ten, studieleningen, vastge lopen debetstanden op par ticuliere betaalrekeningen, postorderkredieten, credit cards (behalve de Eurocard) en klantenpassen. Niet geregistreerd worden kredieten boven een be paald bedrag en kredieten met een looptijd korter dan drie maanden. Vraagt een deelnemer gege vens van een cliënt op - meestal n.a.v. een aanvraag voor een consumptieve le ning - dan moet dat heel secuur gebeuren. Gezocht wordt op geboortedatum en achternaam. Voldoet slechts één persoon aan het zoek- gegeven (achternaam ge boortedatum) dan ontvangt de deelnemer de kredietge gevens van deze persoon. Als de bank gegevens van ene heer Kredietnemer wil hebben geboren op 1 april 1935, dan zal er in het bestand waarschijnlijk maar één persoon met die naam en geboortedatum voorko men. Zijn echter de gege vens nodig van ene Jansen dan zullen er op een bepaal de geboortedatum wel meerdere mensen met die naam geregistreerd staan. De bank ontvangt dan een lijst met adressen van alle Jansens die op die dag ge boren zijn. Heeft de bank de goede Jansen gevonden, dan moet een vervolgtoet- sing worden verricht en ont vangt men de gevraagde gegevens van deze Jansen. De deelnemer moet dan ver volgens controleren of de voorletters en het adres kloppen, m.a.w. of de toege zonden gegevens wel be trekking hebben op de cliënt. Het BKR kan en mag fat niet beoordelen omdat slechts op achternaam en geboortedatum is getoetst. De beoordeling wordt be wust overgelaten aan de oetsende deelnemer. Bij dubbele namen, buiten- andse namen en/of ondui delijke geboortedatum is het mogelijk te toetsen op post code. De bank ontvangt dan een overzicht van alle gere gistreerde kredietnemers op een bepaald adres. Indien de bewuste persoon op het overzicht genoemd wordt, kan er een vervolg-toetsing worden gedaan, zodat de gewenste gegevens bekend worden. Ook toetsing van gehuwde vrouwen stuit soms op pro blemen. De ene bank re gistreert op meisjesnaam, de ander op mansnaam. Ook hier kan een postcode toetsing of toetsing op bei de namen de gevraagde ge gevens, die nodig zijn voor beoordeling van de aan vraag voor een consumptie ve lening, naar boven halen. Het aantal toetsingen - schriftelijk, telefonisch, per telex of op tape - neemt jaar op jaar toe. In 1981 2,7 miljoen toetsingen, in 1982 2,9 miljoen, in 1983 3,3 mil joen en in 1984 3,5 miljoen. In 1985 voerde het BKR in Tiel meer dan 4,2 miljoen toetsingen uit. Ook voor 1986 wordt weer een sterke groei verwacht. Privacy Grondregel van het BKR is dat kredietnemers recht hebben op bescherming van hun persoonlijke levens sfeer. Daarom beperkt re gistratie zich tot gegevens die nodig zijn voor controle van de informatie die een kredietnemer verstrekt als hij een nieuwe lening aan vraagt. Het BKR-bestand bevat alleen financiële ge gevens over kredieten en kredietfaciliteiten. De totale schuldpositie van een kre dietnemer wordt niet vast gelegd, ook inkomen, werk gever, politieke gezindheid of iets dergelijks wordt niet geregistreerd. De gegevens van het BKR worden uitslui tend verstrekt aan aan gesloten instellingen. Aan anderen wordt géén infor matie gegeven, zelfs niet voor statistisch weten schappelijk onderzoek. Bij het opvragen van gege vens zijn vergaande maatre gelen getroffen om geheim houding tegenover derden te waarborgen. Steeds als gegevens worden opge vraagd, moeten de deelne mers zich 'legitimeren' met wisselende deelnemers nummers en codes. De medewerkers van het BKR hebben een bepaalde deeltaak. Alleen binnen een beperkt gebied worden zij gemachtigd informatie uit het gegevensbestand op te vragen. De bij het BKR geregistreer de gegevens zijn een be langrijk hulpmiddel bij de beoordeling van een aan vraag voor een krediet. Het BKR vindt het daarom van zelfsprekend dat iedereen er recht op heeft te weten wel ke gegevens van hem/haar zelf zijn geregistreerd, leder een kan deze informatie schriftelijk opvragen via een bij de deelnemers (dus ook bij alle Rabobanken) ver krijgbaar aanvraagformulier. Iemand die zijn persoonlijke gegevens bij het BKR wel eens wil inzien kan bij elke deelnemer terecht. Het is dus niet nodig naar de eigen bank te gaan. Elke deelne mende instelling is tot me dewerking verplicht. Na tuurlijk moet men zich vol doende kunnen legitimeren, zodat echt alleen de eigen gegevens opgevraagd kun nen worden. De kosten zijn f 10,De deelnemer zendt het formulier naar het BKR en deze stuurt de opgave van de geregistreerde gege vens rechtstreeks per aan getekende brief naar de aanvrager. Blijken een of meer gege vens niet te kloppen, dan heeft de aanvrager recht op correctie. Daarvoor moet men contact opnemen met de instelling die de betref fende gegevens heeft laten registreren. Na correctie ontvangt men opnieuw per aangetekende post een op gave van de geregistreerde gegevens. De gemaakte kosten voor het inzien van de gegevens worden in zo'n geval geretourneerd. Het aantal inzages door par ticulieren is laag. Zo'n 5000 per jaar. Er zijn ongeveer 3500 deelnemers. Het zal dus slechts één of twee maal per jaar voorkomen dat iemand bij uw bank komt met de vraag om hulp bij het verkrijgen van de ge registreerde BKR-gegevens. Ondergetekende heeft het geprobeerd. De baliemede werker moest even denken, maar de formulieren waren in voorraad, dus geen pro bleem. Na een week werd de informatie thuisgestuurd. En het klopte! TMF rC k U£L ~~~T~IkÏÉn"T *stand ^SCH lossing 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 13