregeld, waardoor het door veel aangesloten ban ken niet werd gedragen. Daarnaast waren de werkgebieden erg groot. Om de banken tegemoet te komen kregen deze de moge lijkheid zelf vennootschappen op te richten aan de hand van bepaalde richtlijnen. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid ligt dan duidelijk bij de plaatelijke banken. Aanvankelijk werd - gezien de slechte markt - gedacht: als er 5 kantoren komen is het veel. Maar binnen korte tijd waren het er 20 en men is nog op uitbreiding aan het studeren.' Hoe komt een Rabomakelaardij tot stand? Tapperwijn: 'Indien de samenwer king met de gevestigde makelaars o.g. niet zo goed is als men zou wensen, kunnen aangesloten banken, of één bank, tot oprichting besluiten. Echter niet, nadat een onderzoek heeft uitgewezen, dat een ma kelaarskantoor rendabel kan zijn. In ieder geval kostendekkend. Bij het marktonder zoek wordt rekening gehouden met het ei gen woningbezit, gemiddelde prijzen, ver- huissnelheid en het aandeel in de hypothe- kenmarkt. Aan de hand van een op te stel len begroting besluiten de banken of zij in de betreffende vennootschap aandelen ne men. Vervolgens wordt personeel aange trokken, waaronder een makelaar o.g. Dit personeel is in dienst van de BV en duide lijk niet van de Rabobankorganisatie.' Is het de bedoeling dat elke bank ac tief wordt in de makelaardij o.g.? Tapper wijn: 'Dat ligt bij de banken zelf. Van Rabo bank Nederland uit wordt dit niet gestimu leerd. Het is natuurlijk wel zo, dat door het woord 'Rabo' in de naam, cliënten de in druk krijgen, dat er een landelijke dekking is. Maar nogmaals, de banken bepalen het zelf. Plaatselijke banken starten met ma kelaardij om de mogelijkheid te krijgen ook een offerte voor een hypothecaire financie ring aan te bieden. En hoewel er geen kop pelverkoop plaatsvindt, wordt in het alge meen van de door de Rabomakelaardijen R. Tapperwijn, direc teur van Rabo Onroe rend Goed Neder land BV Makelaarsstokje van ebbenhout met zilver, dat een makelaar kreeg als hij werd beëdigd. Daar mee kon hij zijn eerbiedwaardigheid aantonen. De tekst op het stokje is: Syt altijd getrouw in al uw doen. Een afdeling van de NVM geeft ze nu bij een 25-jarig jubileum aan haar leden. verkochte woningen zo'n 50 a 55% door de Rabobankorganisatie gefinancierd. Onge veer 2500 makelaars/bemiddelaars bren gen zo'n 20% van de produktie aan nieuwe hypotheken binnen. Daarvan komt 12% van Rabomakelaardijen.' Hoe liggen de tarieven van de Raboma kelaardijen? Tapperwijn: 'Wij onderschei den ons in deze niet van de Nederland- sche Vereniging van Makelaars, de NVM, en hanteren dezelfde tarieven. Met uitzon dering van agrarische objecten. Daar zitten wij iets onder het tarief. Het gaat daarbij meestal om grote objecten. De verkoop van een aantal grote agrarische bedrijven bevordert de rentabiliteit van een kantoor. Ook onze presentatie komt in grote lijnen overeen met die van de NVM; een foto met een korte omschrijving, dat verwacht een klant die bij een makelaar binnenstapt nu eenmaal. Bovendien hangt deze fotopre sentatie van panden ook bij aangesloten banken. Dat is iets waar de NVM op tegen is, maar wat wij in het belang van de cliënt/verkoper vinden.' Hoe zijn de resultaten van de Raboma kelaardijen? Tapperwijn: 'Bezien we het to taal van de kantoren, dan zijn wij in 1981 gestart met een ne gatief resultaat. In 1986 - en naar thans blijkt ook in 1987 - is dit totaal omgezet in een positief resultaat. Let wel, dit betreft al leen opbrengsten uit courtages voor be middelingen en taxa ties. Een aantal kanto ren krijgt geen afsluit- provisie voor financie ringen. Andere makelaars o.g. ontvangen deze normaal wel, een Vz tot 3/i%. Dat komt de rentabiliteit natuurlijk ten goede.' Hoe komen de kantoren aan hun op drachten? Tapperwijn: 'Via de banken, die doorverwijzen. Later ook door adverteren en door de geleverde kwaliteit van de be geleiding. Bestaat een kantoor wat langer, dan komen er vaak rechtstreekse contac ten. Door de reeds bestaande kantoren heeft de Rabobank een stuk deskundig heid ten aanzien van onroerend goed in huis gekregen. Dat komt de cliënt van de organisatie ten goede.' Zijn de Rabomakelaardijen lid van de NVM? 'Nee, een makelaar moet volgens de NVM 51% van de aandelen hebben en bo vendien wijst de NVM de presentatie van foto's van panden binnen openbare gebou wen en in banken af. We hebben veel met de NVM over deze en andere aspecten ge praat. Maar we kwamen er niet uit. In ver band daarmee hebben de Rabomakelaardij en eind 1987 een eigen vereniging opge richt: de LVM, Landelijke Makelaars Vereni ging. Deze zal worden uitgebouwd tot een vereniging, waarvan ook andere, niet-Rabo- makelaars, lid kunnen worden.' Hoe ziet Tapperwijn de toekomst? 'De markt trekt aan, de rente is laag, maar aan een toekomstvoorspelling waag ik me maar niet. De prijzen lopen op, in een jaar zo'n 4 tot 8%. In de Randstad, Breda, Utrecht en Arnhem zijn weinig huizen te koop. Voor be- drijfs- en agrarische objecten ligt het weer anders. Maar kort gezegd, voor een make laar o.g., die zijn taak serieus neemt, zie ik de toekomst zonnig in. TMF Een overzicht van de gebieden waar een Rabo makelaardij actief is. De adressen vindt u in het blauwe deel van de interne telefoongids.

Rabobank Bronnenarchief

RBO4 | 1988 | | pagina 11