Mijn Geld Goede Raad Bankgebouw als stemlokaal Raboband 'Mijn Geld, blad voor jonge rekeninghouders', zo luidt de complete titel van een nieuw jongerenmagazine van onze organisatie, dat vier maal per jaar zal ver schijnen. Rond 25 juni is de eerste editie gereed en in november zal het tweede nummer uitkomen. Het blad is bestemd voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar en zal gericht wor den toegezonden. Belang rijkste functie van het blad is het Rabobank-minded houden van de jongeren, die al een relatie met onze bank hebben. Het openen van een betaalrekening bij een Rabobank, het behouden van de jongere als cliënt voor de organisatie dus ei genlijk, mag gezien worden als het primaire doel. Onder zoek heeft aangetoond dat jongeren in deze leeftijdsca tegorie behoefte hebben aan goede, gerichte infor matie over geldzaken, waar ze vroeger of later onvermij delijk mee te maken zullen krijgen. Mijn Geld wordt - net als Goede Raad - gemaakt door VNU-Media Partners. In het eerste nummer wordt onder andere aandacht besteed aan: - waar moet je (financieel) op letten bij vakan tiewerk; - een jonge ondernemer, die vertelt over het opzet ten, reilen en zeilen van een fietsenzaak; - het verzekeren van je spullen als je op kamers woont; - het vinden van een baan; - wat het kost om op ka mers te wonen; - de verschillende spaar- vormen van de Rabo- bankorganisatie; - de werking van een be taalautomaat; en - vakantie (bankdiensten) en -tips. Daarnaast biedt de Neder landse Spoorwegen in Mijn Geld een proef-abonnement voor studenten aan. De af handeling daarvan gebeurt niet bij de banken, maar rechtstreeks aan de NS- loketten. In de laatste week van juni verschijnt het tweede num mer van het Huis-aan-huis- Redactie: Wim Aerts, Karei de Mol magazine van onze organi satie 'Goede Raad'. Miljoe nen Nederlanders ontvingen Nr. 8-11 juni 1986 Bureauredactie: Thea Mutsaers-Fibbe, tel. (030) 90 28 11 Abonnementsadministratie: tel. (030) 90 28 51 Redactieraad: mr. Jan Haverkamp (Rabobank Nederland, voorzitter), Wil Botting (Vlissingen), Gerard de Koek (Rabo bank Nederland), Henny Krist (Dalen-Coevorden), mr. Ge rard Meijs (Rabobank Nederland), Jos. Paulussen (Merkel beek), Stan Polman (Utrecht), Angelique van Poppelen (Rabobank Nederland). Lute Spandaw (Leeuwarden), Carla Steenbergen (Losser), Dirk Verouden (Krimpen a/d Lek), Greetje Visser-Ritskes (Norg), Ger Wijbrandts (Enkhuizen). Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, UCB 550 Druk: Hoonte-Holland in april het eerste nummer. Mocht er bij de verspreiding van het eerste nummer iets mis zijn gegaan, meldt u dat dan alstublieft zo snel mo gelijk bij de afdeling Publi- citeits-produkties in Eindho ven (040) 343935. In Goede Raad 2 vindt u een uitgebreid artikel over va kantiebankdiensten en een verhaal over de nieuwe wet op de studiefinanciering (WSF). Ook aandacht voor de Nederlandse champig nonkwekerij. Deze be drijfstak wordt in verband gebracht met de Flevohof, die dit jaar 15 jaar bestaat. Rabobankcliënten die een betaald bezoek brengen aan de Flevohof kunnen daarbij een gratis abonnement voor de rest van het seizoen (het park is geopend tot en met 19 oktober) krijgen. Ook komt aan de orde het -coöperatieve verleden èn heden van onze organisatie. Deze coöperatieve identiteit wordt verduidelijkt aan de hand van de gang van zaken bij de plaatselijke Algemene Ledenvergaderingen. Ook bevat het blad een reporta ge over de plaats die gehan dicapten zich in onze maat schappij moeten veroveren. Een verhaal van Cas Sier en een puzzel completeren het geheel. Mocht u vragen van cliënten krijgen omtrent de uitslag van de puzzel in Goede Raad 1: die zal in ok tober bekend gemaakt wor den, in het dan verschijnen de 3e nummer van het blad. Een niet allerdaags ver schijnsel deed zich op 21 mei voor bij de Rabobank Renkum. Voor de derde maal in successie fungeerde daar het kantoor in het dorp Renkum als stemlokaal ten behoeve van de in de omge ving wonende kiezers. Van de ruim 900 kiezers maakten er maar liefst 876 gebruik van hun stemrecht en kwamen daardoor bij de Rabobank over de drempel. De bemanning van het kan toor kreeg veel leuke reac ties, met name van mensen die normaal niet bij de Rabo bank over de vloer komen. Een bewijs dat een Rabo- bankkantoor een heel goed alternatief kan zijn voor een stemlokaal in een school of een gemeentehuis. De Rabobank, ook goed voor het uitbrengen van uw stem. 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 2