Electronisch betalen gesprek van de dag Jubileumcongres Bankgiro- centrale spraakmakend 'Informatie-verwerking levensader modern bankwezen' 'Betalen via de bank: dienstverlening in beweging', dat was het thema van het jubileumcongres van de 20-jarige Bank girocentrale. Verschillende deskundigen belichtten, ieder vanuit een eigen achtergrond, hun visie op de toekomst van het bankieren langs electronische weg. Ook de conse quenties daarvan werden besproken. Opvallende uitspraak van de heer D.M. Westendorp, directeur van de Con sumentenbond, was dat zijn organisatie het in hoofdlijnen eens is met de manier waarop de Rabobank kosten voor het betalingsverkeer in rekening gaat brengen. De Con sumentenbond is voor een systeem waarbij een basis pakket beschikbaar wordt gesteld en daarboven kosten worden doorberekend. Een van de andere inleiders, drs. H.H.F. Wijffels voorzitter van de Hoofddirectie van Rabo bank Nederland, was uiteraard tevreden met deze uit spraak. 10 Raboband In zijn inleiding stelde de heer Wijffels, dat een goed func tionerend betalingsverkeer van vitaal belang is voor een goed functionerende economie. 'Het betalingsverkeer vervult daarin als het ware een openbare nutsfunctie. In dat opzicht kan het betalingsverkeer worden vergeleken met faciliteiten als gas, water, electriciteit, tele foon en openbaar vervoer. Dat zijn allemaal voorzieningen waarvoor de gebruiker betaalt', aldus de heer Wijffels. Dat het betalingsverkeer kennelijk in dat rijtje nog niet thuis hoort is voor een belangrijk deel te wij ten aan het verleden. 'De situ atie is echter niet te vergelijken met die van de zestiger jaren. In Nederland heeft men te lang geaarzeld om via tarieven tot een reële kostprijstoerekening te komen. In de ons omringen de landen is dat wel gebeurd.' De heer Wijffels ontkende dat het betalingsverkeer minder ontwikkeld is dan in het buiten land. 'In Nederland kennen we betaalsystemen, die lange tijd zeer efficiënt hebben gefunc tioneerd. Je moet dan steeds weer kijken wanneer een be staand systeem verantwoord aangepast of vervangen kan worden. Wij zijn nu op zo'n punt beland. Voor de toekomst zal de ontwikkeling van het be talingsverkeer langs twee spo ren lopen. Massaprodukten zullen door kostenbewust ope reren tegen zeer geringe kos ten voor iedereen bereikbaar blijven. Dat betekent efficiency en een zekere soberheid. Het electronisch betalingsverkeer met geldautomaten en termi- Drs. H.H.F. Wijffels: Betalingsver keer vervult als het ware een openbare nutsfunctie. nals bij kassa's in winkels speelt daarin een grote rol. Het tweede spoor draagt de ken merken van maatwerk en informatiediensten. Het gaat daarbij niet zozeer om de transacties zelf, maar meer om ondersteuning bij besluitvor ming van de cliënt en een goede administratieve verwer king.' Het congres maakte in ver schillende opzichten nieuws. Het op handen zijnde akkoord van de banken en de Post bank viel in goede aarde. Daardoor hoeft er in de toe komst bij electronisch betalen in winkels maar één 'gleuf' te worden geïnstalleerd. Daarin kunnen zowel de passen van de banken als van de Post bank worden gestoken. De heer Albert Heijn, president van Ahold, was daar tevreden mee, al trok hij in z'n inleiding fel van leer tegen het volgens hem te lang uitblijven van be slissingen. 'Nu al wordt 30% van onze omzet in de winkels met betaalcheques en girobe taalkaarten betaald. Voor elec tronisch betalen moet er veel meer mogelijk zijn in relatief minder tijd', aldus de heer Heijn. 'En dat er wat te bespa ren valt met electronisch beta len is zeker. Het afhandelen bij de kassa is onze grootste kos tenpost. De betalingshandeling kost ons een half procent van de omzet. De nettowinst is één procent van de omzet.' De heer Heijn deed een beroep op de banken om de consumenten zo snel mogelijk electronisch betalingsverkeer aan te bieden. Niet alleen om dat de klant dat wil, plastic geld wordt steeds populairder, maar ook omdat het veiliger is en omdat het sneller gaat. De wachttijd bij de kassa's kan daardoor korter worden. SP Betalingsverkeer als openbare nutsfunctie 'Banken worden steeds meer bewaarders en verwerkers van informatie over geld in plaats van bewaarders en verwerkers van het geld zelf. Een saldo, een overboeking, het zijn slechts bits en bytes in een in formatie-proces. Informatie verwerking en communicatie zijn dan ook de levensaders van het moderne bankwezen', aldus drs. L.E. Goosman, di recteur Philips International, tij dens het jubileumcongres van de BGC te Amsterdam. Volgens de Philipsdirecteur wachten ons enorme ontwikke lingen. Glasvezels zullen voor voldoende capaciteit van het telefoonnet zorgen. Er komen communicatieterminals om van nieuwe mogelijkheden gebruik te maken. Zo'n terminal zal bestaan uit een telefoonhoorn voor gesprekken, een toetsen bord-beeldscherm-combinatie voor gegevensuitwisseling, een geheugen voor de opslag van veel gebelde telefoonnum mers, mededelingen en voor geprogrammeerde functies. Met een zogenaamde Minitel- terminal kan de cliënt zijn sal do opvragen en overboekingen verrichten. In Frankrijk is dat al mogelijk. Niet alleen banken bieden via Minitel hun diensten aan, ook postorderbedrijven en de telefoondienst zijn via het apparaat bereikbaar. Zo kan de abonnee elektronisch het telefoonboek raadplegen en thuis bestellingen doen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 10