Software: wat mag wel en wat mag niet? De laatste tijd staat software regelmatig in de belangstelling van publiek en pers. We zien en lezen nogal eens van invallen van politie en marechaussee, van het in- beslagnemen van min of meer grote hoe- veelheden computerbanden en zelfs van -ontslagen op staande voet. naar de centrale verwer kingseenheid als andersom wordt informatie uitge wisseld. Tandem-apparatuur Voor de verwerking van on der andere Telegiro-op- drachten wordt gebruik ge maakt van een Tandem computer. Van deze compu ter zijn alle onderdelen dub bel uitgevoerd, zodat in ge val van storing de computer blijft doorwerken. Terwijl de onderhoudstechnicus bezig is met de reparatie van het defecte onderdeel neemt de rest van de computer het werk over. Hierdoor is voor de gebruikers de verwerking van hun opdrachten gega randeerd. Dit is met name van belang omdat veel Telegiro-opdrachten binnen een bepaalde tijd, namelijk voor de verevening, moeten worden afgehandeld. De Tandem-computer wordt ook gebruikt voor de geld automaten en MIRA, het viewdatasysteem voor de Rabobankorganisatie. Naast dit stukje computer theorie geven we op de pa gina's hiervoor aan de hand van de dagindeling van het computercentrum een in druk hoe het er daar aan toegaat op een normale doordeweekse dag. W. van Dijk, Systeembeheer en Cliëntenservice en H. J. M. Ruurda, Voorlich ting Informatica Ook binnen de Rabobankor ganisatie worden steeds grotere hoeveelheden soft ware gebruikt, en dat was - samen met al die ge ruchtmakende berichten - voor de redactie aanleiding om eens na te gaan hoe het daarmee is gesteld. Met an dere woorden: wat mag nu wel en niet met software? Tot software worden docu mentatie, computerbanden, cassettes en diskettes met programmatuur gerekend. De software die in onze or- ganisatie wordt gebruikt is - evenals bij veel andere bedrijven en instellingen - afkomstig van leveranciers. Zij hebben daarvoor re search gepleegd, zij hebben de programma's ontworpen en samengesteld, en dus is het logisch dat het auteurs recht daarvan bij hen be rust. Afnemers - zoals de Rabobank - betalen aan de leverancier voor dat speciale programma en die afgeme ten hoeveelheid van dat pro gramma, een vergoeding, ook wel licentie genaamd. Het auteursrecht blijft bij de leverancier. Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. Deze wet geeft regels die de leveran cier beschermen tegen mis bruik van het geleverde ma teriaal. Daarenboven is meestal nog een extra be scherming tegen misbruik ingebouwd in de overeen komsten, die door Rabo bank Nederland met die le veranciers worden gesloten. Uitgangspunt is daarbij dat het materiaal alleen en uit sluitend is bestemd voor ei gen gebruik door en binnen de bank. Er mogen alleen kopieën van de software worden gemaakt om het ori ginele materiaal te bescher men tegen vernietiging of verminking. Ook voor die kopieën geldt dat zij alleen door en binnen de bank mo gen worden gebruikt. Som mige leveranciers verbieden echter zelfs het kopiëren van software voor eigen ge bruik door de bank. Alleen al uit deze omschrij ving blijkt dat het niet is toe gestaan om software te ko piëren voor privégebruik. Ook kopiëren t.b.v. de bank kan dus aan beperkingen onderworpen zijn door de leverancier. Als dat toch wordt gedaan, kan dat én voor de Rabobankorganisa tie én voor de betrokken medewerker een paar ui terst vervelende gevolgen hebben. Als een personeelslid over gaat tot het kopiëren van software, overtreedt hij of zij daarmee de Auteurswet, en dat is wat men noemt een strafbaar feit: wie een wet overtreedt kan daarvoor worden gestraft. Een tweede negatief gevolg is het feit dat de leverancier kan aantonen dat Rabobank Nederland of de aangeslo ten bank de tussen hen bestaande overeenkomst niet heeft nageleefd. De le verancier kan daarvoor een schadeclaim indienen, en het gaat daarbij meestal om vrij aanzienlijke bedragen. Het is in zo'n geval bepaald niet ondenkbaar dat de Ra bobank zal proberen die boete te verhalen op degene die zich aan het al dan niet voor privégebruik - kopiëren heeft schuldig ge maakt. Een derde negatief gevolg kan zijn dat de leverancier de Rabobank verbiedt voor taan 'zijn' software te ge bruiken, en dat kan voor on ze organisatie uiterst nade lig zijn. Tenslotte is het duidelijk dat het ontdekken van kopiëren van software voor privége bruik tot grote negatieve pu bliciteit voor de Rabobank kan leiden. We hopen met dit artikel duidelijk te hebben gemaakt wat nu eigenlijk wel, maar vooral wat nu eigenlijk niet mag met software

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 6