Rabobank Rende ment Rekening 3 Vijf collega's rond de tafel 5 Kwaliteit in Horst 6 Vreemd bank papier 8 Computer verzekering Rabobank naar Zuid-Amerika Uitbreiding in de Verenigde Staten grrrote cliënten Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie Sinds 18 april kent onze organisatie een nieuwe spaar rekening, de Rabobank Ren dement Rekening. Deze is be doeld voor de grotere spaar ders, die een hoge beschik baarheid willen combineren met een hoog rendement. De belangrijkste kenmerken van de Rabobank Rendement Rekening zijn een minimum eerste inleg van f 10.000,- en een variabele rente-vergoeding (thans 4,8%) over het volledige tegoed, indien dit f 10.000,- of meer bedraagt. Elke volgende inleg moet tenminste f 1.000,- zijn en het maximum rentege- vend tegoed is f 500.000,-. Per kalenderkwartaal is f 25.000,- vrij opneembaar. Voor grotere bedragen geldt een opzegtermijn van drie maanden of 1% retourrente over het bedrag dat meer wordt opgenomen. Komt het saldo onder de f 10.000,-, dan geldt de rentevergoeding van de Spaar-Vrij-Rekening, mo menteel 21/2%. De Roparco-re- kening was de eerste spaar- vorm, die op de specifieke wensen van de grotere spaar ders inspeelde. De Postbank introduceerde per 1 april j.l. een spaarvorm met soort gelijke doelstellingen. Het ant woord van onze organisatie hierop is de Rabobank Rende ment Rekening. Het ligt niet in de bedoeling ons nieuwe pro- dukt via een landelijke adver tentie te introduceren. Ook de Postbank zal dit niet doen. Wel komt er voor onze banken een Direct-Mail en een folder be schikbaar, waarmee selectief cliënten kunnen worden bena derd. NUMMER 6/28 APRIL 1988 - 'vf5ïïc Guus Basstein, medewerker op de postkamer in Eindhoven, heeft f 5000,- verdiend. Hij bedacht een geautomatiseerd systeem, waarmee de te verzenden post veel sneller en foutlozer verwerkt kan worden. Hij zette zijn idee op papier en stuurde het aan de Ideeënbuscommissie, die hem er rij kelijk voor beloonde. Om bij de PTT tegen een zo laag mogelijk tarief post te kunnen verzenden, moet de aanbieder aan bepaalde voor waarden voldoen. De post moet bijvoorbeeld op postcode worden gesorteerd en gebun deld. In de praktijk betekent dit, dat post voor het binnen land op ongeveer 200 gebie den moet worden gesorteerd. Deze voorsorteer- of streek- postgebieden worden aange geven door middel van postco de-reeksen. Poststukken be stemd voor hezelfde streek- postgebied moet gebundeld worden. Die bundels moeten voorzien zijn van zogenaamde bundelbriefjes. Daarop staat de postcode-reeks met plaats naam, de soorten poststukken (bijvoorbeeld drukwerk of brief) en het nummer van de bundel met het aantal poststukken. Vervolgens moeten de gege vens van de bundels vermeld worden op een verzamellijst, de zogenaamde bundellijst. Er moet daarbij nogal wat schrijf werk worden verricht, het'hele gebeuren is zeer arbeidsinten sief. Dat geldt vooral voor de postkamers van Rabobank Ne derland, die vaak grote partij en post moeten verwerken. Een partij van 100.000 brie ven is geen uitzondering. Er zijn vaak pieken in de werk zaamheden, waardoor niet alle post op de gewenste manier voorbewerkt kan worden. Lees verder op pagina 12. De Rabobank heeft, sinds in 1981 kantoren in New York en Frankfurt werden geopend, haar internationale activiteiten steeds verder uitgebreid. Onze organisatie is nu in negen lan den vertegenwoordigd. Het di rectoraat Buitenland heeft on langs een vestigingsonderzoek gedaan in Brazilië. Naar aanlei ding daarvan is besloten om op korte termijn een vertegen woordiging in Sao Paolo te ope nen. De vertegenwoordiging in Brazilië kan onder meer onze cliënten ondersteunen, die za ken doen met Brazilië en omlig gende landen. De belangrijkste doelstel ling van ons kantoor in New York is de dienstverlening aan Nederlandse cliënten en aan de (internationale) agribusi- ness-sector in de VS. Om deze doelstelling optimaal te kun nen verwezelijken, is het be langrijk dicht in de nabijheid van de klant aanwezig te zijn. Een groot aantal van de agrari sche bedrijven in de VS is ge vestigd in Texas en Californië. Vanwege de afstand zijn deze gebieden moeilijk direct vanuit New York te bewerken. Er is dan ook besloten in deze Sta ten een kantoor te openen. Voor Texas in Dallas en voor Californië in San Fransisco. Het worden Loan Production Offices (LPO). Dat wil zeggen, dat vanuit deze kantoren niet het volledige bankbedrijf wordt uitgeoefend, maar dat zij als vertegenwoordigers van New York werkzaam zijn. In het bij zonder op het gebied van de kredietverlening en het relatie beheer ten behoeve van be staande en nieuwe cliënten. De administratieve afwerking wordt in New York verricht. De LPO in Dallas zal deze zomer worden geopend en in San Francisco eind van het jaar. loket Rabobank Ren&ement V Rekenins,,,,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1