16.00 uur Aanmaken historische bufferregels. Voorbereiden avond- en nachtverwerking. Tape-transport-registratie (cassettes en magneetbanden). 18.00 uur Start van de verwerking van de mutaties van de aangeslo ten banken. In principe is uitgegaan van verwerking van de rekening-courant per aangesloten bank. In de praktijk wordt een groep banken verwerkt (een autoroute). Het proces van verwerking per route is als volgt: - inlezen van de mutaties afkomstig van de banken; - voorcontrole op validiteit, bijvoegen overige mutaties (Bankgirocentrale, APO's enz.), bijzoeken omschrijvingen (o.a. naam tegenrekeningen) en sorteren op bankreke ningnummervolgorde; - verwerken CRAB-mutaties; - muteren op de rekening-courantrekeningen, waarbij de output (lijsten, rekeningafschriften, overboekingen naar BGC, enz.) op schijven wordt vastgelegd; - afdrukken van rekeningafschriften en overzichten; Opstarten Spaarbank- en Leningensysteem (verwerking om ca. 04.00 uur gereed). Printen loopt door tot na 08.00 uur 's morgens. 01.00 uur Opstarten Eigen Rekeningen-systeem (loopt door tot ca. 04.00 uur). 04.00 uur Laatste printwerk rekening-courant gaat naar postkamer voor verzendgereed maken. - aanmaken van magneetbanden ten behoeve van micro fiches; - aanmaken van fiatteringsdiskettes; - controle op juistheid en volledigheid. 22.00 uur CRAB-verwerking gereed. Laatste BCG-tapes worden ingelezen. 24.00 uur Aanmaken COM-fiches. steem (dus zowel de centra le verwerkingseenheid als de in- en uitvoerapparatuur) en bewaken de produktie- voortgang. Hierbij worden deze operators bijgestaan door een speciaal monitor programma. Bij stroomuitval schakelt een eigen energiestation zonder onderbreking over op energie-levering. Uit vei ligheidsoverwegingen is de computerzaal alleen toegan kelijk voor bedienend per soneel. Uitvoerapparatuur De resultaten van de ver werking worden zichtbaar gemaakt met behulp van uitvoerapparaten: printers (papier) en COM-apparatuur (voor het aanmaken van mi crofiches). Voor het afdrukken van ge gevens op rekeningafschrif ten of overzichten, zoals fiatteringslijsten zijn super snelle afdrukeenheden op gesteld, die tot 20.000 re- HP1IW =":55S Gehele nacht Na verwerking worden steeds back-ups gemaakt op casset te (i.p.v. magneetschijven). 04.30 uur BGC-tapes (de tapes die wij naar de BGC sturen) naar post verwerking. gels per minuut verwerken. Tenslotte worden magneet banden aangemaakt voor het aanleveren van onder andere: - concernopdrachten naar het computercentrum te Eindhoven, respectieve lijk Zeist; - giro-opdrachten naar de Bankgirocentrale; - bestellingen voor betaal- en eurocheques, die wor den vervaardigd door drukkerij Joh. Enschedé. Data-communicatie apparatuur Voor de verbindingen met de beeldschermen en termi nals in de Rabobankorgani- satie komen de telefoon-, Datanet I- en Telex-lijnen in een afzonderlijke ruimte bin nen, waarbij apparatuur de verbinding met de centrale verwerkingseenheid tot stand brengt. Zowel van de beeldschermen en terminals 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 5