Huisfondsen Rabobank De oude sok, het spaarbankboekje, de zilvervloot, de groei-spaarrekening, etc. Mogelijkheden genoeg om geld, dat niet direct nodig is, voor een tijdje weg te zet ten. Veel mensen lieten en laten het bij deze redelijk voor de hand liggende me thoden. Toch blijkt de belangstelling voor andere manieren van geld beleggen toe te nemen. De een koopt obligaties, de an der aandelen. Helaas ontbreekt het de 'kleine belegger' meestal aan voldoende kennis van zaken om dergelijke investe ringen op een verantwoorde wijze te doen. Hierop wordt door veel financiële instellingen al een tijdje ingespeeld. Ban ken, beleggingsmaatschappijen, verzeke raars, zij nemen de taak van de belegger over. Ook bij de Rabobank was er behoefte aan om kleine be leggers, die 'wat in effecten willen gaan doen', nog beter van dienst te kunnen zijn. Om die reden heeft de Ra bobank per 1 oktober twee Huisfondsen geïntrodu ceerd, een Aandelenfonds sn een Obligatiefonds. Over transacties op de beurs moet provisie worden betaald. Voor de kleine be legger kan dit een belemme ring zijn. De opbrengst van beleggingen moet redelijk hoog zijn wil men de provi sies terug verdienen. De Huisfondsen van de Rabo bank houden dit soort kosten bewust laag, zodat de fondsen ook voor de klei ne en beginnende effecten cliënt interessant zijn. Van zelfsprekend wordt ook be langstelling van middel grote en grote beleggers verwacht. Voor hen kunnen onze Huisfondsen een soli de basis zijn in hun effec tenportefeuille. Twee fondsen De Rabobank wil haar cliën ten helpen om op een zo verantwoord mogelijke wij ze een financiële reserve op te bouwen. Vandaar dat men is overgegaan tot de oprichting van de twee Huisfondsen. Het voordeel van deze twee beleggings fondsen is dat een cliënt er al met relatief kleine bedra gen in kan deelnemen en dat de kosten veel lager zijn dan wanneer hij een eigen portefeuille zou beheren. Een ander voordeel is dat de belegger zelf niet op de hoogte hoeft te zijn van al lerlei monetaire, economi sche en politieke ontwikke lingen. Door deel te nemen in de nieuwe Huisfondsen geeft de belegger het be heer van zijn geld uit han den aan de beleggingsspe cialisten van de Rabobank. Het Obligatiefonds Rabobank Het Obligatiefonds belegt - het woord zegt het al - in obligaties. Ook wordt be legd in onderhandse lenin gen genoteerd in guldens. Het doel van het fonds is vooral het behalen van een hoog en stabiel rendement. Dit fonds is dus ideaal voor iedereen, die wil bouwen aan financiële zekerheid. Het fonds zorgt voor alles, de verzilvering van de cou pons, de herbelegging van door uitloting vrijgekomen bedragen etc. Het komt dan dus niet meer voor dat cliënten met een stapel cou pons aan de balie komen en verbaasd vernemen dat een bepaalde obligatie al een paar jaar eerder is uit geloot Het Aandelenfonds Rabobank Dit fonds belegt het geld dat de cliënten beschikbaar stellen in aandelen. Hieraan zijn meer risico's verbonden dan aan obligaties. De koers van de aandelen is afhanke lijk van een aantal onzekere factoren, waaronder de situ atie op de effectenbeurs en de gang van zaken bij een bedrijf. Maakt een bedrijf veel winst, dan wordt er veel dividend uitgekeerd, maakt een bedrijf weinig winst, dan is het dividend ook laag. De kans op een hoog rendement is dus on zekerder dan bij het Obliga tiefonds. Van het ene jaar zal het rendement hoger zijn dan van het andere. Veel cliënten zullen echter bereid zijn dit risico te nemen, te 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 3