Klaas Hof gaat voor SSR naar Indonesië Beste SEPR- diploma levert reis naar Verre Oosten op Certificaten systeem-analist/ programmeur uitgereikt Dr. Vlak bij vertrek Koninklijk onderscheiden Fijn dat alles prima geregeld i. 4 Haboband Klaas Hof is al 22 jaar in dienst van de Rabobankorganisatie, de laatste 17 jaar was hij di recteur van de Rabobank Wes tervoort. Op 1 november 1987 trad hij in dienst van Rabobank Nederland. Met vrouw en hond vertrok hij op 9 januari naar In donesië, naar Surabaya op Oost Java om precies te zijn. De afdeling Managementont wikkeling van Rabobank Ne derland heeft hem verzocht daar naar toe te gaan voor de Stichting Steun door Rabo- banken. De Nederlandse over heid heeft een bedrag van f 3,7 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het opzetten van een coöperatieve kredietorga nisatie in de provincie Oost Java. Medewerkers van onze organisatie hebben in Bandung op West Java en in Yogyakarta - ook op Java - al twee van dergelijke projecten opgezet. Indonesië is nog onbekend ge bied voor Klaas Hof. De laatste maanden voor zijn vertrek heeft hij gebruikt om zich te verdiepen in de taal en cultuur van het land waar hij de komende drie jaar zal verblij ven. In het maandblad Rabo bank van december 1987 kunt u meer lezen over de projecten van de SSR in Indonesië. Van de ruim 450 Rabobank- medewerkers die in 1987 deel namen aan de opleiding voor het staatsdiploma reizen (SEPR) slaagde Ellen Meijer van de Rabobank Uithuizer- meeden als beste. Dat werd beloond tijdens de slotpresentatie op Info Reizen op de Eemhof. Uit handen van de heer R. Raadsheer van Sin gapore Airlines ontving zij een cheque voor een reis naar het Verre Oosten. Op de slotdag van de opleiding systeem-analist/programmeur ontvingen elf deelnemers een certificaat uit handen van de heer J.J. Verhaegen, hoofd van het directoraat Systeem ontwikkeling van Rabobank Nederland. De cursisten zijn op 1 september van het vorig jaar in dienst getreden en hebben direct een interne opleiding gevolgd. De vaktechnische en alge meen vormende cursussen werden aangevuld met intro- duktiedagen, presentaties door hoofden van afdelingen en ak- tiviteiten en stages op de toe komstige werkplek in Zeist. De medewerkers komen van het HBO en van universiteiten. Tijdens zijn afscheidsreceptie op 16 december werd dr. G.J. M. Vlak benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uit gereikt door mevrouw A.J. Ie Coultre-Foest, burgemeester van zijn woonplaats Blaricum. De heer Vlak was lid van de Hoofddirectie vanaf de fusie in 1972. Daarnaast was hij als buitengewoon hoogleraar mo netaire theorie en monetaire politiek verbonden aan de Vlaamse Economische Hoge school te Brussel. Dr. Vlak heeft per 1 januari zijn werk zaamheden bij Rabobank Ne derland beëindigd. Hij zal zich in de Verenigde Staten gaan vestigen. Helaas is het mij niet mogelijk u allen persoonlijk te bereiken. Graag wil ik u daarom op deze wijze, mede namens mijn vrouw, hartelijk bedanken voor uw belangstelling bij mijn af scheid als lid van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland en voor uw felicitaties bij gelegenheid van de mij verleende konink lijke onderscheiding. Ik ben u zeer erkentelijk voor uw goede wensen bij mijn vertrek naar de Verenigde Staten en ik wens u een in alle opzichten voorspoedige toekomst toe. G.J.M. Vlak

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 4