JL Belangstelling voor Rabobank Huis fondsen door beursval niet verminderd Schadevergoedingsregeling betaal- en Eurocheques NIBUD-brochure over plastic geld Eurocard ook voor medewerkers sooo |S Voorkomen van paspoorten-fraude Raboband BALIENIEUWS 13 De Huisfondsen van de Ra bobank hebben zich in 1987 goed ontwikkeld. De belangstelling van beleg gers is door de beursval van vorig jaar niet verminderd. De groei van het aantal participa ties liet ook na black monday een zelfde tempo zien als daarvoor. Bij het obligatiefonds Rabo bank was dat groeitempo in het laatste kwartaal van 1987 iets lager. Het aantal participa ties in het aandelenfonds nam in 1987 toe van ruim 1,2 mil joen tot ruim 4,4 miljoen. Bij het obligatiefonds steeg dit aantal van bijna 1 miljoen tot ruim 2,2, miljoen. Ook de ver- mogensgroei van beide fond sen was aanzienlijk. Het ver mogen van het aandelenfonds steeg in 1987 van f 66,1 mil joen naarf 174,8 miljoen. Het vermogen van het obligatie fonds nam van f 49,2 miljoen toe tot f 116,4 miljoen. Als gevolg van de scherpe koers dalingen in het laatste kwar taal van 1987, daalde de par- ticipatiewaarde van het aande lenfonds van f 51,93 ultimo 1986 naar f 39,66 ultimo 1987. Op 4 januari 1988 werd door het aandelenfonds f 1,01 net to per participatie uitgekeerd. Bij het obligatiefonds steeg de participatiewaarde van f 49,46 ultimo 1986 naar f 51,84 ulti mo 1987. Het beleggingsresul taat over 1987 bedroeg +6,3%, rekening houdend met de uitkering van begin 1987. Het obligatiefonds deed op 4 januari een uitkering van f 3,02 per participatie. Het jaarverslag van beide fondsen verschijnt begin april. De fraude met cheques en gi robetaalkaarten neemt toe. Daarom hebben de banken be sloten met ingang van 1 mei a.s. de schadevergoedingsre geling aan te passen. Ook de Postbank komt met een aan gepaste regeling. Indien cheques uit de woning worden gestolen, dan zijn maximaal 20 Eurocheques (30 betaalcheques) per gebeurte nis verzekerd. In alle andere gevallen zijn bij verlies en dief stal maximaal 15 Euroche ques (25 betaalcheques) per keer verzekerd. Als cheques én pas beide worden vermist, dan geldt een eigen risico van 10% (bij diefstal uit woning) of 15% (in alle andere gevallen). Bij diefstal van alleen de che ques bedraagt het eigen risico 5%. Afhankelijk van de situatie bedraagt het eigen risico dus 5, 10 of 15% van het schade bedrag met een maximum van respectievelijk f 15,-, f 30,- of f 45,- per Eurocheque (f 5,-, f 10,- of f 15,- per betaaalche- que). Inmiddels hebben de gezamen lijke banken een persbericht gepubliceerd over de inhoud van de nieuwe schaderegeling. Voor 1 mei worden de cliënten van de wijzigingen op de hoogte gesteld. De folders 'Voorwaarden Euro cheques', 'Voorwaarden betaal cheques' en 'Eurocheque-tips' worden aangepast en herdrukt. Plastic geld Onlangs verscheen in de budget-reeks van het NIBUD de brochure 'plastic geld'. 'Na munten en de bankbiljet ten, de cheques en betaal kaarten, en het geld overma ken per bank, is het nu de beurt aan het plastic bank- pasje waarmee men kan beta len en geld opnemen per au tomaat. Op dit moment hebben al meer dan 1 miljoen consu menten de beschikking over een electronisch pasje met een geheim nummer (de pin code)', aldus een persbericht dat de brochure introduceert. Ai eerder was de brochure be schikbaar. Naar aanleiding van het TV- programma 'Voor niks gaat de zon op' over plastic geld, dat in december werd uitgezon den, stelde de NOS kijkers in de gelegenheid een informa tiepakket aan te vragen. Daar in bevond zich onder meer de ze brochure. In het drukwerkje van 8 pagi na's legt het NIBUD uit hoe het nieuwe betalingssysteem werkt, wat de voor- en nadelen zijn, waar je als gebruiker op moet letten. Ook worden tips gegeven over de inpassing van deze manier van betalen in het overzicht van inkomsten en uitgaven van het huishouden. De brochure wordt afgesloten met een samenvattend lijstje van aandachtspunten. 'Plastic geld' is uitgegeven als 'Budgetreeks nr. 1' en kan worden besteld door f 2,50 (inci. porto) over te maken op postbank 368700 van het NIBUD in Den Haag, onder ver melding van de titel. Lï\ K Voor slechts f 22,50 per jaar kunnen medewerkers van de Rabobankorganisatie in het bezit komen van een Eurocard. Dit sterk gereduceerde tarief is slechts 25% van de jaarlijkse bijdrage die cliënten zijn ver schuldigd. Voor een tweede Eu rocard ten laste van dezelfde betaalrekening geldt een tarief van f 45,-. De normen voor het verkrijgen van een 'card' zijn identiek aan die voor cliënten gelden. Als uitgangspunt geldt daarbij onder andere een bruto jaarinkomen van f 40.000,- en hoger. Eurocard stelt medewer kers van de organisatie daar mee in de gelegenheid kennis te maken met deze dienst. Het is immers gemakkelijker om Eu- rocards af te zetten als je er zelf ervaring mee hebt. Naast de vele voordelen die Eu rocard 'world-wide' en dus ook EUROCARD IOC 13 30 EUfil K'li ÉS g<M A BEL TA ''MM T in Nederland biedt, is de kaart door de jongste ontwikkelingen nog aantrekkelijker geworden. Doordat de Eurocard op steeds meer verkooppunten wordt ge accepteerd, in Nederland al op meer dan 17.000 plaatsen, kan het gebruik van cheques worden beperkt. Informatie over het aanvragen van de Eu rocard kan worden ingewonnen bij de eigen bank. Er zijn spe ciale aanvraagformulieren voor personeelsleden van financiële instellingen, het F.l.-formulier Eurocard. Deze formulieren zijn onlangs aan alle banken ver zonden. Extra exemplaren kun nen in Best worden besteld. Het aantal gevallen van fraude met paspoorten neemt toe. Voor uitgeverij Kluwerpers was dit aanleiding een hand boek op de markt te brengen, waarmee paspoorten kunnen worden gecontroleerd. Met be hulp van dit handboek is het mogelijk na te gaan of een reis document echt is. Aan dit los bladige boek, volgens de uitge ver het eerste ter wereld, is vijf jaar gewerkt. De tweedelige los bladige uitgave kost f 650,- en zal regelmatig van supplemen ten worden voorzien.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 13