I RABOB K Rabo band MEDIA Thema in maandblad: distributie Blad gericht op België Rabobank in STER-tijd 'Nieuwe' Raboband goed ontvangen De boer op Nummer 7/20 mei 1988 Het meinummer van Rabo bank, het maandblad van de organisatie, besteedt volop aandacht aan het thema 'Ne derland distributieland'. Eens de vrachtvaarders van de we reld, nu de wegvervoerders van Europa, zo zou de Neder landse transportsector te type ren zijn. Op dit terrein is veel in beweging. Rabobank be steedt aandacht aan de posi tie, de bedreigingen en de kan sen van de distributiesector. Zeven procent van het natio naal inkomen wordt in de dis tributiesector verdiend. De be drijfstak biedt in totaal aan 500.000 mensen werk. Neder land verzorgt 35% van het ver voer binnen de EG, terwijl het bruto nationaal produkt van de gemeenschap maar 7% is. En kele kerngetallen die op het belang van de sector duiden. Om het eens op onze organi satie te betrekken: 41% van de ondernemingen heeft een relatie met de Rabobank. Van 30% van de transportonderne mingen zijn we zelfs de primai re bank. Opvallend is bijvoorbeeld het streven van industrieën in de USA en het Verre Oosten om in Europa één voorraaddepot aan te houden, van waaruit de afnemers op dit continent wor den bediend. De uitdaging is daarom deze industrieën voor vestiging in ons land te inte resseren. Voorwaarden daar toe zijn goede havens en lucht havens, een gezonde infra structuur zonder knelpunten, telecommunicatiemogelijkhe- den en uiteraard een hoog waardige opslag- en distributie industrie. Op een aantal pun ten heeft Nederland al een streepje voor, maar op het ter rein van mobiliteit en telemati ca zal nog veel moeten gebeu ren. De Stichting Nederland Distributieland zet zich daar voor in. Bovendien draagt deze stichting tot in het Verre Oos ten de kwaliteit van ons distri butieapparaat uit. De redactie van Rabobank in terviewde de directeur jhr. mr. J.D. van Karnebeek. Voorts wordt in een bijdrage van de afdeling Bedrijfstakonderzoek aandacht geschonken aan de betekenis en de bedrijfseconi- mische gang van zaken in de branche. Tenslotte worden nog drie 'praktijkgevallen' beschre ven: een samenwerkingsver band van transport- en opslag ondernemingen in de Utrecht se regio, een groot Brabants expeditiebedrijf en een impo sant 'warehousing complex' in Nieuwegein. Het aantal bladen en blaad jes, dat onze organisatie uit geeft is weer met één toegeno men. Vorige maand verscheen 'Rabobank Nieuws, kwartaal blad met financieel-economi- sche en bancaire adviezen'. Het blad wordt speciaal ge maakt voor de Belgische rela ties van de Rabobanken in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een initiatief van de Commer ciële Werkgroep van de Publici- teitscommissie. Deze heeft het blad samen met Rabobank Nederland ontwikkeld. Het eerste exemplaar werd op de Kringvergadering van Zeeuws-Vlaanderen overhan digd aan drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland. De heer G.L.C. Lernout, voor zitter van de Commerciële Werkgroep noemt het blad 'een contactinstrument, een manier om contact te houden en te krijgen met deze zeer be langrijke groep creditrelaties. meffinancie^^conomischc Het is de bedoeling van het blad de band met deze Belgi sche relaties te verstevigen en duidelijk te maken welke pro- dukten en diensten via de Ra- bobankorganisatie kunnen worden betrokken'. De heer Lernhout denkt dat er mis schien meer banken in het zui den des lands geïnteresseerd zijn in 'Rabobank Nieuws'. Wie meer wil weten kan contact op nemen met W. Huibregtse, ad viseur particulieren van het Regiokantoor Bergen op Zoom. De TV-commercial van de Rabobank is weer te zien in de zend tijd van de STER. De uitzendtijden zijn: 28 mei Nederland 1 en 3 31 mei Nederland 2 10 juni Nederland 2 20 juni Nederland 1 en 3 na het journaal van 17.30 uur in het zwevende STER-blok in het zwevende STER-blok na het journaal van 17.30 uur Het nieuwe uiterlijk van Ra boband heeft hier en daar aan leiding gegeven tot verbaasde blikken. Na een jarenlange tra ditie van een omslag met pagi- navullende foto is dat ook niet verwonderlijk. Het magazine achtig uiterlijk heeft echter plaats moeten maken voor voorpagina die meer op die van een krant lijkt. De lezers van het blad zijn goed te spreken over de veranderin gen. Dat deden ze ook. Het aantal positieve telefoontjes, dat de redactie bereikte was groot. Ook schriftelijke reacties bereikten de interne adrescode UCB 552. Daarbij was welge teld één minder positieve. De anonieme schrijver vond Rabo band te rommelig. Alle andere reacties kwamen in het kort neer op de volgende opmerkin gen: er staat veel in, de infor matie is interessant, de lengte van de artikelen is goed, de ru briekspagina's geven meer overzicht, kortom het blad wordt gelezen. Raboband International zorgde voor een verrassing, zowel in ons eigen land als in het bui tenland. De reacties daarop waren allemaal positief. In ie der geval verschijnt er een tweede nummer in september. Daarna wordt bezien of het blad in 1989 zal worden voort gezet en met welke frequentie. Of nummer 2 van Raboband International zal worden bijge sloten bij de Nederlandstalige editie is nog niet bekend. Onze coöperatieve organisa tie heeft z'n 'wortels' in het agrarische. Dat was zo en dat is zo. Nog steeds heeft de Ra bobank een belangrijkste bin ding met alles wat met groei en bloei heeft te maken. In de me dia klinkt dat de laatste tijd nogal eens door. Het dringt zelfs door tot mijn huiskamer. Nee, ik heb geen abonnement op de Boerderij, Boer en Tuin der of het Agrarisch Dagblad. Ik bedoel het tv-programma Groen en Grondig. De directeur van de Rabobank Wolvega zag ik vori ge maand in dat programma. De heer Luehof gaf zijn visie op de investeringen in de melk veehouderij. Het was een inte ressant onderwerp en ook het programma bevalt me. Al gaat mijn agrarische binding niet ver der dan de Rabobank, ik kijk er met genoegen naar. Nu heb ik horen verluiden, dat de pro grammamakers van de Tros plannen hebben om nog meer Rabobankmensen aan het woord te laten. Dat betekent dus opletten op de dinsdag avond eens per veertien dagen om half zeven op Nederland 2. Begin van deze maand werd ik opnieuw gewezen op de agrari sche achtergrond van onze or ganisatie. In Het Parool van 3 mei vond ik een bericht over beleggen in grondstoffen. Gaat de bank in aardappelen, koffie, olie en suiker handelen? Zo iets. Het gaat om de handel in termijncontracten. Samen met een Bredase commissionair gaat onze bank het fonds Mint Guaranteed Nederland op de markt brengen. Cliënten kun nen in dat fonds geld steken en Mint gaat met dat geld de ter- mijnmarkt op. De krant citeert in het bericht drs. R. van Diem, van het directoraat Effecten. Hij zegt: 'Gezien onze achtergrond in de agrarische sector is het niet zo vreemd dat we ook iets zochten in de grondstoffenhan- del'. Ik heb er geen seconde over gedacht, ooit iets te doen in termijncontracten. Daar heb je wel hele grote bedragen voor nodig en een hoop deskundig heid. Nu ligt dat anders. Met f 15.000,- kun je er instappen via Mint en de Rabobank. Na negen jaar en negen maanden ontvang je in ieder geval het geld terug. Die garantie krijg je. Als het meezit, en daar ziet het naar uit, levert de belegging een aantrekkelijk rendement op. De krant bericht ook dat de Rabobank de eerste bank in Europa is, die met een dergelij ke beleggingsvorm komt. Ja na tuurlijk: zo eigentijds gaan wij de boer op. N. Muloc

Rabobank Bronnenarchief

RBO4 | 1988 | | pagina 16