Elektronische Rekening informatie, nieuwe service voor ondernemers Rabo band Ondernemer bespaart tijd en kosten Voor een ondernemer is het belangrijk om een goed overzicht te heb ben van zijn ontvangsten, zijn betalingen en de ontwikkeling van het saldo. Inzicht in de totale geldstroom is immers onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering en liquiditeitenbeheer. Er zijn in Nederland tien duizenden bedrijfsadministraties met allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Administraties die handmatig worden bijgehouden, ad ministraties waar de personal computer zijn intrede heeft gedaan en administraties met via netwerk verbonden computers waar duizen den mutaties per dag worden verwerkt. Nummer 7/20 mei 1988 Rekeninginformatie op een snelle en efficiënte manier. Voor al deze ondernemers met hun verschillende administraties heeft de Rabobank nieuwe produkten ontwik keld. Zowel aan de input-kant als aan de output-kant, namelijk 'Elektronische Reke ninginformatie'. Daarmee is informatie over de mutaties op de rekening te verkrijgen op diskette en magneetband en het maakt een snelle rechtstreekse verwerking in de geau tomatiseerde administratie van de cliënt mogelijk. Daarnaast is er voor onderne mers, die de actuele stand van hun reke ning-courant willen weten, een telexbericht beschikbaar, dat dagelijks de saldo-informa tie geeft. We spraken over deze nieuwe diensten met Roelof van Diffelen, product manager Betalingsverkeer bij het Directo raat Bedrijven. Van Diffelen: 'Al vele jaren kunnen on dernemers met hun bank afspraken maken over de aanlevering van crediteuren-, sala ris- en incasso-opdrachten op informatiedra gers, zoals de diskette en de magneetband. Door middel van eigen programmatuur of met de software zoals die bij de Rabobank te verkrijgen is voor de aanmaak van op drachten op diskettes, kan efficiënt en snel worden gewerkt. Geautomatiseerd aanleve ren van opdrachten bij de bank of recht streeks bij de Bankgirocentrale is dan ook een uitkomst voor de ondernemer of zijn computer-servicebureau. De terugmelding door de bank aan de ondernemer, over de verwerkte gegevens en van de ontwikkeling van het saldo gaat tot nog toe schriftelijk. De informatie wordt verstrekt op het reke ning-afschrift, eventueel gecombineerd met specificatienota's of lijsten. Het nadeel hier van voor de ondernemer is, dat de rekening informatie handmatig moet worden bijge werkt in de administratie van het bedrijf. Dit handmatige werk kost tijd en dus geld.' Er werd gezocht naar een nieuwe metho de. Wat heeft onze bank voor oplossing ge vonden om deze verwerking sneller en beter te kunnen doen? Van Diffelen: 'Het bijwer ken van bijvoorbeeld de debiteuren- en cre diteuren-administratie gaat gemakkelijker en ook sneller als de rekening-informatie wordt teruggemeld op diskette of magneet band. Wij noemen dit Elektronische Reke ninginformatie. De informatie betreft muta ties, zoals die ook op het rekeningafschrift worden vermeld, al dan niet met vermelding van het saldo. Het is voor de ondernemer mogelijk om de rekeninginformatie op mag neetband en op enkelzijds beschreven 5V4 inch diskette te ontvangen. In het najaar zal ook rekeninginformatie beschikbaar komen op 8 inch diskette en dubbelzijdig beschre ven 51/4 inch diskette.' De rekeninginformatie wordt aangele verd op een manier, die voor de administra tie van de cliënt de meest efficiënte en snelle verwerking garandeert. De methode sluit bovendien ook aan op de specifieke in formatiebehoefte van de ondernemer zelf. Deze kan precies aangeven van welke finan ciële mutaties informatie op een diskette of magneetband moet worden teruggemeld. Ook kan de ondernemer aangeven of hij deze informatie dagelijks, wekelijks, twee wekelijks of maandelijks wil ontvangen. Om de Elektronische Rekeninginformatie van de bank rechtstreeks te kunnen verwerken in zijn eigen administratie zal de ondernemer wel enige aanpassingen moeten aanbren gen in zijn programmatuur. Er zijn allerlei voordelen voor de onder nemer. Van Diffelen: 'Zowel de ondernemer, die zijn opdrachten al in geautomatiseerde vorm aanlevert, als de ondernemer die veel betalingen van derden ontvangt, heeft baat bij Elektronische Rekeninginformatie. Vooral ondernemers met een groot aantal muta ties bereiken grote besparingen, omdat de tijd en daarmee de kosten van de invoer- werkzaamheden aanzienlijk teruglopen. Ook de kans op fouten bij het invoeren in de ei gen administratie zal vele malen kleiner wor den.' Hoe snel kan een ondernemer weten wat het saldo op zijn rekening is? Van Diffe len: 'De actualiteit van het saldo bij de bank wordt steeds belangrijker voor de onderne mer. Om een goed liquiditeiten- of middelen- beheer te kunnen voeren, is snelheid een eerste vereiste. Nu is het zo dat de onder nemer een aantal dagen moet wachten voordat de informatie via het rekeningaf schrift in zijn brievenbus komt. De Rabo bank komt de ondernemer nu tegemoet door een telexbericht te verstrekken met daarop saldo-informatie. Via de telex wordt elke morgen vanaf ongeveer 7 uur informa tie verstrekt over de saldopositie van de re kening-courant, inclusief de totalen van de bij- en afboekingen van een bepaalde dag. 's Nachts verwerkte informatie door de bankcomputer is enkele uren later beschik baar voor de ondernemer.' Tot slot vestigt Van Diffelen de aandacht op de commerciële handleiding voor de rela tiebeheerder (art.nr. 8288) en een demon stratiediskette (art.nr. 8303). Deze diskette is nieuw en kan bijvoorbeeld gebruikt wor den als direct mailing om de ondernemer kennis te laten maken met de Elektronische Rekeninginformatie. De introductie zal in het najaar worden ondersteund door adverten ties in de landelijke en regionale dagbladen. Met de levering van Elektronische Reke ninginformatie via magneetband en diskette zal de efficiency bij de ondernemer toene men en daarmee de kosten omlaag bren gen, terwijl de ondernemer die geïnteres seerd is in snelheid, voor zijn middelenbe- heer groot voordeel zal hebben van de sal do-informatie via de telex. TMF

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 13