Raboband Nr. 14 - 15 oktober 1986 Redersvereniging Rabo 'Mijn belangrijkste taak is de omstandigheden te scheppen, waarin het werk gedaan kan worden. Het op gang helpen van processen en de context, het onderling verband daarvan, helder te maken. Daar ligt voor mij de kern van mijn werk. Zo ein digt een interview met de nieuwe voorzitter van de hoofddirectie, drs. H. Wijf fels, in het onlangs versche nen septembernummer van ons maandblad. Naast dit zeer belangwekkende arti kel geeft dit nummer in een drietal boeiende artikelen achtergrondinformatie over de belangrijkste landen van ASEAN, het economisch, sociaal en cultureel samen werkingsverband van een aantal staten in het Verre Oosten. Ledenvoorlichting, -betrok kenheid en -zeggenschap is een bijdrage waarin aan dacht wordt gevraagd voor de unieke structuur van on ze organisatie. In Nieuw structuurbeleid opnieuw in formatie over de stand van zaken met betrekking tot de regelgeving over de verhou ding tussen bank- en verze keringswezen. De kredietverlening in de verschillende sectoren van de landbouw wordt ge schetst in een bijdrage van uit Bedrijfstakonderzoek. Over risico's in de land bouw, vooral van natuurlijke aard, schrijft de landbouw- commentator. In de WOB- rubriek vooral aandacht voor het regeerakkoord en de halfjaarresultaten bij de Nederlandse banken. De heer J. van Rijn R.A. nieu we directeur van Rabobank Nederland, stelt zich aan de lezers voor in een geschre ven zelfportret. Naast de verdere vaste rubrieken is er ten slotte Cas Sier die ook in zijn vakantie werd gecon fronteerd met de Rabo bank. KdM Redactie: Karei de Mol, Thea Mutsaers-Fibbe, tel. (030) 90 28 11 Abonnementsadministratie: tel. (030) 90 28 51 Redactieraad: mr. Jan Haverkamp (Rabobank Nederland, voorzitter), Wil Botting (Vlissingen), Gerard de Koek (Rabo bank Nederland), Henny Krist (Dalen Coevorden). mr. Ge rard Meijs (Rabobank Nederland). Jos. Paulussen (Merkel beek), Stan Polman (Utrecht), Angelique van Poppelen (Rabobank Nederland), Lute Spandaw (Leeuwarden), Carla Steenbergen (Losser), Dirk Verouden (Krimpen a/d Lek), Greetje Visser Ritskes (Norg). Ger Wijbrandts (Enkhuizen). Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, UCB 552 Vormgeving en druk: Hoonte Holland, Utrecht Een groep personeelsleden van de Rabobank Genemui- den kocht in augustus 15 scheepsmodellen. De mo dellen stonden op een ten toonstelling ter gelegenheid van de heropening van het bankkantoor. De medewer kers raakten er erg aan ge hecht en bedachten dat het aardig zou zijn de modellen permanent op de bank te laten staan. Zo kwam men tot de oprichting van de 'Re dersvereniging Rabo', die een renteloze lening van f 6000,- kon afsluiten om de aankoop te financieren. De collectie bevat onder meer een schouw, een schoener en een vikingschip, maar ook een patrouilleboot van de politie en een zeesleper van Smit Rotterdam. Wie de collectie met eigen ogen wil aanschouwen of informatie wil, kan terecht bij de Rabo bank Genemuiden. De Hond Juno uit het hartje van Twente, zag z'n baas hard werken voor z'n cente. Naar de bank, oh wat riskant, beter in mijn bek, dan in jouw hand. Informeer ik gelijk even naar de rente. 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 2