Een dagje computercentrum Een beetje computertheorie Na OTW ontstond het werkgebied Infor matica waarbinnen drie directoraten wer den ondergebracht: Systeemontwikke ling, Dienstverlening Informatica en Pro ductie Communicatie. Over Productie Communicatie willen we het in dit artikel hebben. Een van de belangrijkste taken van dit directoraat is 'het verwerken van de geautomatiseerde systemen op de centrale computers, ten behoeve van alle gebruikers'. Makkelijk gezegd, maar moeilijk voor te stellen wat er bij komt kijken, als je het nooit gezien hebt. Daarom geven wij in dit artikel een indruk van een dag in het computercen trum, waar die verwerking op de centrale computers plaatsvindt. langstellenden een indruk opdoen van wat er allemaal plaatsvindt. De computer centra verwerken de geau- Misschien heb je wel eens een rondleiding door het computercentrum in Eind hoven of Zeist meege maakt. Vrijwel elke dag ko men daar groepen be- tomatiseerde systemen van de plaatselijke banken en de activiteiten van Rabobank Nederland. Het computer centrum in Zeist verzorgt dit voor de plaatselijke banken 315 overige plaatselijke banken. Binnen het Directoraat Pro ductie en Communicatie in Zeist en Eindhoven werken in totaal zo'n 350 mensen. Naast Productie Commu nicatie is ook Systeemont wikkeling in het computer centrum in Zeist gehuisvest en tot eind 1986 ook een gedeelte van Dienstverle ning Informatica. Het com plex aan de Laan van Ei- kenstein werd in 1973 in ge bruik genomen en in 1981 en 1982 uitgebreid tot meer dan viermaal de oorspronke lijke grootte. De foto's in dit artikel zijn daar genomen. In beide centra staan onder andere zeer grote en krach tige IBM-computers en computers van Tandem. Elke dag ruim 2.450.000 mutaties Alle aangesloten banken hebben een KTS-computer. Daarnaast zijn op zo'n 900 bankkantoren balieterminals in gebruik. Deze KIK- apparatuur wordt gebruikt voor het verwerken van ge gevens en voor balietrans acties. Via de KTS/KIK-terminals legt elke Rabobank alle transacties vast op disket tes. Tijdens de kantooruren wordt zo de invoer klaarge maakt voor de centrale computers van de Rabo- bankorganisatie. De auto's van Materiaal- en Postvoor- ziening vervoeren elke werkdag in het begin van de avond deze diskettes naar de twee computercentra. Per dag worden daar zo'n 2500 diskettes ver werkt. Zeist verwerkt 1.700.000 mutaties per dag en Eindhoven 750.000. Deze mutaties hebben be trekking op de 13,6 miljoen rekeningen die onze cliënten bij de Rabobank hebben. boven de grote rivieren - dat zijn er zo'n 630 - en het computercentrum in Eindhoven doet dat voor de heid bestaat uit een bewer kingsorgaan, een bestu ringsorgaan en een intern geheugen. Een computersysteem heeft tot taak gegevens in te le zen en op te slaan, vervol gens te bewerken (verme nigvuldigen, delen, optellen, aftrekken) en de resultaten wfipr on tp <;lppn pn tp tranc- porteren naar de uitvoerap- paraten. De opdrachten, die het computersysteem moet uit voeren liggen vast in de pro grammatuur. leder computersysteem kent besturings- en toepas singsprogramma's met ie der een eigen taak. Het hocfl irinncnronrorvimn rn geit de werking van de ver schillende apparaten in combinatie met elkaar. De toepassingsprogramma's bevatten alle opdrachten voor het bewerken van aan geboden informatie, voor het registreren van de resul taten of voor het presente ren van informatie met be hulp van de uitvoerap-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 3