[Mwikimfk Ë3 ROOD ROOD ORANJE Het zal wel niet anders kunnen, maar we hebben ons bij de volgende zin toch zelf ook even op het moede hoofd gecrabd cretiseren en ook uitvoeren. Behalve leden van de drie werkgroepen zullen af en toe ook gastdocenten wor den ingeschakeld voor be paalde specialistische on derwerpen. Zij gaan dus fei telijk voor de klas staan om de praktijk over te dragen. De hierbij aanwezige HEAO- docenten luisteren mee en leren er ook van. Het gaat hier om een niet geringe inspanning. Alleen het vak bankleer al omvat twee uur per week gedurende de laatste twee HEAO-studiejaren. Ook de voorbereiding van het les materiaal kost tijd. Gelukkig is afgesproken dat het cur susmateriaal van alle ban ken en van het NIBE 'ver knipt' mag worden om tot goede programma's te ko men. Natuurlijk zal men nog wel met kinderziektes te maken krijgen, maar via evalueren en bijstellen valt daar genoeg aan te doen. Het belangrijkste is, dat er een concreet begin is ge maakt met het dichten van de kloof tussen bank- en verzekeringswezen en het economisch-administratief onderwijs op HBO-niveau. Uit allerlei onderzoeksgege vens blijkt dat juist op dit ni veau gebrek aan goed opge leide mensen bestaat. Zelfs bij de huidige werkloosheid wordt vaak vruchteloos geadverteerd en staan vaca tures langer open dan wen selijk is. Daarom is het van groot belang dat dit HEAO- project slaagt en dat er ook in andere delen van het land mee wordt gestart. Om dit te verwezelijken is een coördinatiegroep opge richt, waarin naast de Rabo bank ook AMRO, ABN en NMB zitting hebben. Deze drie banken hebben name lijk reeds toegezegd de in voering van de studie bank en verzekeringswezen op andere HEAO's te willen be geleiden. Over het verdere verloop valt thans nog niet veel te zeggen, we wachten af. Drs. J. G. L. Thijssen Opleidingen Het is heel eenvoudig. Je loopt gewoon de gele gangen af, totdat het je groen voor de ogen wordt. Dan ben je in blauw! een m8erh„„,dige CRAB,ela,ie en een eenhoofdige verzekeringle^8" b'iV°°rbeeld Trouwens de volgende zinsnede uit dezelfde circulaire liegt er ook niet om De rubriek "geslachtscode oud" is uitsluitend gevuld in de situatie dat "beroepscode nieuw" zegt dat de cliënt zakelijk is en de "geslachtscode oud" zegt dat de cliënt particulier is of omgekeerd. Dit van oorsprong Oosterse spel genaamd TANGRAM wordt u aangeboden door de Rabobank Hiermede willen wij ons genoegen en onze betrokkenheid illustreren bij het zaken doen in het Verre Oosten. Onze recent geopende vestigingen in Bangkok, Djakarta en Singapore bevestigen dit. Met Tangram schijnt van alles mogelijk te zijn en verandert zelfs Hongkong Altijd over mijn rug lollig zijn, dat gaat me wei hard vervelen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 11