mtttt Sponsoring 'oude muziek' voor geselecteerde doelgroepen Rabobanken voet baltoernooi op 28 mei mm m6 PerSal, 11 desalaris- 4941 administratie die u T 5 ondernemings- 84394 ruimte verschaft. 6U 478 146148 9445890247 09*61204 481338? 690578 PerSal nieuwe produktnaam salaris administratie Openluchtvolley- bal-evenement in Sliedrecht Mondriaan Inleverdata kopij Raboband 2 KORT Haboband In samenwerking met de Stichting Organisatie Oude Mu ziek organiseert de afdeling Representatie van Rabobank Nederland drie concerten voor geselecteerde groepen cliën ten. Het gaat om een proef waarbij 'oude muziek' centraal staat. Deze concerten moeten wor den gezien als een instrument voor relatieonderhoud en rela tievorming, waarvan een ima goversterkende werking uit gaat. Het project is een logi sche aanvulling op de Gezins- en Promconcerten, die be stemd zijn voor een breed pu bliek. De Stichting Organisatie Oude Muziek organiseert jaar lijks in het kader van het Hol land Festival, het Festival Ou de Muziek, dat vorig jaar ruim 50.000 bezoekers trok. Het betreft concerten met muziek van voor 1850. Daarbij wordt gestreefd naar uitvoeringen zo als die door de componisten zijn bedoeld. Dat wordt onder andere gerealiseerd door ge bruikmaking van zoveel moge lijk authentieke muziekinstru menten. Gezien de publieke be de uitvoeringen goed tot hun recht komen en waardoor aan de concerten een bijzonder ca chet wordt verleend. De 'proefconcerten' zijn vol gens deze formule georgani seerd. Op 13 februari beet Ra bobank Amsterdam de spits af (Foto Stichting Organisatie Oude Muziek) langstelling heeft de stichting inmiddels een begin gemaakt met het spreiden van concer ten over het hele land. Daarbij wordt steeds gezocht naar his torische locaties, zoals stadhui zen, kastelen en kerken, waar en ontving relaties in het Mui- derslot. Het programma be stond, uiteraard, uit oude mu ziek. Na afloop werd voor de genodigden een ontvangst ge organiseerd. In de Groningse Synagoge vond op 25 februari het tweede concert plaats. De Rabobank Middelburg neemt ook deel aan het experiment. Als de proef slaagt zullen meerdere concerten volgen. Het jaarlijkse grote Rabo banken voetbaltoernooi wordt dit jaar gespeeld op zaterdag 28 mei. Traditiegetrouw ge beurt dat weer in Eindho- ven/Valkenswaard en in Utrecht/N ieuwegein. Iedere bank kan met een elftal in schrijven. Voorwaarde is wel, dat de spelers bij de betreffen de bank in dienst moeten zijn. Ook mag samen met buurt- banken een elftal worden ge formeerd. Damesteams kun nen aan het damesvoetbal toernooi deelnemen. Het eindtoernooi zal bestaan uit één wedstrijd tussen de winnaar van het toernooi te Eindhoven en de winnaar van het toernooi te Utrecht. MM Onlangs introduceerde RCD, Rabobank Computerdien sten in Eindhoven, een nieuwe naam voor het produkt salaris administratie: PerSal. Tegelij kertijd zette RCD de mogelijk heden en bijzonderheden van het produkt nog eens op een rijtje in twee brochures, een uitgebreide en een wat be knopte, die beide de naam dragen 'PerSal, de salarisad ministratie die u onderne mingsruimte verschaft'. Deze brochures zijn uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van RCD. In maart gaat een aktie van start waarin RCD benadrukt hoe aantrekkelijk het kan zijn voor het midden- en kleinbe drijf en accountantskantoren om te kiezen voor PerSal. Aangesloten banken die Per Sal al voeren, ontvangen nade re informatie. Rabobank Sliedrecht orga niseert op zaterdag 18 juni voor de zesde keer het Open luchtvolleybal-kampioenschap. Vorig jaar namen 256 Rabo- bank-teams deel. Dit jaar kunnen het er niet veel meer zijn, want de velden be ginnen aardig vol te raken. Vrij dagavond is er in een grote tent een feest met live-bands. Rond de terreinen kan worden overnacht in eigen tent of ca ravan. Inschrijven kan tot 15 april. In formatie (01840) 15522 (A. Slieker). De meeste van de 1000 be stellers van de - speciaal voor le zers van Raboband gedrukte - Mondriaan-reproductie, hebben hun kunstwerk ondertussen ont- Nummer 5: 18 maart (verschijnt op 6 april) Nummer 6: 12 april (verschijnt op 27 april) Nummer 7: 29 april (verschijnt op 18 mei) Nummer 8: 24 mei (verschijnt 8 juni) vangen. Wie wat later instuurde hoeft zich geen zorgen te ma ken, want er is besloten tot het drukken van een tweede, ande re reproductie. Deze is hopelijk eind maart gereed en zal zo spoedig mogelijk worden verzon den. De tentoonstelling in het Haagse Gemeentemuseum is een groot succes. Al in het eer ste weekend kwamen er 3000 bezoekers. Men is er in Den Haag van overtuigd dat het ma gische getal van 100.000 be zoekers zal worden gehaald.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 2