I Studie bank- en verzekeringswezen binnen HEAO Dit studiejaar, 1986-1987, wordt bij de economisch-juridische afdeling van de HEAO in Eindhoven gestart met een spe cialisatie bank- en verzekeringswezen. Het gaat om een experiment, waarin on derwijs en bedrijfsleven intensief samen werken bij de opzet en uitvoering van drie programma-onderdelen: bankleer, verze- keringsleer en bedrijfskunde gericht op de dienstverlenende sector. Vanuit Rabobank Nederland en Interpolis wordt directe ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van pro gramma's en het geven van onderwijs. Dit voorbeeld zal - zo is het plan - in de ko mende jaren door HEAO's elders worden nagevolgd, waarbij men ondersteund zal worden door andere banken en verzekerings maatschappijen. Het gaat dus niet om een specifiek regionaal Rabobankproject. Het is een stap op weg naar een betere afstemming tus sen onderwijs en bedrijfs leven. Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven Het is al weer enkele jaren geleden dat de commissie Wagner constateerde dat er dringend iets moest worden gedaan aan de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven. Veel Nederlanders volgen al gemeen voortgezet onder wijs als laatste voorberei ding voor de overstap naar een beroepsloopbaan. Voor een deel is dat een mentali teitskwestie, omdat het be roepsonderwijs in ons land in de ogen van velen een la gere status heeft. Ander zijds sluit het basisniveau van het beroepsonderwijs in het algemeen slecht aan bij de vraag van het bedrijfsle ven. Sinds het tweede rap port van de Commissie Wagner in 1983, is veel gesproken over de slechte aansluiting van de kennis die schoolverlaters uit het beroepsonderwijs hebben met de kennis die door ar beidsorganisaties wordt ge wenst. Deze tekortkomin gen doen de vraag naar be roepsopleidingen toene men. Hoe groter de hiaten zijn, hoe meer bedrijven zul len investeren in opleidings activiteiten. Het feit dat in ons land - in verhouding tot andere EEG- landen nogal veel werk nemers een aanvullende opleiding volgen, kan niet helemaal worden verklaard vanuit de studiezin van ons volk. Vaak konden de interne be drijfsopleidingen hun werk niet aan. Zo ontstond er een gigantische markt voor par ticuliere opleidingsinstitu ten, die op commerciële ba sis opleidingen voor bedrij ven verzorgen. Het Ministerie van Onder wijs en Wetenschappen heeft de beroepseducatie van volwassenen tot een van de speerpunten van het beleid gemaakt. In deze tijd, waarin beroepskwalificaties snel veranderen, zal nie mand meer in één keer voor de rest van zijn leven een beroep leren. Echter, een systeem van volwassenedu catie mag nooit de plaats in nemen van de oorspronkelij ke basisopleidingen. Beroepsonderwijs en bankbedrijf Voor wat het bankbedrijf betreft, kunnen we spreken van specifieke problemen bij de aansluiting beroeps onderwijs en bedrijfsleven, die anders liggen dan bij voorbeeld in de agrarische of de technische sector. Het beroepsonderwijs in de economisch-administratieve sector bestond tot voor kort in het geheel niet. Pas in 1968 werd hiermee, in het kader van de Mamoetwet, gestart. De eerste afgestu deerden stammen dus pas uit de eerste helft van de ze ventiger jaren. Naast deze succesvolle opleidingen bleek meer gerichte kennis voor beroepen binnen het bankbedrijf toch noodzake lijk. Een groot aantal werk nemers in het bankwezen volgt in de eerste jaren van hun beroep een cursus (of meerdere) bij het Neder lands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE). Jaarlijks staan mo menteel zo'n 18.000 cur sisten bij het NIBE inge schreven. Medewerkers voor de klas De totale opzet van het experiment met HEAO bank- en verzekeringswezen wordt door de banken meestal aangeduid als 'het HEAO-project'. Ter voorbe reiding werden drie werk groepen gevormd: - de werkgroep bankleer, waarin zitting hebben de heer J. Booms van het di rectoraat particulieren en de heren M. Franke en G. Muffels, allen van Rabo bank Nederland; - de werkgroep verzeke- ringsleer, bemand door de heer J. Jooren, hoofd afdeling commerciële op leidingen bij Interpolis en zijn medewerker de heer F. Seelen; - de werkgroep bedrijfs kunde, geleid door ir. E. van Dam van het directo raat bedrijfsvoering aan gesloten banken en coör dinatie regio's van Rabo bank Nederland, bij gestaan door medewer kers van zijn directoraat. Het unieke van dit HEAO- project is, dat mensen van uit het bedrijfsleven het lesprogramma helpen con 10

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 10