Aktie beveiliging PC gestart Nominatie voor Rabobank Exporttoets op beurs Mertens neemt afscheid van Centrale Kring 3 Van Rijn over beveiliging PC 5 Jonge onderne mers kijken in de keuken 7 Unieke munten te huur 9 Eurocard populair 11 Distributiebeleid in CAAR Intern communicatieblad voor de Rabobankordanisatie Het gebruik van de perso- nal computer neemt een grote vlucht, zowel thuis als op het werk. In het kader daarvan start een aktie om te wijzen op de beveiliging van informa tie en andere zaken, waarop je bij het werken op de PC moet letten. Op pagina 3 geeft de heer J. van Rijn, lid van de hoofddirectie, zijn visie op de beveiliging van de PC. Het video-programma 'Cliën ten' van de introductiecursus, gemaakt door regiseur Jan Fa bel van de Audiovisuele Dienst, heeft een nominatie gekregen voor de Sony Video Award. Dat is bekend gemaakt op 16 mei in het Cultureel Centrum Amstelveen. Uit 90 inzendingen werden vier video programma's genomineerd. De hoofdprijs ging naar de Univer siteit van Amsterdam. In de Rabobank-stand op de beurs 'Management Ad vies' kunnen beursbezoekers hun kennis op internationaal financieel terrein toetsen door deel te nemen aan een com puterspelletje. De 'export- toets' kan in enkele minuten worden gespeeld en brengt on derwerpen als Quick Cheque Service, Accreditief, en Export garantie Italië ter sprake. In de stand van de Rabobank ligt de nadruk op internationale dienstverlening en in het bijzon der op de Exportgarantie Italië. GEUÏ> MOET R.OLLB ^NIEUWE MUNT f Sry Op 2 mei ontving H.K.H. Prinses Margriet, Beschermvrouwe van de Federatie Paardrijden Gehandicapten, een cheque ter waarde van f 100.000,- van de Stichting Steun door Rabobanken uit han den van de voorzitter van de SSR, mr. O.W.A. Baron van Ver- schuer. Met het geld is het onder andere mogelijk een publici- teitsbus te laten rijden. Die bus zal regelmatig acte de présence geven op concoursen hippique en andere ruiterevenementen. Daardoor hoopt de FPG aandacht en ondersteuning te krijgen voor gehandicapte ruiters. Momenteel zijn er ongeveer 65 bij de FPG aangesloten stichtingen en verenigingen, die het paardrij den voor gehandicapten als doelstelling hebben. Op 4 mei nam de heer C.G.A. Mertens afscheid van de Centrale Kring Vergadering. Bij zijn afscheid keek hij kort te rug op de lange periode waarin hij in verschillende functies aan de organisatie was verbonden. Over de Centrale Kring Vergade ring zei de heer Mertens, dat hij had ervaren, dat de invloed daarvan op het beleid van de organisatie groot en indringend is. De heer Mertens neemt ook afscheid als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Be heer van Rabobank Nederland. De automatiserings- en infor matiseringsbijeenkomsten voor directeuren en de hoofden Be- heerstechnische Zaken zijn po sitief ontvangen, zo bleek uit de vergadering. Ze voorzien dui delijk in een behoefte. Drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Hoofddirectie, heeft de bijeen komsten als positief kritisch er varen. In het najaar zal het on derwerp in de kringvergaderin gen aan de orde komen, waar ook de bestuurderen van de aangesloten banken zich dan over de toekomstige ontwikke lingen kunnen buigen. De ver gadering bracht een positief ad vies uit over de goed keu rings re geling voor financieringen. Daarin wordt geregeld tot welk bedrag een aangesloten bank bevoegd is, zonder verdere goedkeuring van Rabobank Ne derland, financieringen te ver strekken. Er komen vijf be voegd heidsgroe pen. Het zijn een soort 'ratings', die aan de aangesloten banken worden toegekend.Daarmee wordt een efficiënter functioneren van het apparaat bereikt en daardoor ontstaat er meer ruimte voor de bijsturing van banken, die een minder verantwoord kre- dietbeleid voeren. Het ligt in de bedoeling met in gang van 1 juli de interne liqui diteitsregeling aan te passen. De zgn. A-grens wordt dan ver laagd naar 22% en de B-grens naar 18%. Met die percentages wordt aangegeven welk deel van de toevertrouwde middelen een aangesloten bank bij Rabo bank Nederland in rekening courant aanhoudt. Door de ver laging kunnen de aangesloten banken zelf meer kredieten en leningen verstrekken. Het posi tief advies van de vergadering aan de Raad van Beheer, zal na instemming van de Nederland- sche Bank, resulteren in een aangepaste regeling.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1