BKR Stichting Bureau Kredietregistratie r w I V Vi i rVtVr' Toetsing per brief Rood staan, schulden maken, meer schulden maken, niet meer op tijd aan je afbetalingsverplichtingen kunnen vol doen. Het komt regelmatig voor. Een der gelijke situatie is heel vervelend voor de cliënt, die het ene gat met het andere moet dichten. Net zo vervelend is zo'n si tuatie echter voor de instelling die de cliënt geld heeft geleend. Wat doet het BKR? t i i itii £9 m Ft Geen van beide partijen is erbij gebaat dat er te veel geld wordt geleend. De kre dietnemer kan in onafzien bare financiële ellende te recht komen en de krediet gever kan grote risico's lo pen. Het is voor beide partij en belangrijk te weten hoe ver men kan gaan. Vandaar dat bij het beoordelen van een kredietaanvraag de ver plichtingen die een cliënt al heeft of heeft gehad goed moeten worden bekeker - De kredietgever, bijvoor beeld een bank, vraagt de cliënt, die voor een lening komt, natuurlijk wat voor schulden hij al heeft. De cliënt zal deze vraag over het algemeen naar eer en geweten beantwoorden. Maar er is voor de bank ook een andere uitstekende me thode om vast te stellen welke financiële verplichtin gen de cliënt al eerder is aangegaan: het Bureau Kre dietregistratie. In de zestiger jaren ontstond de 'Wet Afbetaling', die voorschreef dat 'bij ver strekking van middelen de nodige zorgvuldigheid in acht diende te worden ge nomen'. Zonder centrale re gistratie van kredieten zou dit moeilijk te realiseren zijn. Na een studie van vierenhalf jaar werd dan ook in 1965 het BKR opgericht. Belangrijkste doel van het BKR is het tegengaan van overkreditering. Het BKR re gistreert objectief en onder geheimhouding gegevens over natuurlijke personen die een krediet of kredietfa ciliteiten hebben gekregen van aangesloten instellin gen. Tot de aangesloten in stellingen (de 'deelnemers') behoren onder andere ban ken, financieringsmaat schappijen, postorderbedrij ven, creditcard-organisaties en grootwinkelbedrijven. Zij geven aan het BKR de vol gende gegevens door: - naam, adres en geboorte datum van een kre dietnemer; - de kredietvorm; - de verstrekte kredietbe dragen met de looptijd; - eventuele onregelmatig heden in de aflossing; - de afloopdatum van de kredieten. Alle mogelijke vormen van krediet worden gere gistreerd. Op deze manier krijgt men een goed over zicht van het aantal en de soort kredieten, die iemand heeft. Men registreert bij voorbeeld: persoonlijke le ningen, doorlopende kredie- 8.30.00 9.30.00 13.00.00 16.30.00 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 12