Rabobank bezig Europa 1992 met Raboband valt met de deur in huis Extra in dit nummer: Raboband International verkeersdelict 3 Studeren met de computer 4 Dutch Desks in Nederland 6 Wandelen door pensioenland 8 DeCAAR vergaderde 12 TV: Groen en Grondig Jaarverslag verschenen Intern communicatieblad voor de Rabobankorganisatie De voorpagina van Rabo band is anders dan voorheen. Net als bij een krant leest u vanaf nu de belangrijkste be richten op pagina 1. Met ande re woorden, wij vallen met de deur bij u in huis. Bovendien benutten wij de ruimte effi ciënter. De nieuwe opzet levert bijna een pagina extra informa tie op. Na alle kleine verande ringen van de laatste tijd, is dit zeker de meest opvallende. Maar u kunt er zeker van zijn, dat wij ook in de toekomst steeds weer verbeteringen in het intern communicatieblad zullen aanbrengen. Dat alle maal om u beter te kunnen in formeren over wat er binnen de organisatie gebeurt. In deze Raboband is ter kennismaking bijgesloten het eerste nummer van de buiten landse editie van Raboband. Dit blad is bedoeld voor de me dewerkers van de organisatie, die in het buitenland werkzaam zijn. Daarom is de voertaal ook Engels. Raboband International helpt de afstanden tussen de buitenlandse vestigingen onder ling te verkleinen en de onder linge 'band' te versterken. Ook de medewerkers in eigen land houden wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen buiten de grenzen. Immers, wij beho ren allemaal tot dezelfde grote Rabobankorganisatie. Betalings uannz VERVALSING BETAALPAS- MET- k PINCODE,,,, Vandaag is het jaarverslag van de organisatie over 1987 verschenen. De omslagfoto toont de vervaardiging van een zeefdruk. Hiervoor is gekozen, omdat onder meer veel grafi sche bedrijven een kredietrela tie hebben met de Rabobank. Op de pers ligt een drukvel met het vignet. Het thema-arti kel van het jaarverslag heeft als titel 'coöperatief bankieren voor ondernemers'. Dit thema- verhaal is ook beschikbaar voor gebruik door aangesloten banken. Het is met een circu laire verzonden. Tijdens een door de Rabo bank Oss georganiseerd semi nar voor het bedrijfsleven, verklaarde plaatsvervangend voorzitter van de Hoofddirec tie mr. H.J.A.E.M. Klarenbeek, dat ook de Rabobank zich be zighoudt met de 'Europea nisering' van de markten en de rol van het bankwezen daarin. Als eerste devies voor 'Europa 1992' geldt volgens de heer Klarenbeek: 'Versterk de eigen uitgangsposities! Alleen bedrij ven in een goede conditie kun nen de Europese uitdaging aan'. Er vindt een bezinning plaats op de vraag hoe het Eu ropees perspectief, vanuit de positie van de Nederlandse coöperatieve kredietinstelling, moet worden benaderd. 'Er zijn vele mogelijkheden denk baar, die echter niet alle door de bank zelf worden beheerst. Maar in alle scenario's is on veranderlijk één uitgangspunt overheersend, namelijk een zo krachtig mogelijke positie in ei gen thuismarkten en een zo krachtig mogelijke conditie als onderneming. Daarbij is het in ternationaal opererende mid den- en kleinbedrijf voor de op stelling van de Rabobank een belangrijk oriëntatiepunt', al dus de heer Klarenbeek in Oss. Oud-regiodirecteur H. Kerkmeester verrichtte op 10 maart in Utrecht de loting voor het 16e Rabobanken Voetbaltoer nooi, dat op 29 mei in Valkenswaard en Nieuwegein zal wor den gespeeld. In het zuiden spelen 72 heren- en 20 dames teams, in het noorden 54 heren- en ook 20 damesteams. Dat zijn alles bij elkaar 166 elftallen. Lees verder op pagina 2.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 1