Fiscale bijtelling in verband met rentevoordeel vervalt! Cursus Statistiek Eerste Rabobank-tafeltennistoernooi Veel medewerkers komen op hun salarisafrekening se dert vele jaren de omschrij ving 'fiscale bijtelling i.v.m. rentevoordeel hypotheek' en/of 'fiscale bijtelling i.v.m. rentevoordeel overige le ning' tegen. Het achter deze omschrijvingen vermelde bedrag verhoogt het belast bare loon. Volgens de 'Wet op de Loonbelasting' moet als be lastbaar loon worden be schouwd 'al het voordeel dat uit de dienstbetrekking wordt genoten'. Hierop zijn wel enige uitzonderingen van toepassing, zoals grati ficaties bij bepaalde gele genheden. Het verstrekken van een personeelslening tegen een lagere rente dan de rente die aan cliënten in rekening wordt gebracht, betekent voor de medewerker een voordeel uit de dienstbe trekking. Vandaar de ver plichting tot de fiscale bijtel lingen. Anderzijds kan het bijgetel de rentevoordeel bij de aan gifte voor de Inkomstenbe lasting samen met de be taalde rente worden afge trokken. De fiscale bijtelling heeft hierdoor nauwelijks in houdelijke betekenis. Per saldo blijft de belastinghef fing ook bij het achterwege laten van de fiscale bijtelling van het rentevoordeel in vrij wel alle gevallen gelijk. Het resultaat van de fiscale bij telling is uiteindelijk alleen een arbeidsintensieve admi nistratieve procedure. Hier aan komt per 1 januari 1987 gelukkig een einde. Na her haalde verzoeken heeft het Ministerie van Financiën nu eindelijk beslist om de ver plichting tot de fiscale bijtel ling van rentevoordelen per 1 januari 1987 op te heffen. Medewerkers die een be schikking aanvragen voor vermindering van loonbe lasting dienen bij de aan vraag voor 1987 met deze wijziging rekening te hou den. Door het vervallen van de fiscale bijtelling i.v.m. het rentevoordeel zal de rente aftrekpost beperkt blijven tot de betaalde rente. Tot nog toe was ook de fiscale bijtelling i.v.m. het rente voordeel als betaalde rente aftrekbaar. Met nadruk wijzen wij op het nadeel dat voor de me dewerker kan ontstaan bij het aanvragen van een te hoge beschikking. Als de in houding van premie AOW/ AWW hierdoor te laag blijkt te zijn geweest (de beschik king voor vermindering geldt ook voor deze inhou ding), zal een premieaanslag voor de te weinig ingehou den premie volgen. De me dewerker wordt dan niet al leen aangeslagen voor de premie AOW/AWW, maar ook voor AKW-, AWBZ- en AAW-premie. Deze laatste drie premies komen anders voor rekening van de werkgever. Het is dus zaak om bij het aanvragen van een beschik king de aftrekposten zeker niet te hoog te schatten. Als in de loop van het jaar blijkt, dat de schatting niet juist was (b.v. als gevolg van wij zigingen) kan een nieuwe beschikking worden aange vraagd bij de belasting dienst. W. Hurkmans, CSPA Teleac start op 21 oktober met de cursus Statistiek. In de cursus komen alle facet ten van de statistiek aan de orde. Naast de basisbegrip pen wordt aandacht ge schonken aan het verzame len en structureren van ge gevens, kansberekening, het interpreteren van steek- proefgegevens naar popula ties en een aantal technie ken op het terrein van toet sen en schatten. In alle les sen wordt aandacht ge schonken aan de mogelijk heden van het gebruik van de personal computer bij het uitvoeren van statisti sche analyses. Het bijbeho rende cursusboek bevat zelfs een bijlage waarin de mogelijkheden van de meest populaire software pakketten op het gebied van statistiek met elkaar wor den vergeleken. Het belooft een pittige cur sus te worden. Uit een proef is gebleken dat het noodza kelijk is om wiskunde-voor- kennis te hebben op ten minste HAVO-eindexamen- niveau. De cursisten uit de proefgroep hadden per week zo'n 5 a 10 uur nodig voor voorbereiden en huis werk maken. Aan de cursus is - indien gewenst - de mogelijkheid van huiswerkcorrectie ver bonden. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat speciaal voor deze cur sus is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Statistiek. Zonder huis werkcorrectie kost het cur susboek f 135,- (pakket A), met huiswerkcorrectie f 205,- (pakket B). U kunt het cursusboek bestellen door het gewenste bedrag over te maken op postgiro 544232 t.n.v. Teleac Utrecht, onder vermelding van 'Statistiek'. TMF John Kamphorst en Peter Bouwman van de Rabobank Nijkerk organiseerden op 6 september het eerste Rabo bank-tafeltennistoernooi. Deelname was dit keer be perkt tot banken uit Mid den-Nederland. Er waren 68 deelnemers, verdeeld over 17 teams. Er werd uitste kend gespeeld. De spannen de finale ging tussen Nieu- wegein en Nijkerk 1. De Nij- kerkers wonnen met 5-3, zodat de fraaie wisselbeker in Nijkerk bleef. Men overweegt om volgend jaar een groter toernooi te organiseren. Wie meer wil weten of suggesties heeft kan contact opnemen met John of Peter in Nijkerk. 14

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 14