Een dagje computercentrum Invoer van gegevens De invoer (of input) van de aangesloten banken wordt zoals gezegd op diskettes aangeleverd. Behalve op diskettes kan input ook aan geleverd worden op mag neetbanden (tapes). Deze magneetbanden komen vooral van de andere bank- organisaties. Met ABN, AMRO, de Bondsspaarban ken en Postbank vinden over en weer overboekingen plaats. In Amsterdam en Leusden worden door de Bankgirocentrale al deze overboekingen uitgesplitst en per bankorganisatie op magneetband gezet. Tenslotte worden via tele foonlijnen gegevens inge voerd van o.a.: - de afdeling Effecten te Utrecht en de Amster damse Effectenbeurs; - buitenlands betalingsver keer. Alle ingelezen informatie wordt weggeschreven op magnetische schijven (ex terne geheugens) voor ver dere verwerking of opslag. Externe geheugens Externe geheugens kunnen we onderscheiden naar di rect bereikbaar (on-line) en niet direct verbonden met de computer (off-line). In de computercentra staan on-line verbonden schijven (disks) met de bestanden van de rekeningen (reke ning-courant, spaarbank, le ningen, verzekeringen, ef fecten, etc.), werkgeheu gens (mutaties, print-be standen etc.) en pro gramma's. Off-line zijn er magneetban den met o.a. kopieën van de bestanden die op schijven staan. Een bijzonder kenmerk van een schijf is dat, in tegen stelling tot een magneet band zeer snel informatie kan worden teruggevonden. De geheugencapaciteit van schijven in de beide compu tercentra bedraagt miljarden bytes. Eén byte stelt een let ter of cijfer voor. Uit beveiligingsoverwegin gen worden de magneet banden opgeslagen in een kluis. Ze hebben elk een ei gen code. Welke informatie erop is vastgelegd wordt be waard, bijgehouden en be waakt door het registratie systeem van de computer, want met informatie moet je nu eenmaal zorgvuldig zijn. Het hart van het computercentrum De computerzaal met de Centrale Verwerkingseen heden is het eigenlijke hart van het computercentrum. Dagelijks worden door deze apparatuur enige miljoenen mutaties verwerkt. In de be dieningsruimte naast de computerzaal staat een aantal beeldstations. Hier mee besturen de operators het volledige computersy- 07.00 uur IBM- en overige computers en randapparatuur worden ge reedgemaakt voor de dagverwerking. De Tandem-compu ters draaien permanent dag en nacht t.b.v. telegiro, sprinter, MIRA, GEA, hoofdkas en EFKA. 07.30 uur T.b.v. de centrale bank worden de volgende systemen op gestart op een van de IBM-computers: - buitenlands Betalingsverkeer; - Rabohypotheekbank; - effectenorders. 08.00 uur De eerste BCG-tape wordt ingelezen op de IBM. Het inlezen van Input ll-tapes vindt gedurende de gehele dag plaats. De verwerking van Automatische Periodieke Overboekingen (APO's) begint, evenals de verwerking van de rekening courant-verhouding Rabobank Nederland - aangesloten banken. De systeemontwikkelaars gaan ook aan de slag op dezelfde machine met het maken en testen van programma's. 10.00 uur Op verzoek van aangesloten banken worden standaard se lectieprogramma's gedraaid van rekening-courant- en spaarbanksysteem en eventueel reprints(herdrukken) van lijsten. 12.30 uur Voorcontrole collectieve wijzigingen rekening-courant, bv. rentepercentage aanpassen, andere codes aanbrengen, re gels op dagafschriften aanbrengen. Selecties, reprints en di verse overzichten van leningen- en eigen rekeningen-sy steem 13.30 uur Grootboek-verwerking Rabobank Nederland 14.00 uur Voorcontrole collectieve wijzigingen spaarbank, selecties spaarbank, reprints rekening-courant en spaarbank. 15.30 uur Verwerking van doorgegeven termijndeposito's.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 4