i Rabobank Q Rabobank Q Aantrekkelijk beleggen in het Aandelenfonds Rabobank Aantrekkelijk beleggen in het Obligatiefonds Rabobank meer daar ons land een divi dendvrijstelling kent. Dat wil zeggen dat een divi dend-uitkering van f 1000,- per persoon onbelast is. Dit geldt alleen voor dividend uitgekeerd door Nederland se bedrijven. Spelregels Men kan voor vrijwel elk willekeurig bedrag deelne men aan een van beide fondsen. Op 1 oktober be droeg de dagprijs van een participatie f 50,-. De fond sen zijn volledig giraal. Bij aan- en verkoop wordt een half procent administra tiekosten plus BTW in reke ning gebracht. Bij aankoop van een participatie komt hier nog één procent kapi taalbelasting bij. Mocht een cliënt willen over stappen van het ene fonds naar het andere dan kan dat; hierbij brengt het fonds alleen één procent kapitaal belasting in rekening. Aankoop van participaties kan op twee manieren. De cliënt kan een bedrag opge ven, waarvoor hij participa ties wil aankopen of geeft opdracht voor aankoop van een bepaald aantal partici paties. Op de deelnemersre kening wordt voor de cliënt bijgehouden hoeveel partici paties hij bezit. Na elke wij ziging ontvangt de cliënt een nota/afschrift, waarop - in vier decimalen nauw keurig - precies zijn bezit aan participaties vermeld staat. Een deelnemer kan op elk moment besluiten de parti cipaties weer te verkopen. Omdat de fondsen geen beursnotering hebben vindt aan- en verkoop alleen via de fondsen plaats. De prijs van de participaties kan na tuurlijk van dag tot dag ver schillen. De dagprijs kan de cliënt vinden in de landelijke dagbladen en natuurlijk kan ook de Rabobank hem daar altijd van op de hoogte stel len. De berekening van de dagprijs voor ieder van de fondsen vindt plaats aan het begin van iedere werk dag. Minstens één keer per jaar vindt een uitkering plaats. De cliënt kan, voor hij aan de fondsen deelneemt, op geven of hij het te ontvan gen bedrag uitgekeerd wil hebben of dat hij er liever nieuwe participaties van koopt. Werk aan de winkel De introductie van de Huis fondsen is de eerste tijd hoofdzakelijk gericht op de eigen cliënten van de plaat selijke banken. Er zijn bro chures en affiches beschik baar, die de cliënt op deze nieuwe produkten van onze organisatie attent kunnen maken. Er zal voorlopig nog geen landelijke reclame campagne plaatsvinden. We denken dat de Huisfond sen zeker in een behoefte kunnen voorzien. Vooral de kleine belegger en de begin nende belegger zullen erin geïnteresseerd zijn. Grote beleggers zullen het naar verwachting aantrekkelijk vinden een deel van hun middelen in onze Huisfond sen te beleggen. De eerste reacties zijn goed. Veel plaatselijke banken reageer den al direct na het verschij nen van de broadsheet erg positief. Met de Huisfondsen wordt tegemoet gekomen aan eer vraag die leeft onder de cliënten. De verwachtinger zijn hoog gespannen. We houden u op de hoogte.TMF 4

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 4